Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV Məmmədəli Hüseyn oğlu 

  АЬАЙЕВ Мяммядяли Щцсейн оьлу (д.3.9.1952, Бабяк р-нунун, Гарахан- бяйли к.) – РФ-нин ямякдар мядяниййят ишчиси (1995). 1974 илдя Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну битирмишдир. Нахчыван Мусигили Драм Театрынын баш администратору ишлямишдир. 1981–85 иллярдя Н.В. Гогол ад. Москва Театрынын, Москва Дювлят Мусигили Ушаг Театрынын баш администратору олмушдур. Москва Академик Сатира Театрында администратор, директор мцавини, иърачы директор ишлямишдир (1985–92). 1992 илдян щямин театрын директорудур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV Məmmədəli Hüseyn oğlu 

  АЬАЙЕВ Мяммядяли Щцсейн оьлу (д.3.9.1952, Бабяк р-нунун, Гарахан- бяйли к.) – РФ-нин ямякдар мядяниййят ишчиси (1995). 1974 илдя Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну битирмишдир. Нахчыван Мусигили Драм Театрынын баш администратору ишлямишдир. 1981–85 иллярдя Н.В. Гогол ад. Москва Театрынын, Москва Дювлят Мусигили Ушаг Театрынын баш администратору олмушдур. Москва Академик Сатира Театрында администратор, директор мцавини, иърачы директор ишлямишдир (1985–92). 1992 илдян щямин театрын директорудур.

  AĞAYEV Məmmədəli Hüseyn oğlu 

  АЬАЙЕВ Мяммядяли Щцсейн оьлу (д.3.9.1952, Бабяк р-нунун, Гарахан- бяйли к.) – РФ-нин ямякдар мядяниййят ишчиси (1995). 1974 илдя Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну битирмишдир. Нахчыван Мусигили Драм Театрынын баш администратору ишлямишдир. 1981–85 иллярдя Н.В. Гогол ад. Москва Театрынын, Москва Дювлят Мусигили Ушаг Театрынын баш администратору олмушдур. Москва Академик Сатира Театрында администратор, директор мцавини, иърачы директор ишлямишдир (1985–92). 1992 илдян щямин театрын директорудур.