Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAYAKLAR

  ДАЙАКЛАР (протоавстронезийа дилиндя Дайа – “гурунун дахили, сащилдян узаг щиссяляри”) – Калимантан а.-нын дахили р-нларында (Индонезийа, Малайзийа, Бруней) йашайан Австронезийа халгларынын цмумиляшдириъи ады. Яняняви олараг Д.-а тала якинчилийи иля мяшьул олан вя исламы гябул етмяйян аданын йерли сакинляри аид едилир; сащилйаны р-нларда суварма чялтикчилийи иля мяшьул олан мцсялман малаййалылар, щямчинин ъянэялликлярдя овчулуг вя йыьыъылыгла мяшьул олан пунанлар Д.-дан фяргляндирилир. Цмуми сайлары 4–5 млн. няфяр- дир (2006). Австронезийа дил аилясинин мцхтялиф голларына аид диллярдя (бах Калимантан дилляри) данышырлар. Айры-айры дайак тайфаларында мнемоник пиктографийа мювъуд иди. Ибан, нгаъу вя с. диллярдя 19 ясрин орталарында христиан миссионерляр тяряфиндян ишляниб щазырланмыш, йахуд Индонезийада тятбиг едилян латын ялифбасынын тясири алтында 20 ясрин икинъи йарысында йаранмыш йазы системляри мейдана эялди. Индонезийа Д.-ы арасында йайылмыш нгаъу дили, Саравакда ися ибан дили етносларарасы цнсиййят васитяси кими истифадя олунур. Индонезийа дили (Индонезийада) вя ядяби Малаййа дили (Малайзийа вя Брунейдя) дя йайылмышдыр.

   Яняняви эейимли дайаклар.


  Малаййа-дайак групуна аид диллярдя данышан Д. Калимантанын шм.-г.-индя йашайырлар: ибанлар, йахуд дяниз Д.-ы [Малайзийада Саравак штатынын ясас ящалиси, щямчинин Индонезийанын Гярби Калимантан яйалятинин шм.-ш.-индя вя Брунейдя (750 мин няфяр, 2004) йашайырлар], дил бахымдан онлара йахын олан канинъаллар вя йа кенинъаллар (Индонезийанын Мяркязи Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя Мелави чайы бойунда – 46 мин няфяр), щямчинин Гярби Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя йашайан вя Малаййа-дайак дилиндя данышан Д. (деланглар – 200 мин няфяр, кендайанлар, йахуд амбаванглар – 154 мин няфяр, бананаклар – 100 мин няфяр, кайунглар, селаколар – 100 мин няфяр вя с.). Гуруда йашайан клемантанлар, йахуд гуру Д.-ы (420 мин няфяр) Гярби Калимантан яйалятинин дахили р-нларында вя Саравакын ъ.-г.-индя мяскунлашмышлар. Малайзийада онлар бидайу (ян ири групун ады) бирлийиня консолидасийа олунурлар. Калимантанын шм., шм.-ш. вя мяркязи щиссясиндя йашайан Д. меланау-каъанга [меланау (Саравакын шм. сащилйаны вя Бруней – 35 мин няфяр)], реъанг-саъау, Сабащ [кадазанлар (кющня адлары – дусунлар; Сабащын ясас ящалиси, Брунейдя дя йашайырлар – 450 мин няфяр] дилляриндя да- нышырлар); Бруней бухтасы р-нунда йашайан висаййалар (бисаййалар; Малайзийада 30 мин няфяр) вя висаййалар-тутонглар (Малайзийа вя Брунейдя 30 мин няфяр), Бераван-Ашаьы Барам, бинтулу вя дай [мурутлар (Бруней, Сабащ, Шярги Калимантанын шм.-нда 130 мин няфяр); келабитляр (ясасян, Келабит йайласында вя Шярги Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя, щямчинин Саравак вя Брунейдя 70 мин няфяр)] вя кенйа [кенйалар (Калимантанын Индонезийа щиссяси вя Саравак – 30 мин няфяр)] голларына аид диллярдя данышырлар. Кенйаларла гарышыг онлара мядяниййятъя йахын олан кайан-мурик голу дилляриндя данышан кайанлар (40 мин няфяр) йашайырлар. Барито чайы щювзясиндя вя Калимантанын мяркязи вя ъ.-ш. щиссясиндя йашайан Барито голуна аид диллярдя данышан барито Д.-ы сайъа даща чохдурлар: нгаъулар (800 мин няфяр), маанйанлар, йахуд маанйаклар (150 мин няфяр), лаванганлар (100 мин няфяр), бакумпайлар (100 мин няфяр), сианглар (60 мин няфяр) вя б.-лары.


  Д.-ын тягр. 1 млн.-у яняняви етигадларыны горуйуб сахлайыр. Нгаъу вя ибаноларда адят щцгугуна, мцряккяб мифоложи системя вя шаман тябягясинин фяргляндирилмясиня ясасланан мцстягил дини системляр йаранмышдыр. Нгаъуларын кащаринган (“дини мащиййятлилик”) дини 1970-ъи иллярдян щиндуизмин хцсуси формасы кими цмуминдонезийа дини-сийаси гурулушуна дахил олмушдур. Мцсялман вя христиан Д. да яняняви инанъларны горуйуб сахламышлар. Д. арасында ислам дининин йайылмасы 15 яср- дян башламыш вя щазырда давам етмякдядир. Мцасир Д.-ын тягр. 70%-и христиандыр.

