Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DE HAAS-VAN ALFVEN EFFEKTİ

  ДЕ ЩААС–ВАН АЛФВЕН ЕФФЕКТИ –магнит гаврайыъылыьынын магнит сащясинин Щ интенсивлийиндян оссилйасийа асылылыьы; металларда вя ъырлашмыш йарымкечириъилярдя 0 К-я йахын темп­рларда мцшащидя олунур. Буну 1930 илдя В. де Щаас вя П. ван Алфвен мцшащидя етмишляр. Шубников–де Щаас еффекти иля ейни тябиятя маликдир: магнит сащясиндя електронларын щярякя- тинин квантланмасы иля шяртлянир. Оссилйасийа периоду (ΔЩ–1) Ферми-сятщинин кясийинин екстремал сащяси иля (квазиимпулсун Щ цзяриндя пройексийасы цзря) ялагялидир, она эюря дя бу еффектин тядгиги онун формасы щаггында информасийа алмаьа имкан верир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DE HAAS-VAN ALFVEN EFFEKTİ

  ДЕ ЩААС–ВАН АЛФВЕН ЕФФЕКТИ –магнит гаврайыъылыьынын магнит сащясинин Щ интенсивлийиндян оссилйасийа асылылыьы; металларда вя ъырлашмыш йарымкечириъилярдя 0 К-я йахын темп­рларда мцшащидя олунур. Буну 1930 илдя В. де Щаас вя П. ван Алфвен мцшащидя етмишляр. Шубников–де Щаас еффекти иля ейни тябиятя маликдир: магнит сащясиндя електронларын щярякя- тинин квантланмасы иля шяртлянир. Оссилйасийа периоду (ΔЩ–1) Ферми-сятщинин кясийинин екстремал сащяси иля (квазиимпулсун Щ цзяриндя пройексийасы цзря) ялагялидир, она эюря дя бу еффектин тядгиги онун формасы щаггында информасийа алмаьа имкан верир.

  DE HAAS-VAN ALFVEN EFFEKTİ

  ДЕ ЩААС–ВАН АЛФВЕН ЕФФЕКТИ –магнит гаврайыъылыьынын магнит сащясинин Щ интенсивлийиндян оссилйасийа асылылыьы; металларда вя ъырлашмыш йарымкечириъилярдя 0 К-я йахын темп­рларда мцшащидя олунур. Буну 1930 илдя В. де Щаас вя П. ван Алфвен мцшащидя етмишляр. Шубников–де Щаас еффекти иля ейни тябиятя маликдир: магнит сащясиндя електронларын щярякя- тинин квантланмасы иля шяртлянир. Оссилйасийа периоду (ΔЩ–1) Ферми-сятщинин кясийинин екстремал сащяси иля (квазиимпулсун Щ цзяриндя пройексийасы цзря) ялагялидир, она эюря дя бу еффектин тядгиги онун формасы щаггында информасийа алмаьа имкан верир.