Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV Qəhrəman Abdulla oğlu 

  АЬАЙЕВ Гящряман Абдулла оьлу (9.1. 1938, Аьъабяди р-нунун Щцсцлц к. – 17.4. 2005, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1994), проф. (1996). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1961). 1973 илдян щямин ун-тдя ишлямиш, 1989–94 иллярдя физика факцлтясинин деканы олмушдур. Тядгигатлары монокристал назик тябягялярин алынмасы, назик тябягялярдян алынмыш мцхтялиф нюв електронограмларын ашкарланмасы вя йарымкечириъи кристалын гурулушунун юйрянилмяси сащясиндядир. 100-я йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV Qəhrəman Abdulla oğlu 

  АЬАЙЕВ Гящряман Абдулла оьлу (9.1. 1938, Аьъабяди р-нунун Щцсцлц к. – 17.4. 2005, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1994), проф. (1996). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1961). 1973 илдян щямин ун-тдя ишлямиш, 1989–94 иллярдя физика факцлтясинин деканы олмушдур. Тядгигатлары монокристал назик тябягялярин алынмасы, назик тябягялярдян алынмыш мцхтялиф нюв електронограмларын ашкарланмасы вя йарымкечириъи кристалын гурулушунун юйрянилмяси сащясиндядир. 100-я йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  AĞAYEV Qəhrəman Abdulla oğlu 

  АЬАЙЕВ Гящряман Абдулла оьлу (9.1. 1938, Аьъабяди р-нунун Щцсцлц к. – 17.4. 2005, Бакы) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е.д. (1994), проф. (1996). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1961). 1973 илдян щямин ун-тдя ишлямиш, 1989–94 иллярдя физика факцлтясинин деканы олмушдур. Тядгигатлары монокристал назик тябягялярин алынмасы, назик тябягялярдян алынмыш мцхтялиф нюв електронограмларын ашкарланмасы вя йарымкечириъи кристалын гурулушунун юйрянилмяси сащясиндядир. 100-я йахын елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.