  Калимантанда Австралийа иргиня мян- суб инсанларын гядим йашайыш абидяляри (а.-нын шм.-ындакы Ниа маьарасында, 40 мин ил яввял) галмышдыр. Е.я. 4–3-ъц минилликлярдян башлайараг австронезийалыларын Калимантана бир нечя ахыны нятиъясиндя Австралийа иргиня мянсуб гядим ящали бу радан тамамиля сыхышдырылмышдыр. Етноэенетик рявайятлярдя Д.-ын яъдадларынын мяншяъя Суматра, Сулавеси, Филиппин вя диэяр адалардан олмалары щаггында мялуматлар вар. Тягр. ерамызын яввялляриндя, Щинд-Чиндян эялмялярин ахыны заманы бурада Донгшон мядяниййяти йайылмышдыр. Бурада металлурэийанын (тунъ вя эцман ки, дямир) инкишафы, ещтимал ки, щямин мядяниййятля баьлыдыр. Аданын шм. вя ш.-индя мегалит абидяляринин (долменляр вя менэирляр) йайылмасы ейни вахта тясадцф едир. Гядим мегалитляр келабитлярин яняняви мядяниййятляриня дахил олур. Калимантан бейнялхалг ядвиййат тиъарятиня гошулмагла ясас кафур тядарцкчцсцня чеврилир. Сащилйаны р-нлар мяркязляри Йава вя Суматрада йерляшян щиндуист-буддист ада империйаларынын (Шривиъайа, сонралар ися Маъапащит) тясириня мяруз галыр. Онларын експансийасы Д.-ын а.-дан кючмясиня эятириб чыхартды. Мяс., барито Д.-ын бир групу 7 ясрдя Мадагаскарда мяскунлашараг малагасилярин яъдадларындан бири олду. Д.-ын диэяр групу ися Калимантанын ъ.-ш.-индян Филиппиня кючдц; онларын нясилляри олан сама-баъаолар (бах Оранглаутлар) “дяниз кючяриляри” кими мяшщурдур. Онларын бир щиссяси (Сабащ баъаолары) артыг Йени дюврдя шм.-ш. сащилйаны р-нларында мяскунлашды. Ада сащилляринин малаййалылашдырылмасы Д.-ын мцгавимятиля растлашды. Ибаналар Ъянуби Чин дянизиндя гулдурлуьа башладыгларына эюря онлар “дяниз Д.-ы” лягябини алдылар. Лакин Д.-ын яксяриййяти 19 ясрядяк Калимантанын дахили р-нларында тяърид олунмуш вязиййятдя йашайырдылар.


  Д.-ын мядяниййяти Ъянуб-Шярги Асийанын дахили р-нлары цчцн сяъиййявидир. Ясас яняняви мяшьулиййятляри талаларда тоха якинчилийидир (ясасян гуру дярялярдя
  чялтикчилик, бязи йерлярдя ися таро, йамс, маниок); келабитляр вя кадазанларын бязи групларында суварма вя даь йамаъларынын терраслашдырылмасы мювъуддур. Ясас ямяк алятляри бычаг-дящря (паранг), якин пайасы, бичин бычаьыдыр. Кял, донуз, кечи, тойуг, надир щалларда ов итляри йетишдирирляр. Овчулугла (сумпитан вя каман), бал, ротанг, каучук, кафур, даммара гатраны, гарангуш йувалары вя с.-нин йыьымы иля мяшьулдурлар. Аьаъ (антропоморф щейкялляр, евляр вя гябирцстц абидяляр, щямчинин гайыг, галхан вя дяфн тикилиляри цзяриндяки орнаментляр), бамбук вя сцмцк цзяриндя ойма, ротанг вя бамбукдан щюрмя, тохуъулуг, парчаларын бойанмасы, тапанын дцзялдилмяси, дямирин яридилмяси, дямирчилик (о ъцмлядян силащларын – парангларын, мандоу гылынъларынын, низялярин дцзялдилмяси), гызыл вя эцмцшцн емалы, ойулмуш гайыгларын (дюйцш гайыгларынын уз. 50 м, тутуму 70 няфярлик иди), кобуд керамиканын (габлары даш васитясиля дцзялдир, гурудур вя йа биширирдиляр, бязян ширляйирдиляр) щазырланмасы инкишаф етмишдир; мис синъляри вя чини габлары дяйярляндирирляр. Ойма, щюрмя, дивар нахышлары, парчалар, мунъуглу бязяк яшйалары цзяриндя ан- тропоморф вя зооморф тясвирляр, бязи евлярин диварларында мяишят вя ов
  сящняляри вар.

  Яняняви йашайыш мяскянляри 50-дяк аилянин йашадыьы бир вя йа бир нечя узунсов евдян (уз. тягр. 400 м) ибарятдир. Мцасир узунсов евляр, хцсусиля Малайзийада, модернляшдирилмишдир. Беля евлярдя билатерал гощум груп, йахуд тайфа йашайыр. Екзогам гощум тяшкилатлар йохдур. Кишиляр узун сач сахлайырдылар.

