Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DELAVARLAR

  ДЕЛАВАРЛАР (Делавер чайынын адындан; юзлярини л ё н а п е, л е н н и л ё н а п е, унами диалектиндя “ясл инсанлар” адландырырлар) – АБШ вя Канадада Атлантикайаны алгонкинляр групундан щинди халгы. АБШ-да Оклащома штатынын шм.-ш.-индя Бартлесвилл, Дйуи, Копан (1867–1979 иллярдя чирокилярля бирликдя) иъмалары вя г.-индя Анадарко (“олмайан Д.” адландырылыр, уичиталар вя кеддоларла бирликдя) иъмасы федерал сявиййядя танынмышдыр. АБШ-да цмуми сайлары 10 мин няфярдир (2000). Канадада Д. Онтарио яйалятинин ъ.-унда Темс чайы бойу Моравиан (365 няфяр; 2001), Манси (тягр. 250 няфяр) вя Гранд-Ривер чайы бойу Сикс-Нейшенс (ирокезлярля бирликдя 250 няфярядяк) резервасийаларында йашайырлар. Канадада йашайан Д.-ын цмуми сайы 2 миндян чохдур. Делавер дили алгонкин дилляринин шярг групуна аиддир, онун манси (латын графикасы ясасында йазы мювъуд иди), унами вя уналаштиго диалектляри чох вахт айрыъа дилляр щесаб олунур. Щазырда инэилис дилиндя данышырлар; Моравиан резервасийасында манси диалектинин 1 дашыйыъысы галмышдыр. Делавер дилинин бярпасы (мяктяблярдя тядриси) цчцн ъящдляр едилир. Диндарлары христиандыр.


  Авропалыларла ялагялярин башланмасынадяк Д. индики Нйу-Йорк, Пенсилванийа, Нйу-Ъерси, Делавер штатларынын яразисиндя йашайырдылар. Д. бирликлярдя ъямлянян локал груплара бюлцнцрдцляр: Делавер чайынын йухары ахарында вя Щудзон чайынын ашаьы ахарында мансиляр (монсиляр, минсиляр); индики Нйу-Ъерсинин шм. щиссясиндя (Статен а. дахил олмагла) вя Пенсилванийанын гоншу вилайятляриндя (Филаделфийа да дахил олмагла) унамиляр (ваннамиляр, венамиляр – “чайын ашаьы ахарларынын халгы”); Делавер чайы бойу Филаделфийадан ашаьыда вя Делавер кюрфязи сащилляриндя уналаштиголар (вуналачтколар). 1524 илдян авропалыларла (Франса хидмятиндя олан италйан дяниз сяййащы Ъ.Веррассано), 1609 илдян Щ.Щудзонла ялагяляр йаратмышлар. Авропалыларла мцнагишяляр (1640 илдян) Д.-ы узунмцддятли мцщарибяляря, торпаг сатышына вя миграсийалара ъялб етди. 1742–44 иллярдя ирокезляр вя инэилисляр табе едилмиш
  Д.-ы язяли торпагларындан Шамокин (индики Санбери ш.) вя Саскуещанна чайы сащилиндяки Вайоминг (индики Пенсилванийа штаты) гясябяляриня кючцрдцляр. Бурада даьыныг щалда олан груплар унамилярин ятрафында тайфа йаратдылар. Тайфа, гощумлуьу ана хятти цзря щесабланан 3 фратрийайа бюлцнцрдц: Тысбаьа (Покекуунго), Щиндтойуьу (Пуллаук) вя Ъанавар (Туксиит). 1740-ъы иллярдян Д.-ын арасында Моравийа гардашлары фяалиййят эюстярирдиляр (онларын гейдляри Д. щаггында етнорафик мялуматларын ясас мянбяйидир). Д.-ын авропалыларла мцгавиляляри 1629 илдян мялумдур. Д. АБШ щюкумяти иля мцгавиля баьламыш (Питт форту, 1778) илк щиндиляр вя Шимали Америкада истиглалиййят мцщарибяси (1775–83) дюврцндя Ощайо вилайятиндя америкалыларын йеэаня мцттяфигляри олмушлар. 1779 илдя эен. Ъ. Салливанын ирокезляря гаршы кампанийасы заманы мансилярин бир щиссяси Онтарионун ъ.-на чякилди. 1795 илдя ирокезляр вя инэилисляр тяряфиндян сыхышдырылан Д.-ын ясас груплары г.-я доьру, Индианайа, Миссуринин ъ.-г.-иня (1820–22), Канзасын (1829) шм.-ш.-иня вя нящайят, Щинди яразисиня (индики Оклащома штаты) щярякят етмяйя башладылар.

