Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEBET

  ДЕБЕТ (лат. дебет – о борълудур) – мцщасибат щесабынын график шякилдя тягдим олунан сол тяряфи. Бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары бир щесабын Д.-иня вя диэяр щесабын кредитиня йазылыр. Актив щесабларын Д.-индя тясяррцфат вясаитляринин салдосу (щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна олан галыг), щямчинин мцяссися вясаитляринин артмасына эятириб чыхаран тясяррцфат ямялиййатларнын нятиъяляри; пассив щесабларын Д.-индя мцяссисянин малик олдуьу истиграз каьызларынын вя йа тясяррцфат вясаитляри мянбяляринин азалмасына сябяб олан тясяррцфат ямялиййатларынын нятиъяляри; актив-пассив щесаблашма щесаблары Д.-индя дебитор боръунун артмасы вя кредитор боръунун азалмасы якс олунур. Щесабат дюврц ярзиндя Д.-индя щесабларын якс олунмуш тясяррцфат ямялиййатлары нятиъяляринин ъями Д. дювриййяси адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEBET

  ДЕБЕТ (лат. дебет – о борълудур) – мцщасибат щесабынын график шякилдя тягдим олунан сол тяряфи. Бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары бир щесабын Д.-иня вя диэяр щесабын кредитиня йазылыр. Актив щесабларын Д.-индя тясяррцфат вясаитляринин салдосу (щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна олан галыг), щямчинин мцяссися вясаитляринин артмасына эятириб чыхаран тясяррцфат ямялиййатларнын нятиъяляри; пассив щесабларын Д.-индя мцяссисянин малик олдуьу истиграз каьызларынын вя йа тясяррцфат вясаитляри мянбяляринин азалмасына сябяб олан тясяррцфат ямялиййатларынын нятиъяляри; актив-пассив щесаблашма щесаблары Д.-индя дебитор боръунун артмасы вя кредитор боръунун азалмасы якс олунур. Щесабат дюврц ярзиндя Д.-индя щесабларын якс олунмуш тясяррцфат ямялиййатлары нятиъяляринин ъями Д. дювриййяси адланыр.

  DEBET

  ДЕБЕТ (лат. дебет – о борълудур) – мцщасибат щесабынын график шякилдя тягдим олунан сол тяряфи. Бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары бир щесабын Д.-иня вя диэяр щесабын кредитиня йазылыр. Актив щесабларын Д.-индя тясяррцфат вясаитляринин салдосу (щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна олан галыг), щямчинин мцяссися вясаитляринин артмасына эятириб чыхаран тясяррцфат ямялиййатларнын нятиъяляри; пассив щесабларын Д.-индя мцяссисянин малик олдуьу истиграз каьызларынын вя йа тясяррцфат вясаитляри мянбяляринин азалмасына сябяб олан тясяррцфат ямялиййатларынын нятиъяляри; актив-пассив щесаблашма щесаблары Д.-индя дебитор боръунун артмасы вя кредитор боръунун азалмасы якс олунур. Щесабат дюврц ярзиндя Д.-индя щесабларын якс олунмуш тясяррцфат ямялиййатлары нятиъяляринин ъями Д. дювриййяси адланыр.