   Дайакларын яняняви узунсов еви.


  Ири дайак тайфаларынын иъма бирликляри вар иди. Тайфа цзвляри яйанлара (кащинляр дя дахил олмагла), иъмачылара вя гуллара бюлцнцрдц. Никащ билатералдыр, варислик щцгугу ата хятти цзря щесабланыр, гощумлуг терминляри системи нясилбянясил кечир. Инисиасийа, татуирлямя, дишлярин гаралдылмасы вя мишарланмасы вя с. адятляр галмагдадыр; 20 ясрин биринъи йарысынадяк “дцшмян башларынын ову” адяти, инсанларын гурбан верилмяси вя айини каннибализм мювъуд иди. Башлыъа айин бир нечя илдян бир щяйата кечирилян тякрар дяфнетмя мярасимидир; табутлар бязян гайыг формасында дцзялдилирди. Космогоник мифлярдя дцнйа 3 тябягяйя бюлцнцр: баш аллащын (гуш-кярэядан сурятиндя тясвир олунурду – Маща- тала, Батара Гуру вя с.) идаря етдийи йухары – сямави тябягя; иланабянзяр аллащ Ъатинин идаря етдийи ашаьы – су вя орта – йер тябягяляри. Бцтцн тябягяляр Дцнйа Аьаъы васитясиля бирляшир. Бязи мифолоэийаларда щиндуист-буддист вя мцсялман тясяввцрляри мцшащидя олунур. Айин вя мяишят рягсляри, о ъцмлядян кишилярин дюйцш рягсляри, щейванлары тяглид едян мязяли рягсляр, гадын аста рягсляри вя с. йайылмышдыр. Вокал мусиги бирсяслидир, бязян хор унисонундан истифадя олунур. Айин, епик, мящяббят, гайыгчы няьмяляри йайылмышдыр. Гамелан мусигиси (бах Гамелан) ясас йер тутур, яняняви пелог вя слендро сяс дцзцмцндян истифадя едилир. Додаг органы (кледи, сампотан), синъляр, металлофонлар, мембранофонлар, бамбук ксилофону (гамбанг), бамбук варганы, шагули флейта (сулинг), бурун флейтасы, борушякилли ситра (эювдяси бамбукдан) ян эениш йайылмыш мусиги алятляридир. Синълярдян мяра- сим (о ъцмлядян тунъ синълярдян рущларын чаьырылмасы цчцн) вя сигнал аляти кими дя истифадя олунур. Хордофонлара да раст эялинир (2–3 симли лцтнйалар, ситралар вя с.). Инструментал ансамбллар сяъиййявидир (тябилля синъляр дясти; тябилля флейталар ансамблы вя с.).


  20 ясрин сонларындан Д.-ын, хцсусиля Малайзийада йашайан Д.-ын щяйаты модернляшир, шящярляря миграсийа артыр. Малаййалылашдырма иля йанашы, цмумдайак етномядяни ейнилик инкишаф едир, Саравакын дахили р-нларындакы тайфалары (кенйалар, кайанлар, келабитляр) бирляшдирян Сабащ кадазанлары, Саравак бидайулары, оранг-хулулар (“дахили районларда йашайанлар”) адлы йени етник бирликляр йараныр. Калимантанын Индонезийа щиссясиндя баш верян аналожи просесляр сосиал тоггушмалара (мяс., 1999–2001 иллярдя щюкумят програмы чярчивясиндя кючцрцлмцш мадурлулара гаршы гырьынлар) эятириб чыхарыр.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAYAKLAR

  ДАЙАКЛАР (протоавстронезийа дилиндя Дайа – “гурунун дахили, сащилдян узаг щиссяляри”) – Калимантан а.-нын дахили р-нларында (Индонезийа, Малайзийа, Бруней) йашайан Австронезийа халгларынын цмумиляшдириъи ады. Яняняви олараг Д.-а тала якинчилийи иля мяшьул олан вя исламы гябул етмяйян аданын йерли сакинляри аид едилир; сащилйаны р-нларда суварма чялтикчилийи иля мяшьул олан мцсялман малаййалылар, щямчинин ъянэялликлярдя овчулуг вя йыьыъылыгла мяшьул олан пунанлар Д.-дан фяргляндирилир. Цмуми сайлары 4–5 млн. няфяр- дир (2006). Австронезийа дил аилясинин мцхтялиф голларына аид диллярдя (бах Калимантан дилляри) данышырлар. Айры-айры дайак тайфаларында мнемоник пиктографийа мювъуд иди. Ибан, нгаъу вя с. диллярдя 19 ясрин орталарында христиан миссионерляр тяряфиндян ишляниб щазырланмыш, йахуд Индонезийада тятбиг едилян латын ялифбасынын тясири алтында 20 ясрин икинъи йарысында йаранмыш йазы системляри мейдана эялди. Индонезийа Д.-ы арасында йайылмыш нгаъу дили, Саравакда ися ибан дили етносларарасы цнсиййят васитяси кими истифадя олунур. Индонезийа дили (Индонезийада) вя ядяби Малаййа дили (Малайзийа вя Брунейдя) дя йайылмышдыр.

   Яняняви эейимли дайаклар.