   Делавар гадынлары. 1915 ил. Оклащома штаты (АБШ).

  Яняняви мядяниййятляри Шимали Американын шм.-ш. щиндиляри цчцн сяъиййявидир. Талаларда тоха якинчилийи (ясасян, гарьыдалы) иля, балыгчылыг, овчулуг, йыьыъылыгла мяшьул олурдулар. Диэяр Атлантикайаны алгонкинляр кими ойма гайыглар дцзялдирдиляр. Кяндлярдя бир нечя йцз адам йашайырды, мансилярдя мющкямляндирилмиш мяскянляр мювъуд иди. Евляри вигвамдыр, узунсов вя овалшякилли чохаиляли евляр дя вардыр. Яняняви култлары (Бюйцк евин дини) Бюйцк руща вя йа Йарадана (Кетанетувит), Маски варлыьына (Месинхоликан, Мисингаликан, о щямчинин овчулуг щамисидир), Гарьыдалы Анасына, Илдырымлара (Плетхоак, бязян Шимшяк Гушлары кими тясяввцр едилир) вя с.-йя ситайишдир. Ясас мифляри дцнйанын илк йарадылышы, адамйейян нящянэ (Мхйуве) щаггындадыр. Ясас байрамлары олан Бюйцк евин пайыз мярасими (Гамвинг) 12 эцн давам едирди (сон дяфя 1945 илдя гейд олунмушдур). Шаманлар (пауау) вя ара щякимляри (медеву) мювъуд иди. “Валам олум” (“Гырмызы чяртмя”) епосу Д.-а аид едилир. 18 ясрин орталарында “пейьямбярляр” щярякаты йайылмышды. “Пейьямбяр” Неолинин вязи Понтиак щярякатынын ясасыны тяшкил етмишди. Д.-ын дили вя мядяниййяти 20 ясрядяк сахланылмышды. Индики Д., ясасян, резервасийаларда йашайыр, туризм вя хидмят сащясиндя чалышырлар. Яняняви мятбяхляри, мярасимляри, мащнылары, рягсляри, тозмунъуг тикмяляри бярпа олунур. Д. щямчинин шящярлярдя йашайырлар.

   Яняняви овалшякилли узунсов делавар еви.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DELAVARLAR

  ДЕЛАВАРЛАР (Делавер чайынын адындан; юзлярини л ё н а п е, л е н н и л ё н а п е, унами диалектиндя “ясл инсанлар” адландырырлар) – АБШ вя Канадада Атлантикайаны алгонкинляр групундан щинди халгы. АБШ-да Оклащома штатынын шм.-ш.-индя Бартлесвилл, Дйуи, Копан (1867–1979 иллярдя чирокилярля бирликдя) иъмалары вя г.-индя Анадарко (“олмайан Д.” адландырылыр, уичиталар вя кеддоларла бирликдя) иъмасы федерал сявиййядя танынмышдыр. АБШ-да цмуми сайлары 10 мин няфярдир (2000). Канадада Д. Онтарио яйалятинин ъ.-унда Темс чайы бойу Моравиан (365 няфяр; 2001), Манси (тягр. 250 няфяр) вя Гранд-Ривер чайы бойу Сикс-Нейшенс (ирокезлярля бирликдя 250 няфярядяк) резервасийаларында йашайырлар. Канадада йашайан Д.-ын цмуми сайы 2 миндян чохдур. Делавер дили алгонкин дилляринин шярг групуна аиддир, онун манси (латын графикасы ясасында йазы мювъуд иди), унами вя уналаштиго диалектляри чох вахт айрыъа дилляр щесаб олунур. Щазырда инэилис дилиндя данышырлар; Моравиан резервасийасында манси диалектинин 1 дашыйыъысы галмышдыр. Делавер дилинин бярпасы (мяктяблярдя тядриси) цчцн ъящдляр едилир. Диндарлары христиандыр.


