Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV Firidun Qulu oğlu 

  АЬАЙЕВ Фиридун Гулу оьлу (17.3.1898, Ерм. ССР Мещри р-нунун Ялидяря к. – 19.2.1958, Бакы) – Азярб. дямирйолчусу, йениликчи машинист, Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1944). 1913 илдян Бакынын нефт мядянляриндя ямяк фяалиййятиня башламыш, 1919 илдян Азярб. д.-й.-нда чилинэяр, машинист кюмякчиси, машинист, тялиматчы машинист ишлямишдир. Азярб. ССР Али Советинин (3–5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV Firidun Qulu oğlu 

  АЬАЙЕВ Фиридун Гулу оьлу (17.3.1898, Ерм. ССР Мещри р-нунун Ялидяря к. – 19.2.1958, Бакы) – Азярб. дямирйолчусу, йениликчи машинист, Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1944). 1913 илдян Бакынын нефт мядянляриндя ямяк фяалиййятиня башламыш, 1919 илдян Азярб. д.-й.-нда чилинэяр, машинист кюмякчиси, машинист, тялиматчы машинист ишлямишдир. Азярб. ССР Али Советинин (3–5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.


  AĞAYEV Firidun Qulu oğlu 

  АЬАЙЕВ Фиридун Гулу оьлу (17.3.1898, Ерм. ССР Мещри р-нунун Ялидяря к. – 19.2.1958, Бакы) – Азярб. дямирйолчусу, йениликчи машинист, Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1944). 1913 илдян Бакынын нефт мядянляриндя ямяк фяалиййятиня башламыш, 1919 илдян Азярб. д.-й.-нда чилинэяр, машинист кюмякчиси, машинист, тялиматчы машинист ишлямишдир. Азярб. ССР Али Советинин (3–5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.