Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DELAVRANÇA

  ДЕЛАВРÁНЧА (Делавранъеа) Барбу (тяхяллцсц; ясл ады вя сойады Барбу Ш т е ф е н е с к у) (5.4.1858, Бухарест – 29.4.1918, Йассы) – румын йазычысы, драматург. Румын ядябиййатында тянгиди реализмин эюркямли нцмайяндясидир. “Султенике” (1885), “Тцфейлиляр” (1893) щекайя toplularыnыn,”Гцруб” (1909), “Боран” (1910), “Улдуз” (1911) драматик трилоэийасыныn mцяllifidir.

  Я с я р л я р и: Щекайяляр. Б., 1962; Избр. М., 1981.

  Яд.: Литературный энциклопедическийсловарь. М., 1987. С. 591.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DELAVRANÇA

  ДЕЛАВРÁНЧА (Делавранъеа) Барбу (тяхяллцсц; ясл ады вя сойады Барбу Ш т е ф е н е с к у) (5.4.1858, Бухарест – 29.4.1918, Йассы) – румын йазычысы, драматург. Румын ядябиййатында тянгиди реализмин эюркямли нцмайяндясидир. “Султенике” (1885), “Тцфейлиляр” (1893) щекайя toplularыnыn,”Гцруб” (1909), “Боран” (1910), “Улдуз” (1911) драматик трилоэийасыныn mцяllifidir.

  Я с я р л я р и: Щекайяляр. Б., 1962; Избр. М., 1981.

  Яд.: Литературный энциклопедическийсловарь. М., 1987. С. 591.

  DELAVRANÇA

  ДЕЛАВРÁНЧА (Делавранъеа) Барбу (тяхяллцсц; ясл ады вя сойады Барбу Ш т е ф е н е с к у) (5.4.1858, