Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV Mehman Məmmədrəhim oğlu 

  АЬАЙЕВ Мещман Мяммядрящим оьлу (д.31.8.1946, Масаллы р-нунун Мащмудавар к.) – Азярб. терапевти, тибб е.д. (1986), prof. (1986). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1968). 1986–90 иллярдя Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунун нефролоэийа кафедрасынын проф.-у ишлямишдир. 1990 илдян Азярб. Тибб Ун-тинин дахили хястяликлярин пропедевтикасы кафедрасынын проф.-дур. Тядгигатлары бюйряк хястяликляринин клиникасы, диагностикасы вя мцалиъясиня, щемодиализ вя бюйряк трансплантасийасы проблемляриня щяср олунмушдур. 200-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Применение лекарственных средств при почечной недостаточности. (М.Ъ. Ъавадзадя иля бирликдя) Б., 1980; Изменение сердечно-сосудистой системы при хронической почечной недостаточности (М.Ъ.Ъавадзадя иля бирликдя). Б.,1989.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV Mehman Məmmədrəhim oğlu 

  АЬАЙЕВ Мещман Мяммядрящим оьлу (д.31.8.1946, Масаллы р-нунун Мащмудавар к.) – Азярб. терапевти, тибб е.д. (1986), prof. (1986). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1968). 1986–90 иллярдя Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунун нефролоэийа кафедрасынын проф.-у ишлямишдир. 1990 илдян Азярб. Тибб Ун-тинин дахили хястяликлярин пропедевтикасы кафедрасынын проф.-дур. Тядгигатлары бюйряк хястяликляринин клиникасы, диагностикасы вя мцалиъясиня, щемодиализ вя бюйряк трансплантасийасы проблемляриня щяср олунмушдур. 200-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Применение лекарственных средств при почечной недостаточности. (М.Ъ. Ъавадзадя иля бирликдя) Б., 1980; Изменение сердечно-сосудистой системы при хронической почечной недостаточности (М.Ъ.Ъавадзадя иля бирликдя). Б.,1989.

  AĞAYEV Mehman Məmmədrəhim oğlu 

  АЬАЙЕВ Мещман Мяммядрящим оьлу (д.31.8.1946, Масаллы р-нунун Мащмудавар к.) – Азярб. терапевти, тибб е.д. (1986), prof. (1986). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1968). 1986–90 иллярдя Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунун нефролоэийа кафедрасынын проф.-у ишлямишдир. 1990 илдян Азярб. Тибб Ун-тинин дахили хястяликлярин пропедевтикасы кафедрасынын проф.-дур. Тядгигатлары бюйряк хястяликляринин клиникасы, диагностикасы вя мцалиъясиня, щемодиализ вя бюйряк трансплантасийасы проблемляриня щяср олунмушдур. 200-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян 2 монографийанын мцяллифидир.
        Ясярляри: Применение лекарственных средств при почечной недостаточности. (М.Ъ. Ъавадзадя иля бирликдя) Б., 1980; Изменение сердечно-сосудистой системы при хронической почечной недостаточности (М.Ъ.Ъавадзадя иля бирликдя). Б.,1989.