Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEBAYIN İSTİLİK TUTUMU QANUNU

  ДЕБАЙЫН ИСТИЛИК ТУТУМУ ГАНУНУ – ашаьы Т темп-рларда бярк ъисмин Ъ истилик тутумунун темп-рдан асылылыьыны тяйин едян ганун:


                                                                 C = (2/5)π2kV (kT/ ħc )3,


  бурада В – щяъм, c ¯– сясин орта сцряти, к – Болтсман сабити, ħ – Планк сабитидир. 1912 илдя нязяри олараг П. Дебай тяряфиндян чыхарылмышдыр. Д.и.т.г. Т →0 олдугда бярк ъисимлярин истилик тутумуну кифайят дяряъядя тясвир едир, беля ки, ашаьы темп-рларда Дебай йахынлашмасы (бах Дебайын бярк ъисим модели) бярк ъисмин рягс спектринин характериня уйьун эялир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEBAYIN İSTİLİK TUTUMU QANUNU

  ДЕБАЙЫН ИСТИЛИК ТУТУМУ ГАНУНУ – ашаьы Т темп-рларда бярк ъисмин Ъ истилик тутумунун темп-рдан асылылыьыны тяйин едян ганун:


                                                                 C = (2/5)π2kV (kT/ ħc )3,


  бурада В – щяъм, c ¯– сясин орта сцряти, к – Болтсман сабити, ħ – Планк сабитидир. 1912 илдя нязяри олараг П. Дебай тяряфиндян чыхарылмышдыр. Д.и.т.г. Т →0 олдугда бярк ъисимлярин истилик тутумуну кифайят дяряъядя тясвир едир, беля ки, ашаьы темп-рларда Дебай йахынлашмасы (бах Дебайын бярк ъисим модели) бярк ъисмин рягс спектринин характериня уйьун эялир.

  DEBAYIN İSTİLİK TUTUMU QANUNU

  ДЕБАЙЫН ИСТИЛИК ТУТУМУ ГАНУНУ – ашаьы Т темп-рларда бярк ъисмин Ъ истилик тутумунун темп-рдан асылылыьыны тяйин едян ганун:


                                                                 C = (2/5)π2kV (kT/ ħc )3,


  бурада В – щяъм, c ¯– сясин орта сцряти, к – Болтсман сабити, ħ – Планк сабитидир. 1912 илдя нязяри олараг П. Дебай тяряфиндян чыхарылмышдыр. Д.и.т.г. Т →0 олдугда бярк ъисимлярин истилик тутумуну кифайят дяряъядя тясвир едир, беля ки, ашаьы темп-рларда Дебай йахынлашмасы (бах Дебайын бярк ъисим модели) бярк ъисмин рягс спектринин характериня уйьун эялир.