Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABOMEY

  АБОМÉЙ – Бенинин ъ.-унда шящяр. Зу яйалятинин инз. м. Ящ. 120,7 мин (2003). Д.й.ст., автомобил йоллары говшаьы. Аеропорт. 17 ясрин орталарында Дащомейанын пайтахты кими салынмышдыр. А.-ин мяркязиндя Ъама сарай комплексинин щиссяляри галмышдыр. Акаба вя Агаъи краллары (18–19 ясрляр) сарайларынын (тянтяняли заллары, сяъдяэащлары вя сярдабяляри иля бирликдя) галыглары даща ящямиййятлидир. Бязи залларын диварларыны Дащомейанын тарихиндян бящс едян сцжетли дивар рясмляри бязяйир. А.-ин крал сарайлары Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир. Милли Тарих Музейи вар. К.т. р-нунун тиъарят мяркязидир. Йейинти сянайеси мцяссисяляри, сяняткарлыг сащяляри (аьаъ цзяриндя ойма, дулусчулуг вя с.) инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABOMEY

  АБОМÉЙ – Бенинин ъ.-унда шящяр. Зу яйалятинин инз. м. Ящ. 120,7 мин (2003). Д.й.ст., автомобил йоллары говшаьы. Аеропорт. 17 ясрин орталарында Дащомейанын пайтахты кими салынмышдыр. А.-ин мяркязиндя Ъама сарай комплексинин щиссяляри галмышдыр. Акаба вя Агаъи краллары (18–19 ясрляр) сарайларынын (тянтяняли заллары, сяъдяэащлары вя сярдабяляри иля бирликдя) галыглары даща ящямиййятлидир. Бязи залларын диварларыны Дащомейанын тарихиндян бящс едян сцжетли дивар рясмляри бязяйир. А.-ин крал сарайлары Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир. Милли Тарих Музейи вар. К.т. р-нунун тиъарят мяркязидир. Йейинти сянайеси мцяссисяляри, сяняткарлыг сащяляри (аьаъ цзяриндя ойма, дулусчулуг вя с.) инкишаф етмишдир.

  ABOMEY

  АБОМÉЙ – Бенинин ъ.-унда шящяр. Зу яйалятинин инз. м. Ящ. 120,7 мин (2003). Д.й.ст., автомобил йоллары говшаьы. Аеропорт. 17 ясрин орталарында Дащомейанын пайтахты кими салынмышдыр. А.-ин мяркязиндя Ъама сарай комплексинин щиссяляри галмышдыр. Акаба вя Агаъи краллары (18–19 ясрляр) сарайларынын (тянтяняли заллары, сяъдяэащлары вя сярдабяляри иля бирликдя) галыглары даща ящямиййятлидир. Бязи залларын диварларыны Дащомейанын тарихиндян бящс едян сцжетли дивар рясмляри бязяйир. А.-ин крал сарайлары Цмумдцнйа ирси сийащысына дахил едилмишдир. Милли Тарих Музейи вар. К.т. р-нунун тиъарят мяркязидир. Йейинти сянайеси мцяссисяляри, сяняткарлыг сащяляри (аьаъ цзяриндя ойма, дулусчулуг вя с.) инкишаф етмишдир.