Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV Həsən Əli oğlu 

  АЬАЙЕВ Щясян Яли оьлу (4.5.1935, Ерм. ССР,Веди р-нунун Щортун к. – 30.11.2007, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1985), проф. (1989), Азярб. Респ. ямякдар елм хадими (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1964). Елми Тядгигат вя Лайищя Газ Ин-тунун елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир (1997–2004). Тядгигатлары тябии кцкцрдлц газларын емалы вя кцкцрд бирляшмяляринин реаксийаларына аиддир; тябии газын тяркибиндяки щидроэен-сулфидин редуксийасыны, сярбяст кцкцрдя чеврилмя просесинин кинетикасы вя механизмини юйрянмишдир. 200-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Ясяри: Окислительные процессы очистки сернистых природных газов и углеводородных конденсатов (В.И.Настека, З.Д.Сейидов иля бирликдя). М., 1996.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV Həsən Əli oğlu 

  АЬАЙЕВ Щясян Яли оьлу (4.5.1935, Ерм. ССР,Веди р-нунун Щортун к. – 30.11.2007, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1985), проф. (1989), Азярб. Респ. ямякдар елм хадими (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1964). Елми Тядгигат вя Лайищя Газ Ин-тунун елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир (1997–2004). Тядгигатлары тябии кцкцрдлц газларын емалы вя кцкцрд бирляшмяляринин реаксийаларына аиддир; тябии газын тяркибиндяки щидроэен-сулфидин редуксийасыны, сярбяст кцкцрдя чеврилмя просесинин кинетикасы вя механизмини юйрянмишдир. 200-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Ясяри: Окислительные процессы очистки сернистых природных газов и углеводородных конденсатов (В.И.Настека, З.Д.Сейидов иля бирликдя). М., 1996.

  AĞAYEV Həsən Əli oğlu 

  АЬАЙЕВ Щясян Яли оьлу (4.5.1935, Ерм. ССР,Веди р-нунун Щортун к. – 30.11.2007, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1985), проф. (1989), Азярб. Респ. ямякдар елм хадими (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1964). Елми Тядгигат вя Лайищя Газ Ин-тунун елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир (1997–2004). Тядгигатлары тябии кцкцрдлц газларын емалы вя кцкцрд бирляшмяляринин реаксийаларына аиддир; тябии газын тяркибиндяки щидроэен-сулфидин редуксийасыны, сярбяст кцкцрдя чеврилмя просесинин кинетикасы вя механизмини юйрянмишдир. 200-я гядяр елми ясярин, о ъцмлядян бир монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.
        Ясяри: Окислительные процессы очистки сернистых природных газов и углеводородных конденсатов (В.И.Настека, З.Д.Сейидов иля бирликдя). М., 1996.