Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV Fəxrəddin Güləli oğlu

  АЬАЙЕВ Фяхряддин Эцляли оьлу (д.16.4.1956, Хачмаз) – аерокосмик тядгигатлар сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2003). Азярб. Педагожи Ин-туну битирмишдир (1982). Космик Тядгигатлар Елми Истещсалат Бирлийиндя елми ишчи, бюлмя ряиси, директор (1985–93), Азярб. Милли Аерокосмик Аэентлийиндя директор мцавини (1993–95), Космик Ъищазгайырма Хцсуси Конструктор Бцросунда директор мцавини (1995–96) вя директор (1996–2005), Аерокосмик Информатика Елми Тядгигат Ин-тунда директор (2005–07) ишлямишдир. 2007 илдян Тябии Ещтийатларын Космик Тядгиги Ин-тунун директорудур. Елми ишляри мясафядян аерокосмик тядгигатлара щяср олунмушдур. 80-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Дистанционный контроль параметров водной среды локационными методами. Б., 2000; Активируемые процессы микроэлектронной технологии (Ф.Д.Гасымов, Д.А.Сеченов вя б. иля бирликдя). Б., 2000.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV Fəxrəddin Güləli oğlu

  АЬАЙЕВ Фяхряддин Эцляли оьлу (д.16.4.1956, Хачмаз) – аерокосмик тядгигатлар сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2003). Азярб. Педагожи Ин-туну битирмишдир (1982). Космик Тядгигатлар Елми Истещсалат Бирлийиндя елми ишчи, бюлмя ряиси, директор (1985–93), Азярб. Милли Аерокосмик Аэентлийиндя директор мцавини (1993–95), Космик Ъищазгайырма Хцсуси Конструктор Бцросунда директор мцавини (1995–96) вя директор (1996–2005), Аерокосмик Информатика Елми Тядгигат Ин-тунда директор (2005–07) ишлямишдир. 2007 илдян Тябии Ещтийатларын Космик Тядгиги Ин-тунун директорудур. Елми ишляри мясафядян аерокосмик тядгигатлара щяср олунмушдур. 80-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Дистанционный контроль параметров водной среды локационными методами. Б., 2000; Активируемые процессы микроэлектронной технологии (Ф.Д.Гасымов, Д.А.Сеченов вя б. иля бирликдя). Б., 2000.

  AĞAYEV Fəxrəddin Güləli oğlu

  АЬАЙЕВ Фяхряддин Эцляли оьлу (д.16.4.1956, Хачмаз) – аерокосмик тядгигатлар сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (2003). Азярб. Педагожи Ин-туну битирмишдир (1982). Космик Тядгигатлар Елми Истещсалат Бирлийиндя елми ишчи, бюлмя ряиси, директор (1985–93), Азярб. Милли Аерокосмик Аэентлийиндя директор мцавини (1993–95), Космик Ъищазгайырма Хцсуси Конструктор Бцросунда директор мцавини (1995–96) вя директор (1996–2005), Аерокосмик Информатика Елми Тядгигат Ин-тунда директор (2005–07) ишлямишдир. 2007 илдян Тябии Ещтийатларын Космик Тядгиги Ин-тунун директорудур. Елми ишляри мясафядян аерокосмик тядгигатлара щяср олунмушдур. 80-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Дистанционный контроль параметров водной среды локационными методами. Б., 2000; Активируемые процессы микроэлектронной технологии (Ф.Д.Гасымов, Д.А.Сеченов вя б. иля бирликдя). Б., 2000.