  Малаййа-дайак групуна аид диллярдя данышан Д. Калимантанын шм.-г.-индя йашайырлар: ибанлар, йахуд дяниз Д.-ы [Малайзийада Саравак штатынын ясас ящалиси, щямчинин Индонезийанын Гярби Калимантан яйалятинин шм.-ш.-индя вя Брунейдя (750 мин няфяр, 2004) йашайырлар], дил бахымдан онлара йахын олан канинъаллар вя йа кенинъаллар (Индонезийанын Мяркязи Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя Мелави чайы бойунда – 46 мин няфяр), щямчинин Гярби Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя йашайан вя Малаййа-дайак дилиндя данышан Д. (деланглар – 200 мин няфяр, кендайанлар, йахуд амбаванглар – 154 мин няфяр, бананаклар – 100 мин няфяр, кайунглар, селаколар – 100 мин няфяр вя с.). Гуруда йашайан клемантанлар, йахуд гуру Д.-ы (420 мин няфяр) Гярби Калимантан яйалятинин дахили р-нларында вя Саравакын ъ.-г.-индя мяскунлашмышлар. Малайзийада онлар бидайу (ян ири групун ады) бирлийиня консолидасийа олунурлар. Калимантанын шм., шм.-ш. вя мяркязи щиссясиндя йашайан Д. меланау-каъанга [меланау (Саравакын шм. сащилйаны вя Бруней – 35 мин няфяр)], реъанг-саъау, Сабащ [кадазанлар (кющня адлары – дусунлар; Сабащын ясас ящалиси, Брунейдя дя йашайырлар – 450 мин няфяр] дилляриндя да- нышырлар); Бруней бухтасы р-нунда йашайан висаййалар (бисаййалар; Малайзийада 30 мин няфяр) вя висаййалар-тутонглар (Малайзийа вя Брунейдя 30 мин няфяр), Бераван-Ашаьы Барам, бинтулу вя дай [мурутлар (Бруней, Сабащ, Шярги Калимантанын шм.-нда 130 мин няфяр); келабитляр (ясасян, Келабит йайласында вя Шярги Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя, щямчинин Саравак вя Брунейдя 70 мин няфяр)] вя кенйа [кенйалар (Калимантанын Индонезийа щиссяси вя Саравак – 30 мин няфяр)] голларына аид диллярдя данышырлар. Кенйаларла гарышыг онлара мядяниййятъя йахын олан кайан-мурик голу дилляриндя данышан кайанлар (40 мин няфяр) йашайырлар. Барито чайы щювзясиндя вя Калимантанын мяркязи вя ъ.-ш. щиссясиндя йашайан Барито голуна аид диллярдя данышан барито Д.-ы сайъа даща чохдурлар: нгаъулар (800 мин няфяр), маанйанлар, йахуд маанйаклар (150 мин няфяр), лаванганлар (100 мин няфяр), бакумпайлар (100 мин няфяр), сианглар (60 мин няфяр) вя б.-лары.


  Д.-ын тягр. 1 млн.-у яняняви етигадларыны горуйуб сахлайыр. Нгаъу вя ибаноларда адят щцгугуна, мцряккяб мифоложи системя вя шаман тябягясинин фяргляндирилмясиня ясасланан мцстягил дини системляр йаранмышдыр. Нгаъуларын кащаринган (“дини мащиййятлилик”) дини 1970-ъи иллярдян щиндуизмин хцсуси формасы кими цмуминдонезийа дини-сийаси гурулушуна дахил олмушдур. Мцсялман вя христиан Д. да яняняви инанъларны горуйуб сахламышлар. Д. арасында ислам дининин йайылмасы 15 яср- дян башламыш вя щазырда давам етмякдядир. Мцасир Д.-ын тягр. 70%-и христиандыр.

  Калимантанда Австралийа иргиня мян- суб инсанларын гядим йашайыш абидяляри (а.-нын шм.-ындакы Ниа маьарасында, 40 мин ил яввял) галмышдыр. Е.я. 4–3-ъц минилликлярдян башлайараг австронезийалыларын Калимантана бир нечя ахыны нятиъясиндя Австралийа иргиня мянсуб гядим ящали бу радан тамамиля сыхышдырылмышдыр. Етноэенетик рявайятлярдя Д.-ын яъдадларынын мяншяъя Суматра, Сулавеси, Филиппин вя диэяр адалардан олмалары щаггында мялуматлар вар. Тягр. ерамызын яввялляриндя, Щинд-Чиндян эялмялярин ахыны заманы бурада Донгшон мядяниййяти йайылмышдыр. Бурада металлурэийанын (тунъ вя эцман ки, дямир) инкишафы, ещтимал ки, щямин мядяниййятля баьлыдыр. Аданын шм. вя ш.-индя мегалит абидяляринин (долменляр вя менэирляр) йайылмасы ейни вахта тясадцф едир. Гядим мегалитляр келабитлярин яняняви мядяниййятляриня дахил олур. Калимантан бейнялхалг ядвиййат тиъарятиня гошулмагла ясас кафур тядарцкчцсцня чеврилир. Сащилйаны р-нлар мяркязляри Йава вя Суматрада йерляшян щиндуист-буддист ада империйаларынын (Шривиъайа, сонралар ися Маъапащит) тясириня мяруз галыр. Онларын експансийасы Д.-ын а.-дан кючмясиня эятириб чыхартды. Мяс., барито Д.-ын бир групу 7 ясрдя Мадагаскарда мяскунлашараг малагасилярин яъдадларындан бири олду. Д.-ын диэяр групу ися Калимантанын ъ.-ш.-индян Филиппиня кючдц; онларын нясилляри олан сама-баъаолар (бах Оранглаутлар) “дяниз кючяриляри” кими мяшщурдур. Онларын бир щиссяси (Сабащ баъаолары) артыг Йени дюврдя шм.-ш. сащилйаны р-нларында мяскунлашды. Ада сащилляринин малаййалылашдырылмасы Д.-ын мцгавимятиля растлашды. Ибаналар Ъянуби Чин дянизиндя гулдурлуьа башладыгларына эюря онлар “дяниз Д.-ы” лягябини алдылар. Лакин Д.-ын яксяриййяти 19 ясрядяк Калимантанын дахили р-нларында тяърид олунмуш вязиййятдя йашайырдылар.


