Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEDVEYT

  DЕДВÉЙТ (инэ. деадwеиэщт) – эютцря биляъяйи бцтцн йцклярин кцтляси дахил олмагла эяминин там йцкэютцрмя габилиййяти. Д.-я эями иля дашынан йцкцн, сярнишинлярин, команданын вя онларын йцкляринин, эями ещтийатларынын (мяс., йанаъаг, ярзаг, су, сцрткц йаьлары) вя с. кцтляси дахилдир. Щесабланмыш суйачюкмя (отурма) щяддиня эюря эямийя майе балласт эютцрцлян щалларда балластын кцтляси дя Д.-я дахил едилир. Д. эяминин там субасымы иля бош эяминин субасымы арасындакы фяргя бярабярдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEDVEYT

  DЕДВÉЙТ (инэ. деадwеиэщт) – эютцря биляъяйи бцтцн йцклярин кцтляси дахил олмагла эяминин там йцкэютцрмя габилиййяти. Д.-я эями иля дашынан йцкцн, сярнишинлярин, команданын вя онларын йцкляринин, эями ещтийатларынын (мяс., йанаъаг, ярзаг, су, сцрткц йаьлары) вя с. кцтляси дахилдир. Щесабланмыш суйачюкмя (отурма) щяддиня эюря эямийя майе балласт эютцрцлян щалларда балластын кцтляси дя Д.-я дахил едилир. Д. эяминин там субасымы иля бош эяминин субасымы арасындакы фяргя бярабярдир.

  DEDVEYT

  DЕДВÉЙТ (инэ. деадwеиэщт) – эютцря биляъяйи бцтцн йцклярин кцтляси дахил олмагла эяминин там йцкэютцрмя габилиййяти. Д.-я эями иля дашынан йцкцн, сярнишинлярин, команданын вя онларын йцкляринин, эями ещтийатларынын (мяс., йанаъаг, ярзаг, су, сцрткц йаьлары) вя с. кцтляси дахилдир. Щесабланмыш суйачюкмя (отурма) щяддиня эюря эямийя майе балласт эютцрцлян щалларда балластын кцтляси дя Д.-я дахил едилир. Д. эяминин там субасымы иля бош эяминин субасымы арасындакы фяргя бярабярдир.