Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAVİDSON

  ДÁВИДСОН (Давидсощн) Роберт (26.4.1853 – 18.9.1937) – Алманийа тарихчиси, медийевист. Шящярин мейдана эялмясиндян 14 ясрин 30-ъу илляринядяк олан дюврц ящатя едян вя чохсайлы мянбяляр ясасында йазылмыш 4 ъилдлик “Флоренсийа тарихи” (“Эесъщиъщте вон Флоренз”, Бд. 1–4, Берлин, 1896–1927) ясяриндя Д. 13 яср тарихиня, хцсусиля игтисади тарихиня даир зянэин фактики материал вермишдир. “Флоренсийа тарихиня даир тядгигатлар” [“Форсъщунэен зур Эесъщиъщте вон Флоренз”, Бд. 1–4, Берлин, 1896–1908(?)] ясяриндя тарихи мянбяляр тящлил едилмиш вя айры-айры проблемляр нязярдян кечирилмишдир. Д.-ун ясярляриня економизм вя “тиъари капитализм” нязяриййяляри бюйцк тясир эюстярмишдир.

  Я с я р л я р и: Блцте унд Ниедерэанэ дер флорентинер Туъщиндустрие, “Зеитсъщрифт фцр дие эесамте Стаатсwиссенсъщафт”, Бд. 85, Щ. 2, Тцбинэен, 1928.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAVİDSON

  ДÁВИДСОН (Давидсощн) Роберт (26.4.1853 – 18.9.1937) – Алманийа тарихчиси, медийевист. Шящярин мейдана эялмясиндян 14 ясрин 30-ъу илляринядяк олан дюврц ящатя едян вя чохсайлы мянбяляр ясасында йазылмыш 4 ъилдлик “Флоренсийа тарихи” (“Эесъщиъщте вон Флоренз”, Бд. 1–4, Берлин, 1896–1927) ясяриндя Д. 13 яср тарихиня, хцсусиля игтисади тарихиня даир зянэин фактики материал вермишдир. “Флоренсийа тарихиня даир тядгигатлар” [“Форсъщунэен зур Эесъщиъщте вон Флоренз”, Бд. 1–4, Берлин, 1896–1908(?)] ясяриндя тарихи мянбяляр тящлил едилмиш вя айры-айры проблемляр нязярдян кечирилмишдир. Д.-ун ясярляриня економизм вя “тиъари капитализм” нязяриййяляри бюйцк тясир эюстярмишдир.

  Я с я р л я р и: Блцте унд Ниедерэанэ дер флорентинер Туъщиндустрие, “Зеитсъщрифт фцр дие эесамте Стаатсwиссенсъщафт”, Бд. 85, Щ. 2, Тцбинэен, 1928.

  DAVİDSON

  ДÁВИДСОН (Давидсощн) Роберт (26.4.1853 – 18.9.1937) – Алманийа тарихчиси, медийевист. Шящярин мейдана эялмясиндян 14 ясрин 30-ъу илляринядяк олан дюврц ящатя едян вя чохсайлы мянбяляр ясасында йазылмыш 4 ъилдлик “Флоренсийа тарихи” (“Эесъщиъщте вон Флоренз”, Бд. 1–4, Берлин, 1896–1927) ясяриндя Д. 13 яср тарихиня, хцсусиля игтисади тарихиня даир зянэин фактики материал вермишдир. “Флоренсийа тарихиня даир тядгигатлар” [“Форсъщунэен зур Эесъщиъщте вон Флоренз”, Бд. 1–4, Берлин, 1896–1908(?)] ясяриндя тарихи мянбяляр тящлил едилмиш вя айры-айры проблемляр нязярдян кечирилмишдир. Д.-ун ясярляриня економизм вя “тиъари капитализм” нязяриййяляри бюйцк тясир эюстярмишдир.

  Я с я р л я р и: Блцте унд Ниедерэанэ дер флорентинер Туъщиндустрие, “Зеитсъщрифт фцр дие эесамте Стаатсwиссенсъщафт”, Бд. 85, Щ. 2, Тцбинэен, 1928.