Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV Fazil  Balamirzə oğlu 

  AЬAYEV Fazil Balamirzя oьlu (d.12.10.1944, Lerik r-nunun Gцrdяsяr k.) – Azяrb. тibb alimi, tibb e.d. (1988), prof. (1990), Azяrb. Resp. яmяkdar elm xadimi (1991). Azяrb. Dюvlяt Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1970). 1979 ildяn Я.Яliyev ad. Azяrb. Dюvlяt Hяkimlяri Tяkmillяшdirmя Иn-tunun иctimai saьlamlыq, sяhiyyяnin tяшkili vя gigiyena kafedrasыnыn mцdiridir. Тядгигатлары ana vя uшaqlarыn mцhafizяsi, sяhiyyяnin perspektiv planlaшdыrыlmasы сащясиндядир. 180 елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Яsяri: Методические подходы к углублённому изучению акушерской и перинаталъной патологии. М., 1983.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV Fazil  Balamirzə oğlu 

  AЬAYEV Fazil Balamirzя oьlu (d.12.10.1944, Lerik r-nunun Gцrdяsяr k.) – Azяrb. тibb alimi, tibb e.d. (1988), prof. (1990), Azяrb. Resp. яmяkdar elm xadimi (1991). Azяrb. Dюvlяt Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1970). 1979 ildяn Я.Яliyev ad. Azяrb. Dюvlяt Hяkimlяri Tяkmillяшdirmя Иn-tunun иctimai saьlamlыq, sяhiyyяnin tяшkili vя gigiyena kafedrasыnыn mцdiridir. Тядгигатлары ana vя uшaqlarыn mцhafizяsi, sяhiyyяnin perspektiv planlaшdыrыlmasы сащясиндядир. 180 елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Яsяri: Методические подходы к углублённому изучению акушерской и перинаталъной патологии. М., 1983.

  AĞAYEV Fazil  Balamirzə oğlu 

  AЬAYEV Fazil Balamirzя oьlu (d.12.10.1944, Lerik r-nunun Gцrdяsяr k.) – Azяrb. тibb alimi, tibb e.d. (1988), prof. (1990), Azяrb. Resp. яmяkdar elm xadimi (1991). Azяrb. Dюvlяt Tibb Иn-tunu bitirmiшdir (1970). 1979 ildяn Я.Яliyev ad. Azяrb. Dюvlяt Hяkimlяri Tяkmillяшdirmя Иn-tunun иctimai saьlamlыq, sяhiyyяnin tяшkili vя gigiyena kafedrasыnыn mцdiridir. Тядгигатлары ana vя uшaqlarыn mцhafizяsi, sяhiyyяnin perspektiv planlaшdыrыlmasы сащясиндядир. 180 елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Яsяri: Методические подходы к углублённому изучению акушерской и перинаталъной патологии. М., 1983.