  Авропалыларла ялагялярин башланмасынадяк Д. индики Нйу-Йорк, Пенсилванийа, Нйу-Ъерси, Делавер штатларынын яразисиндя йашайырдылар. Д. бирликлярдя ъямлянян локал груплара бюлцнцрдцляр: Делавер чайынын йухары ахарында вя Щудзон чайынын ашаьы ахарында мансиляр (монсиляр, минсиляр); индики Нйу-Ъерсинин шм. щиссясиндя (Статен а. дахил олмагла) вя Пенсилванийанын гоншу вилайятляриндя (Филаделфийа да дахил олмагла) унамиляр (ваннамиляр, венамиляр – “чайын ашаьы ахарларынын халгы”); Делавер чайы бойу Филаделфийадан ашаьыда вя Делавер кюрфязи сащилляриндя уналаштиголар (вуналачтколар). 1524 илдян авропалыларла (Франса хидмятиндя олан италйан дяниз сяййащы Ъ.Веррассано), 1609 илдян Щ.Щудзонла ялагяляр йаратмышлар. Авропалыларла мцнагишяляр (1640 илдян) Д.-ы узунмцддятли мцщарибяляря, торпаг сатышына вя миграсийалара ъялб етди. 1742–44 иллярдя ирокезляр вя инэилисляр табе едилмиш
  Д.-ы язяли торпагларындан Шамокин (индики Санбери ш.) вя Саскуещанна чайы сащилиндяки Вайоминг (индики Пенсилванийа штаты) гясябяляриня кючцрдцляр. Бурада даьыныг щалда олан груплар унамилярин ятрафында тайфа йаратдылар. Тайфа, гощумлуьу ана хятти цзря щесабланан 3 фратрийайа бюлцнцрдц: Тысбаьа (Покекуунго), Щиндтойуьу (Пуллаук) вя Ъанавар (Туксиит). 1740-ъы иллярдян Д.-ын арасында Моравийа гардашлары фяалиййят эюстярирдиляр (онларын гейдляри Д. щаггында етнорафик мялуматларын ясас мянбяйидир). Д.-ын авропалыларла мцгавиляляри 1629 илдян мялумдур. Д. АБШ щюкумяти иля мцгавиля баьламыш (Питт форту, 1778) илк щиндиляр вя Шимали Америкада истиглалиййят мцщарибяси (1775–83) дюврцндя Ощайо вилайятиндя америкалыларын йеэаня мцттяфигляри олмушлар. 1779 илдя эен. Ъ. Салливанын ирокезляря гаршы кампанийасы заманы мансилярин бир щиссяси Онтарионун ъ.-на чякилди. 1795 илдя ирокезляр вя инэилисляр тяряфиндян сыхышдырылан Д.-ын ясас груплары г.-я доьру, Индианайа, Миссуринин ъ.-г.-иня (1820–22), Канзасын (1829) шм.-ш.-иня вя нящайят, Щинди яразисиня (индики Оклащома штаты) щярякят етмяйя башладылар.

   Делавар гадынлары. 1915 ил. Оклащома штаты (АБШ).

