Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV İbadulla  Əliağa  oğlu 

  АЬАЙЕВ Ибадулла Ялиаьа оьлу (д.17.1.1950, Сабирабад р-нунун Муьанэянъяли к.) – Азярб. епидемиологу, тибб е.д. (1991), проф. (1994), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000) вя ямякдар елм хадими (2007). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1973). 1974 илдян щямин ин- тун епидемиолоэийа кафедрасында (1992 илдян мцдир) ишляйир. Тядгигатлары Азярб.-да лептоспирозун, салмонеллйозларын, щелминтозларын вя гейри-инфексион хястяликлярин епидемиолоэийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 180-я йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Бир сыра бейнялхалг елми конфрансларда мярузялярля чыхыш етмишдир. Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш епидемиологу (1992 илдян), Азярб. Епидемиологлары, Микробиологлары вя Паразитологлары Ъямиййятинин сядридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV İbadulla  Əliağa  oğlu 

  АЬАЙЕВ Ибадулла Ялиаьа оьлу (д.17.1.1950, Сабирабад р-нунун Муьанэянъяли к.) – Азярб. епидемиологу, тибб е.д. (1991), проф. (1994), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000) вя ямякдар елм хадими (2007). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1973). 1974 илдян щямин ин- тун епидемиолоэийа кафедрасында (1992 илдян мцдир) ишляйир. Тядгигатлары Азярб.-да лептоспирозун, салмонеллйозларын, щелминтозларын вя гейри-инфексион хястяликлярин епидемиолоэийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 180-я йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Бир сыра бейнялхалг елми конфрансларда мярузялярля чыхыш етмишдир. Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш епидемиологу (1992 илдян), Азярб. Епидемиологлары, Микробиологлары вя Паразитологлары Ъямиййятинин сядридир.

  AĞAYEV İbadulla  Əliağa  oğlu 

  АЬАЙЕВ Ибадулла Ялиаьа оьлу (д.17.1.1950, Сабирабад р-нунун Муьанэянъяли к.) – Азярб. епидемиологу, тибб е.д. (1991), проф. (1994), Азярб. Респ. ямякдар мцяллими (2000) вя ямякдар елм хадими (2007). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1973). 1974 илдян щямин ин- тун епидемиолоэийа кафедрасында (1992 илдян мцдир) ишляйир. Тядгигатлары Азярб.-да лептоспирозун, салмонеллйозларын, щелминтозларын вя гейри-инфексион хястяликлярин епидемиолоэийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 180-я йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. Бир сыра бейнялхалг елми конфрансларда мярузялярля чыхыш етмишдир. Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин баш епидемиологу (1992 илдян), Азярб. Епидемиологлары, Микробиологлары вя Паразитологлары Ъямиййятинин сядридир.