Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABONENT

  АБОНÉНТ (фр. абоннер) – 1) рабитядя абонементдян истифадя етмяк щцгугу олан мцяссися, тяшкилат вя йа шяхс; рабитя говшагларында сехин бюйцк гурьу вя ъищазлары олан сащяси. 2) Информатикада щесаблама системинин хидмятиндян истифадя етмяк щцгугу олан шяхс, тяшкилат вя йа мцяссисяляр. Актив, видеомятн вя верилянлярин телеемалы А.-и олур. Актив А.-ин верилмиш анда ЕЩМ иля ялагяси олур. Видеомятн А.-и видеомятн хидмятинин имканларындан щямин системин терминалы васитясиля истифадя едир. Верилянлярин телеемалы А.-и телеемал системинин хидмятиндян истифадя едян щцгуги вя йа физики шяхсдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABONENT

  АБОНÉНТ (фр. абоннер) – 1) рабитядя абонементдян истифадя етмяк щцгугу олан мцяссися, тяшкилат вя йа шяхс; рабитя говшагларында сехин бюйцк гурьу вя ъищазлары олан сащяси. 2) Информатикада щесаблама системинин хидмятиндян истифадя етмяк щцгугу олан шяхс, тяшкилат вя йа мцяссисяляр. Актив, видеомятн вя верилянлярин телеемалы А.-и олур. Актив А.-ин верилмиш анда ЕЩМ иля ялагяси олур. Видеомятн А.-и видеомятн хидмятинин имканларындан щямин системин терминалы васитясиля истифадя едир. Верилянлярин телеемалы А.-и телеемал системинин хидмятиндян истифадя едян щцгуги вя йа физики шяхсдир.

  ABONENT

  АБОНÉНТ (фр. абоннер) – 1) рабитядя абонементдян истифадя етмяк щцгугу олан мцяссися, тяшкилат вя йа шяхс; рабитя говшагларында сехин бюйцк гурьу вя ъищазлары олан сащяси. 2) Информатикада щесаблама системинин хидмятиндян истифадя етмяк щцгугу олан шяхс, тяшкилат вя йа мцяссисяляр. Актив, видеомятн вя верилянлярин телеемалы А.-и олур. Актив А.-ин верилмиш анда ЕЩМ иля ялагяси олур. Видеомятн А.-и видеомятн хидмятинин имканларындан щямин системин терминалы васитясиля истифадя едир. Верилянлярин телеемалы А.-и телеемал системинин хидмятиндян истифадя едян щцгуги вя йа физики шяхсдир.