  Яняняви мядяниййятляри Шимали Американын шм.-ш. щиндиляри цчцн сяъиййявидир. Талаларда тоха якинчилийи (ясасян, гарьыдалы) иля, балыгчылыг, овчулуг, йыьыъылыгла мяшьул олурдулар. Диэяр Атлантикайаны алгонкинляр кими ойма гайыглар дцзялдирдиляр. Кяндлярдя бир нечя йцз адам йашайырды, мансилярдя мющкямляндирилмиш мяскянляр мювъуд иди. Евляри вигвамдыр, узунсов вя овалшякилли чохаиляли евляр дя вардыр. Яняняви култлары (Бюйцк евин дини) Бюйцк руща вя йа Йарадана (Кетанетувит), Маски варлыьына (Месинхоликан, Мисингаликан, о щямчинин овчулуг щамисидир), Гарьыдалы Анасына, Илдырымлара (Плетхоак, бязян Шимшяк Гушлары кими тясяввцр едилир) вя с.-йя ситайишдир. Ясас мифляри дцнйанын илк йарадылышы, адамйейян нящянэ (Мхйуве) щаггындадыр. Ясас байрамлары олан Бюйцк евин пайыз мярасими (Гамвинг) 12 эцн давам едирди (сон дяфя 1945 илдя гейд олунмушдур). Шаманлар (пауау) вя ара щякимляри (медеву) мювъуд иди. “Валам олум” (“Гырмызы чяртмя”) епосу Д.-а аид едилир. 18 ясрин орталарында “пейьямбярляр” щярякаты йайылмышды. “Пейьямбяр” Неолинин вязи Понтиак щярякатынын ясасыны тяшкил етмишди. Д.-ын дили вя мядяниййяти 20 ясрядяк сахланылмышды. Индики Д., ясасян, резервасийаларда йашайыр, туризм вя хидмят сащясиндя чалышырлар. Яняняви мятбяхляри, мярасимляри, мащнылары, рягсляри, тозмунъуг тикмяляри бярпа олунур. Д. щямчинин шящярлярдя йашайырлар.

   Яняняви овалшякилли узунсов делавар еви.

  DELAVARLAR

  ДЕЛАВАРЛАР (Делавер чайынын адындан; юзлярини л ё н а п е, л е н н и л ё н а п е, унами диалектиндя “ясл инсанлар” адландырырлар) – АБШ вя Канадада Атлантикайаны алгонкинляр групундан щинди халгы. АБШ-да Оклащома штатынын шм.-ш.-индя Бартлесвилл, Дйуи, Копан (1867–1979 иллярдя чирокилярля бирликдя) иъмалары вя г.-индя Анадарко (“олмайан Д.” адландырылыр, уичиталар вя кеддоларла бирликдя) иъмасы федерал сявиййядя танынмышдыр. АБШ-да цмуми сайлары 10 мин няфярдир (2000). Канадада Д. Онтарио яйалятинин ъ.-унда Темс чайы бойу Моравиан (365 няфяр; 2001), Манси (тягр. 250 няфяр) вя Гранд-Ривер чайы бойу Сикс-Нейшенс (ирокезлярля бирликдя 250 няфярядяк) резервасийаларында йашайырлар. Канадада йашайан Д.-ын цмуми сайы 2 миндян чохдур. Делавер дили алгонкин дилляринин шярг групуна аиддир, онун манси (латын графикасы ясасында йазы мювъуд иди), унами вя уналаштиго диалектляри чох вахт айрыъа дилляр щесаб олунур. Щазырда инэилис дилиндя данышырлар; Моравиан резервасийасында манси диалектинин 1 дашыйыъысы галмышдыр. Делавер дилинин бярпасы (мяктяблярдя тядриси) цчцн ъящдляр едилир. Диндарлары христиандыр.


