Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAY MİN-Şİ

  ДАЙ МИН-ШИ (15.4.1653–3.3.1713) – Чин тарихчиси вя ядиби. Манъурларын Син сцлаляси [1644–1911] тяряфиндян мящв едилмиш Ъянуби Мин сцлалясинин [1644–62] тарихини йазмаг мягсядиля материал топламышдыр. Манъур щюкумяти тяряфиндян щябс олунмуш (1711) вя сонра едам едилмишдир. Д.М.-ш. иля ямякдашлыг едян алимляр дя тягибляря мяруз галмыш, онун ясярляри ися узун мцддят гадаьан олунмушдур. Д.М.-ш. иля баьлы щадисяляр Чин тарихшцнаслыьында “Дай Мин-шинин мящкум едилмиш ясярляри щаггында иш” адландырылыр. 1841 илдя Д.М.-ш.-нин ясярляринин бир щиссяси “Сун Сйан-сйуй сйаншен сзи” (“Ъянаб Сун Сйансйуйун ясярляринин кцллиййаты”) ады алтында чап едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAY MİN-Şİ

  ДАЙ МИН-ШИ (15.4.1653–3.3.1713) – Чин тарихчиси вя ядиби. Манъурларын Син сцлаляси [1644–1911] тяряфиндян мящв едилмиш Ъянуби Мин сцлалясинин [1644–62] тарихини йазмаг мягсядиля материал топламышдыр. Манъур щюкумяти тяряфиндян щябс олунмуш (1711) вя сонра едам едилмишдир. Д.М.-ш. иля ямякдашлыг едян алимляр дя тягибляря мяруз галмыш, онун ясярляри ися узун мцддят гадаьан олунмушдур. Д.М.-ш. иля баьлы щадисяляр Чин тарихшцнаслыьында “Дай Мин-шинин мящкум едилмиш ясярляри щаггында иш” адландырылыр. 1841 илдя Д.М.-ш.-нин ясярляринин бир щиссяси “Сун Сйан-сйуй сйаншен сзи” (“Ъянаб Сун Сйансйуйун ясярляринин кцллиййаты”) ады алтында чап едилмишдир.

  DAY MİN-Şİ

  ДАЙ МИН-ШИ (15.4.1653–3.3.1713) – Чин тарихчиси вя ядиби. Манъурларын Син сцлаляси [1644–1911] тяряфиндян мящв едилмиш Ъянуби Мин сцлалясинин [1644–62] тарихини йазмаг мягсядиля материал топламышдыр. Манъур щюкумяти тяряфиндян щябс олунмуш (1711) вя сонра едам едилмишдир. Д.М.-ш. иля ямякдашлыг едян алимляр дя тягибляря мяруз галмыш, онун ясярляри ися узун мцддят гадаьан олунмушдур. Д.М.-ш. иля баьлы щадисяляр Чин тарихшцнаслыьында “Дай Мин-шинин мящкум едилмиш ясярляри щаггында иш” адландырылыр. 1841 илдя Д.М.-ш.-нин ясярляринин бир щиссяси “Сун Сйан-сйуй сйаншен сзи” (“Ъянаб Сун Сйансйуйун ясярляринин кцллиййаты”) ады алтында чап едилмишдир.