  Д.-ын мядяниййяти Ъянуб-Шярги Асийанын дахили р-нлары цчцн сяъиййявидир. Ясас яняняви мяшьулиййятляри талаларда тоха якинчилийидир (ясасян гуру дярялярдя
  чялтикчилик, бязи йерлярдя ися таро, йамс, маниок); келабитляр вя кадазанларын бязи групларында суварма вя даь йамаъларынын терраслашдырылмасы мювъуддур. Ясас ямяк алятляри бычаг-дящря (паранг), якин пайасы, бичин бычаьыдыр. Кял, донуз, кечи, тойуг, надир щалларда ов итляри йетишдирирляр. Овчулугла (сумпитан вя каман), бал, ротанг, каучук, кафур, даммара гатраны, гарангуш йувалары вя с.-нин йыьымы иля мяшьулдурлар. Аьаъ (антропоморф щейкялляр, евляр вя гябирцстц абидяляр, щямчинин гайыг, галхан вя дяфн тикилиляри цзяриндяки орнаментляр), бамбук вя сцмцк цзяриндя ойма, ротанг вя бамбукдан щюрмя, тохуъулуг, парчаларын бойанмасы, тапанын дцзялдилмяси, дямирин яридилмяси, дямирчилик (о ъцмлядян силащларын – парангларын, мандоу гылынъларынын, низялярин дцзялдилмяси), гызыл вя эцмцшцн емалы, ойулмуш гайыгларын (дюйцш гайыгларынын уз. 50 м, тутуму 70 няфярлик иди), кобуд керамиканын (габлары даш васитясиля дцзялдир, гурудур вя йа биширирдиляр, бязян ширляйирдиляр) щазырланмасы инкишаф етмишдир; мис синъляри вя чини габлары дяйярляндирирляр. Ойма, щюрмя, дивар нахышлары, парчалар, мунъуглу бязяк яшйалары цзяриндя ан- тропоморф вя зооморф тясвирляр, бязи евлярин диварларында мяишят вя ов
  сящняляри вар.

  Яняняви йашайыш мяскянляри 50-дяк аилянин йашадыьы бир вя йа бир нечя узунсов евдян (уз. тягр. 400 м) ибарятдир. Мцасир узунсов евляр, хцсусиля Малайзийада, модернляшдирилмишдир. Беля евлярдя билатерал гощум груп, йахуд тайфа йашайыр. Екзогам гощум тяшкилатлар йохдур. Кишиляр узун сач сахлайырдылар.

   Дайакларын яняняви узунсов еви.


  Ири дайак тайфаларынын иъма бирликляри вар иди. Тайфа цзвляри яйанлара (кащинляр дя дахил олмагла), иъмачылара вя гуллара бюлцнцрдц. Никащ билатералдыр, варислик щцгугу ата хятти цзря щесабланыр, гощумлуг терминляри системи нясилбянясил кечир. Инисиасийа, татуирлямя, дишлярин гаралдылмасы вя мишарланмасы вя с. адятляр галмагдадыр; 20 ясрин биринъи йарысынадяк “дцшмян башларынын ову” адяти, инсанларын гурбан верилмяси вя айини каннибализм мювъуд иди. Башлыъа айин бир нечя илдян бир щяйата кечирилян тякрар дяфнетмя мярасимидир; табутлар бязян гайыг формасында дцзялдилирди. Космогоник мифлярдя дцнйа 3 тябягяйя бюлцнцр: баш аллащын (гуш-кярэядан сурятиндя тясвир олунурду – Маща- тала, Батара Гуру вя с.) идаря етдийи йухары – сямави тябягя; иланабянзяр аллащ Ъатинин идаря етдийи ашаьы – су вя орта – йер тябягяляри. Бцтцн тябягяляр Дцнйа Аьаъы васитясиля бирляшир. Бязи мифолоэийаларда щиндуист-буддист вя мцсялман тясяввцрляри мцшащидя олунур. Айин вя мяишят рягсляри, о ъцмлядян кишилярин дюйцш рягсляри, щейванлары тяглид едян мязяли рягсляр, гадын аста рягсляри вя с. йайылмышдыр. Вокал мусиги бирсяслидир, бязян хор унисонундан истифадя олунур. Айин, епик, мящяббят, гайыгчы няьмяляри йайылмышдыр. Гамелан мусигиси (бах Гамелан) ясас йер тутур, яняняви пелог вя слендро сяс дцзцмцндян истифадя едилир. Додаг органы (кледи, сампотан), синъляр, металлофонлар, мембранофонлар, бамбук ксилофону (гамбанг), бамбук варганы, шагули флейта (сулинг), бурун флейтасы, борушякилли ситра (эювдяси бамбукдан) ян эениш йайылмыш мусиги алятляридир. Синълярдян мяра- сим (о ъцмлядян тунъ синълярдян рущларын чаьырылмасы цчцн) вя сигнал аляти кими дя истифадя олунур. Хордофонлара да раст эялинир (2–3 симли лцтнйалар, ситралар вя с.). Инструментал ансамбллар сяъиййявидир (тябилля синъляр дясти; тябилля флейталар ансамблы вя с.).