  Авропалыларла ялагялярин башланмасынадяк Д. индики Нйу-Йорк, Пенсилванийа, Нйу-Ъерси, Делавер штатларынын яразисиндя йашайырдылар. Д. бирликлярдя ъямлянян локал груплара бюлцнцрдцляр: Делавер чайынын йухары ахарында вя Щудзон чайынын ашаьы ахарында мансиляр (монсиляр, минсиляр); индики Нйу-Ъерсинин шм. щиссясиндя (Статен а. дахил олмагла) вя Пенсилванийанын гоншу вилайятляриндя (Филаделфийа да дахил олмагла) унамиляр (ваннамиляр, венамиляр – “чайын ашаьы ахарларынын халгы”); Делавер чайы бойу Филаделфийадан ашаьыда вя Делавер кюрфязи сащилляриндя уналаштиголар (вуналачтколар). 1524 илдян авропалыларла (Франса хидмятиндя олан италйан дяниз сяййащы Ъ.Веррассано), 1609 илдян Щ.Щудзонла ялагяляр йаратмышлар. Авропалыларла мцнагишяляр (1640 илдян) Д.-ы узунмцддятли мцщарибяляря, торпаг сатышына вя миграсийалара ъялб етди. 1742–44 иллярдя ирокезляр вя инэилисляр табе едилмиш
  Д.-ы язяли торпагларындан Шамокин (индики Санбери ш.) вя Саскуещанна чайы сащилиндяки Вайоминг (индики Пенсилванийа штаты) гясябяляриня кючцрдцляр. Бурада даьыныг щалда олан груплар унамилярин ятрафында тайфа йаратдылар. Тайфа, гощумлуьу ана хятти цзря щесабланан 3 фратрийайа бюлцнцрдц: Тысбаьа (Покекуунго), Щиндтойуьу (Пуллаук) вя Ъанавар (Туксиит). 1740-ъы иллярдян Д.-ын арасында Моравийа гардашлары фяалиййят эюстярирдиляр (онларын гейдляри Д. щаггында етнорафик мялуматларын ясас мянбяйидир). Д.-ын авропалыларла мцгавиляляри 1629 илдян мялумдур. Д. АБШ щюкумяти иля мцгавиля баьламыш (Питт форту, 1778) илк щиндиляр вя Шимали Америкада истиглалиййят мцщарибяси (1775–83) дюврцндя Ощайо вилайятиндя америкалыларын йеэаня мцттяфигляри олмушлар. 1779 илдя эен. Ъ. Салливанын ирокезляря гаршы кампанийасы заманы мансилярин бир щиссяси Онтарионун ъ.-на чякилди. 1795 илдя ирокезляр вя инэилисляр тяряфиндян сыхышдырылан Д.-ын ясас груплары г.-я доьру, Индианайа, Миссуринин ъ.-г.-иня (1820–22), Канзасын (1829) шм.-ш.-иня вя нящайят, Щинди яразисиня (индики Оклащома штаты) щярякят етмяйя башладылар.

   Делавар гадынлары. 1915 ил. Оклащома штаты (АБШ).

  Яняняви мядяниййятляри Шимали Американын шм.-ш. щиндиляри цчцн сяъиййявидир. Талаларда тоха якинчилийи (ясасян, гарьыдалы) иля, балыгчылыг, овчулуг, йыьыъылыгла мяшьул олурдулар. Диэяр Атлантикайаны алгонкинляр кими ойма гайыглар дцзялдирдиляр. Кяндлярдя бир нечя йцз адам йашайырды, мансилярдя мющкямляндирилмиш мяскянляр мювъуд иди. Евляри вигвамдыр, узунсов вя овалшякилли чохаиляли евляр дя вардыр. Яняняви култлары (Бюйцк евин дини) Бюйцк руща вя йа Йарадана (Кетанетувит), Маски варлыьына (Месинхоликан, Мисингаликан, о щямчинин овчулуг щамисидир), Гарьыдалы Анасына, Илдырымлара (Плетхоак, бязян Шимшяк Гушлары кими тясяввцр едилир) вя с.-йя ситайишдир. Ясас мифляри дцнйанын илк йарадылышы, адамйейян нящянэ (Мхйуве) щаггындадыр. Ясас байрамлары олан Бюйцк евин пайыз мярасими (Гамвинг) 12 эцн давам едирди (сон дяфя 1945 илдя гейд олунмушдур). Шаманлар (пауау) вя ара щякимляри (медеву) мювъуд иди. “Валам олум” (“Гырмызы чяртмя”) епосу Д.-а аид едилир. 18 ясрин орталарында “пейьямбярляр” щярякаты йайылмышды. “Пейьямбяр” Неолинин вязи Понтиак щярякатынын ясасыны тяшкил етмишди. Д.-ын дили вя мядяниййяти 20 ясрядяк сахланылмышды. Индики Д., ясасян, резервасийаларда йашайыр, туризм вя хидмят сащясиндя чалышырлар. Яняняви мятбяхляри, мярасимляри, мащнылары, рягсляри, тозмунъуг тикмяляри бярпа олунур. Д. щямчинин шящярлярдя йашайырлар.

   Яняняви овалшякилли узунсов делавар еви.