Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABASOV Əli Seyidabbas oğlu

  АБАСОВ Яли Сейидаббас оьлу (д.11.10.1950, Бакы) –Азярб. философу, фялсяфя е. д. (1998), проф. (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1973). 1978 илдян Азярб. ЕА-да чалышыр, 2001 илдян шюбя мцдиридир. Тядгигатлары идрак нязяриййяси, сосиал фялсяфя, эендер проблемляриня щяср олунмушдур.
           Я с я р и: Пространство. Время. Познание. Б., 1984.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABASOV Əli Seyidabbas oğlu

  АБАСОВ Яли Сейидаббас оьлу (д.11.10.1950, Бакы) –Азярб. философу, фялсяфя е. д. (1998), проф. (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1973). 1978 илдян Азярб. ЕА-да чалышыр, 2001 илдян шюбя мцдиридир. Тядгигатлары идрак нязяриййяси, сосиал фялсяфя, эендер проблемляриня щяср олунмушдур.
           Я с я р и: Пространство. Время. Познание. Б., 1984.

  ABASOV Əli Seyidabbas oğlu

  АБАСОВ Яли Сейидаббас оьлу (д.11.10.1950, Бакы) –Азярб. философу, фялсяфя е. д. (1998), проф. (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1973). 1978 илдян Азярб. ЕА-да чалышыр, 2001 илдян шюбя мцдиридир. Тядгигатлары идрак нязяриййяси, сосиал фялсяфя, эендер проблемляриня щяср олунмушдур.
           Я с я р и: Пространство. Время. Познание. Б., 1984.