  20 ясрин сонларындан Д.-ын, хцсусиля Малайзийада йашайан Д.-ын щяйаты модернляшир, шящярляря миграсийа артыр. Малаййалылашдырма иля йанашы, цмумдайак етномядяни ейнилик инкишаф едир, Саравакын дахили р-нларындакы тайфалары (кенйалар, кайанлар, келабитляр) бирляшдирян Сабащ кадазанлары, Саравак бидайулары, оранг-хулулар (“дахили районларда йашайанлар”) адлы йени етник бирликляр йараныр. Калимантанын Индонезийа щиссясиндя баш верян аналожи просесляр сосиал тоггушмалара (мяс., 1999–2001 иллярдя щюкумят програмы чярчивясиндя кючцрцлмцш мадурлулара гаршы гырьынлар) эятириб чыхарыр.


  DAYAKLAR

  ДАЙАКЛАР (протоавстронезийа дилиндя Дайа – “гурунун дахили, сащилдян узаг щиссяляри”) – Калимантан а.-нын дахили р-нларында (Индонезийа, Малайзийа, Бруней) йашайан Австронезийа халгларынын цмумиляшдириъи ады. Яняняви олараг Д.-а тала якинчилийи иля мяшьул олан вя исламы гябул етмяйян аданын йерли сакинляри аид едилир; сащилйаны р-нларда суварма чялтикчилийи иля мяшьул олан мцсялман малаййалылар, щямчинин ъянэялликлярдя овчулуг вя йыьыъылыгла мяшьул олан пунанлар Д.-дан фяргляндирилир. Цмуми сайлары 4–5 млн. няфяр- дир (2006). Австронезийа дил аилясинин мцхтялиф голларына аид диллярдя (бах Калимантан дилляри) данышырлар. Айры-айры дайак тайфаларында мнемоник пиктографийа мювъуд иди. Ибан, нгаъу вя с. диллярдя 19 ясрин орталарында христиан миссионерляр тяряфиндян ишляниб щазырланмыш, йахуд Индонезийада тятбиг едилян латын ялифбасынын тясири алтында 20 ясрин икинъи йарысында йаранмыш йазы системляри мейдана эялди. Индонезийа Д.-ы арасында йайылмыш нгаъу дили, Саравакда ися ибан дили етносларарасы цнсиййят васитяси кими истифадя олунур. Индонезийа дили (Индонезийада) вя ядяби Малаййа дили (Малайзийа вя Брунейдя) дя йайылмышдыр.

   Яняняви эейимли дайаклар.


  Малаййа-дайак групуна аид диллярдя данышан Д. Калимантанын шм.-г.-индя йашайырлар: ибанлар, йахуд дяниз Д.-ы [Малайзийада Саравак штатынын ясас ящалиси, щямчинин Индонезийанын Гярби Калимантан яйалятинин шм.-ш.-индя вя Брунейдя (750 мин няфяр, 2004) йашайырлар], дил бахымдан онлара йахын олан канинъаллар вя йа кенинъаллар (Индонезийанын Мяркязи Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя Мелави чайы бойунда – 46 мин няфяр), щямчинин Гярби Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя йашайан вя Малаййа-дайак дилиндя данышан Д. (деланглар – 200 мин няфяр, кендайанлар, йахуд амбаванглар – 154 мин няфяр, бананаклар – 100 мин няфяр, кайунглар, селаколар – 100 мин няфяр вя с.). Гуруда йашайан клемантанлар, йахуд гуру Д.-ы (420 мин няфяр) Гярби Калимантан яйалятинин дахили р-нларында вя Саравакын ъ.-г.-индя мяскунлашмышлар. Малайзийада онлар бидайу (ян ири групун ады) бирлийиня консолидасийа олунурлар. Калимантанын шм., шм.-ш. вя мяркязи щиссясиндя йашайан Д. меланау-каъанга [меланау (Саравакын шм. сащилйаны вя Бруней – 35 мин няфяр)], реъанг-саъау, Сабащ [кадазанлар (кющня адлары – дусунлар; Сабащын ясас ящалиси, Брунейдя дя йашайырлар – 450 мин няфяр] дилляриндя да- нышырлар); Бруней бухтасы р-нунда йашайан висаййалар (бисаййалар; Малайзийада 30 мин няфяр) вя висаййалар-тутонглар (Малайзийа вя Брунейдя 30 мин няфяр), Бераван-Ашаьы Барам, бинтулу вя дай [мурутлар (Бруней, Сабащ, Шярги Калимантанын шм.-нда 130 мин няфяр); келабитляр (ясасян, Келабит йайласында вя Шярги Калимантан яйалятинин шм.-г.-индя, щямчинин Саравак вя Брунейдя 70 мин няфяр)] вя кенйа [кенйалар (Калимантанын Индонезийа щиссяси вя Саравак – 30 мин няфяр)] голларына аид диллярдя данышырлар. Кенйаларла гарышыг онлара мядяниййятъя йахын олан кайан-мурик голу дилляриндя данышан кайанлар (40 мин няфяр) йашайырлар. Барито чайы щювзясиндя вя Калимантанын мяркязи вя ъ.-ш. щиссясиндя йашайан Барито голуна аид диллярдя данышан барито Д.-ы сайъа даща чохдурлар: нгаъулар (800 мин няфяр), маанйанлар, йахуд маанйаклар (150 мин няфяр), лаванганлар (100 мин няфяр), бакумпайлар (100 мин няфяр), сианглар (60 мин няфяр) вя б.-лары.


