Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DAYƏ XATIN

  ДАЙЯ ХАТЫН – Тцркмянистанда орта ясрляря аид мемарлыг абидяси. Ъяръо ш.-ндян 170 км шм.-г.-дядир. Сящрада, Хорасандан Харязмя эедян гядим йолун цстцндя йерляшир. Дцнйа юлкяляриня сямтлянмиш, гцлляли диварларла мющкямляндирилмиш, квадрат планлы, чий вя бишмиш кярпичдян (таь вя эцнбязляри) тикилмиш 9–12 ясрляря аид карвансарадан (вя йа рибатдан) ибарятдир. Бир эириши (ш. тяряфдян) вардыр вя дирякляр цзяриндя сыратаьларла ящатялянмиш симметрик планлы, 4 ейванлы дахили щяйятя маликдир. Фасадында нябати орнаментляр, ойма кярпич вя терракотадан китабяляр вар. Бина планлашдырылмасына эюря еркян яряб рибатлары вя Ямяви гясрляриня бянзяйир.

   Дайя Хатын карвансарасы.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DAYƏ XATIN

  ДАЙЯ ХАТЫН – Тцркмянистанда орта ясрляря аид мемарлыг абидяси. Ъяръо ш.-ндян 170 км шм.-г.-дядир. Сящрада, Хорасандан Харязмя эедян гядим йолун цстцндя йерляшир. Дцнйа юлкяляриня сямтлянмиш, гцлляли диварларла мющкямляндирилмиш, квадрат планлы, чий вя бишмиш кярпичдян (таь вя эцнбязляри) тикилмиш 9–12 ясрляря аид карвансарадан (вя йа рибатдан) ибарятдир. Бир эириши (ш. тяряфдян) вардыр вя дирякляр цзяриндя сыратаьларла ящатялянмиш симметрик планлы, 4 ейванлы дахили щяйятя маликдир. Фасадында нябати орнаментляр, ойма кярпич вя терракотадан китабяляр вар. Бина планлашдырылмасына эюря еркян яряб рибатлары вя Ямяви гясрляриня бянзяйир.

   Дайя Хатын карвансарасы.

   

  DAYƏ XATIN

  ДАЙЯ ХАТЫН – Тцркмянистанда орта ясрляря аид мемарлыг абидяси. Ъяръо ш.-ндян 170 км шм.-г.-дядир. Сящрада, Хорасандан Харязмя эедян гядим йолун цстцндя йерляшир. Дцнйа юлкяляриня сямтлянмиш, гцлляли диварларла мющкямляндирилмиш, квадрат планлы, чий вя бишмиш кярпичдян (таь вя эцнбязляри) тикилмиш 9–12 ясрляря аид карвансарадан (вя йа рибатдан) ибарятдир. Бир эириши (ш. тяряфдян) вардыр вя дирякляр цзяриндя сыратаьларла ящатялянмиш симметрик планлы, 4 ейванлы дахили щяйятя маликдир. Фасадында нябати орнаментляр, ойма кярпич вя терракотадан китабяляр вар. Бина планлашдырылмасына эюря еркян яряб рибатлары вя Ямяви гясрляриня бянзяйир.

   Дайя Хатын карвансарасы.