Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV İdris Ağamoğlan oğlu 

  АЬАЙЕВ Идрис Аьамоьлан оьлу (24.10.1923, Билясувар р-нунун Билясувар к. – 14.11.2007, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1952). 1959–67 иллярдя Азярб. Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда, 1975 илдян Азярб. Дювлят Ун-тиндя ишлямишдир. Тядгигатлары Азярб.-ын к. т. цчцн йцксякихтисаслы кадрларын щазырланмасы мясялясиня аиддир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) иштиракчысы олмуш, Гырмызы Байраг ордени, 1-ъи вя 2-ъи дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV İdris Ağamoğlan oğlu 

  АЬАЙЕВ Идрис Аьамоьлан оьлу (24.10.1923, Билясувар р-нунун Билясувар к. – 14.11.2007, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1952). 1959–67 иллярдя Азярб. Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда, 1975 илдян Азярб. Дювлят Ун-тиндя ишлямишдир. Тядгигатлары Азярб.-ын к. т. цчцн йцксякихтисаслы кадрларын щазырланмасы мясялясиня аиддир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) иштиракчысы олмуш, Гырмызы Байраг ордени, 1-ъи вя 2-ъи дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри иля тялтиф едилмишдир.

  AĞAYEV İdris Ağamoğlan oğlu 

  АЬАЙЕВ Идрис Аьамоьлан оьлу (24.10.1923, Билясувар р-нунун Билясувар к. – 14.11.2007, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1952). 1959–67 иллярдя Азярб. Мцяллимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунда, 1975 илдян Азярб. Дювлят Ун-тиндя ишлямишдир. Тядгигатлары Азярб.-ын к. т. цчцн йцксякихтисаслы кадрларын щазырланмасы мясялясиня аиддир. Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) иштиракчысы олмуш, Гырмызы Байраг ордени, 1-ъи вя 2-ъи дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри иля тялтиф едилмишдир.