  Д.-ын тягр. 1 млн.-у яняняви етигадларыны горуйуб сахлайыр. Нгаъу вя ибаноларда адят щцгугуна, мцряккяб мифоложи системя вя шаман тябягясинин фяргляндирилмясиня ясасланан мцстягил дини системляр йаранмышдыр. Нгаъуларын кащаринган (“дини мащиййятлилик”) дини 1970-ъи иллярдян щиндуизмин хцсуси формасы кими цмуминдонезийа дини-сийаси гурулушуна дахил олмушдур. Мцсялман вя христиан Д. да яняняви инанъларны горуйуб сахламышлар. Д. арасында ислам дининин йайылмасы 15 яср- дян башламыш вя щазырда давам етмякдядир. Мцасир Д.-ын тягр. 70%-и христиандыр.

  Калимантанда Австралийа иргиня мян- суб инсанларын гядим йашайыш абидяляри (а.-нын шм.-ындакы Ниа маьарасында, 40 мин ил яввял) галмышдыр. Е.я. 4–3-ъц минилликлярдян башлайараг австронезийалыларын Калимантана бир нечя ахыны нятиъясиндя Австралийа иргиня мянсуб гядим ящали бу радан тамамиля сыхышдырылмышдыр. Етноэенетик рявайятлярдя Д.-ын яъдадларынын мяншяъя Суматра, Сулавеси, Филиппин вя диэяр адалардан олмалары щаггында мялуматлар вар. Тягр. ерамызын яввялляриндя, Щинд-Чиндян эялмялярин ахыны заманы бурада Донгшон мядяниййяти йайылмышдыр. Бурада металлурэийанын (тунъ вя эцман ки, дямир) инкишафы, ещтимал ки, щямин мядяниййятля баьлыдыр. Аданын шм. вя ш.-индя мегалит абидяляринин (долменляр вя менэирляр) йайылмасы ейни вахта тясадцф едир. Гядим мегалитляр келабитлярин яняняви мядяниййятляриня дахил олур. Калимантан бейнялхалг ядвиййат тиъарятиня гошулмагла ясас кафур тядарцкчцсцня чеврилир. Сащилйаны р-нлар мяркязляри Йава вя Суматрада йерляшян щиндуист-буддист ада империйаларынын (Шривиъайа, сонралар ися Маъапащит) тясириня мяруз галыр. Онларын експансийасы Д.-ын а.-дан кючмясиня эятириб чыхартды. Мяс., барито Д.-ын бир групу 7 ясрдя Мадагаскарда мяскунлашараг малагасилярин яъдадларындан бири олду. Д.-ын диэяр групу ися Калимантанын ъ.-ш.-индян Филиппиня кючдц; онларын нясилляри олан сама-баъаолар (бах Оранглаутлар) “дяниз кючяриляри” кими мяшщурдур. Онларын бир щиссяси (Сабащ баъаолары) артыг Йени дюврдя шм.-ш. сащилйаны р-нларында мяскунлашды. Ада сащилляринин малаййалылашдырылмасы Д.-ын мцгавимятиля растлашды. Ибаналар Ъянуби Чин дянизиндя гулдурлуьа башладыгларына эюря онлар “дяниз Д.-ы” лягябини алдылар. Лакин Д.-ын яксяриййяти 19 ясрядяк Калимантанын дахили р-нларында тяърид олунмуш вязиййятдя йашайырдылар.


  Д.-ын мядяниййяти Ъянуб-Шярги Асийанын дахили р-нлары цчцн сяъиййявидир. Ясас яняняви мяшьулиййятляри талаларда тоха якинчилийидир (ясасян гуру дярялярдя
  чялтикчилик, бязи йерлярдя ися таро, йамс, маниок); келабитляр вя кадазанларын бязи групларында суварма вя даь йамаъларынын терраслашдырылмасы мювъуддур. Ясас ямяк алятляри бычаг-дящря (паранг), якин пайасы, бичин бычаьыдыр. Кял, донуз, кечи, тойуг, надир щалларда ов итляри йетишдирирляр. Овчулугла (сумпитан вя каман), бал, ротанг, каучук, кафур, даммара гатраны, гарангуш йувалары вя с.-нин йыьымы иля мяшьулдурлар. Аьаъ (антропоморф щейкялляр, евляр вя гябирцстц абидяляр, щямчинин гайыг, галхан вя дяфн тикилиляри цзяриндяки орнаментляр), бамбук вя сцмцк цзяриндя ойма, ротанг вя бамбукдан щюрмя, тохуъулуг, парчаларын бойанмасы, тапанын дцзялдилмяси, дямирин яридилмяси, дямирчилик (о ъцмлядян силащларын – парангларын, мандоу гылынъларынын, низялярин дцзялдилмяси), гызыл вя эцмцшцн емалы, ойулмуш гайыгларын (дюйцш гайыгларынын уз. 50 м, тутуму 70 няфярлик иди), кобуд керамиканын (габлары даш васитясиля дцзялдир, гурудур вя йа биширирдиляр, бязян ширляйирдиляр) щазырланмасы инкишаф етмишдир; мис синъляри вя чини габлары дяйярляндирирляр. Ойма, щюрмя, дивар нахышлары, парчалар, мунъуглу бязяк яшйалары цзяриндя ан- тропоморф вя зооморф тясвирляр, бязи евлярин диварларында мяишят вя ов
  сящняляри вар.

  Яняняви йашайыш мяскянляри 50-дяк аилянин йашадыьы бир вя йа бир нечя узунсов евдян (уз. тягр. 400 м) ибарятдир. Мцасир узунсов евляр, хцсусиля Малайзийада, модернляшдирилмишдир. Беля евлярдя билатерал гощум груп, йахуд тайфа йашайыр. Екзогам гощум тяшкилатлар йохдур. Кишиляр узун сач сахлайырдылар.

   Дайакларын яняняви узунсов еви.


  Ири дайак тайфаларынын иъма бирликляри вар иди. Тайфа цзвляри яйанлара (кащинляр дя дахил олмагла), иъмачылара вя гуллара бюлцнцрдц. Никащ билатералдыр, варислик щцгугу ата хятти цзря щесабланыр, гощумлуг терминляри системи нясилбянясил кечир. Инисиасийа, татуирлямя, дишлярин гаралдылмасы вя мишарланмасы вя с. адятляр галмагдадыр; 20 ясрин биринъи йарысынадяк “дцшмян башларынын ову” адяти, инсанларын гурбан верилмяси вя айини каннибализм мювъуд иди. Башлыъа айин бир нечя илдян бир щяйата кечирилян тякрар дяфнетмя мярасимидир; табутлар бязян гайыг формасында дцзялдилирди. Космогоник мифлярдя дцнйа 3 тябягяйя бюлцнцр: баш аллащын (гуш-кярэядан сурятиндя тясвир олунурду – Маща- тала, Батара Гуру вя с.) идаря етдийи йухары – сямави тябягя; иланабянзяр аллащ Ъатинин идаря етдийи ашаьы – су вя орта – йер тябягяляри. Бцтцн тябягяляр Дцнйа Аьаъы васитясиля бирляшир. Бязи мифолоэийаларда щиндуист-буддист вя мцсялман тясяввцрляри мцшащидя олунур. Айин вя мяишят рягсляри, о ъцмлядян кишилярин дюйцш рягсляри, щейванлары тяглид едян мязяли рягсляр, гадын аста рягсляри вя с. йайылмышдыр. Вокал мусиги бирсяслидир, бязян хор унисонундан истифадя олунур. Айин, епик, мящяббят, гайыгчы няьмяляри йайылмышдыр. Гамелан мусигиси (бах Гамелан) ясас йер тутур, яняняви пелог вя слендро сяс дцзцмцндян истифадя едилир. Додаг органы (кледи, сампотан), синъляр, металлофонлар, мембранофонлар, бамбук ксилофону (гамбанг), бамбук варганы, шагули флейта (сулинг), бурун флейтасы, борушякилли ситра (эювдяси бамбукдан) ян эениш йайылмыш мусиги алятляридир. Синълярдян мяра- сим (о ъцмлядян тунъ синълярдян рущларын чаьырылмасы цчцн) вя сигнал аляти кими дя истифадя олунур. Хордофонлара да раст эялинир (2–3 симли лцтнйалар, ситралар вя с.). Инструментал ансамбллар сяъиййявидир (тябилля синъляр дясти; тябилля флейталар ансамблы вя с.).


  20 ясрин сонларындан Д.-ын, хцсусиля Малайзийада йашайан Д.-ын щяйаты модернляшир, шящярляря миграсийа артыр. Малаййалылашдырма иля йанашы, цмумдайак етномядяни ейнилик инкишаф едир, Саравакын дахили р-нларындакы тайфалары (кенйалар, кайанлар, келабитляр) бирляшдирян Сабащ кадазанлары, Саравак бидайулары, оранг-хулулар (“дахили районларда йашайанлар”) адлы йени етник бирликляр йараныр. Калимантанын Индонезийа щиссясиндя баш верян аналожи просесляр сосиал тоггушмалара (мяс., 1999–2001 иллярдя щюкумят програмы чярчивясиндя кючцрцлмцш мадурлулара гаршы гырьынлар) эятириб чыхарыр.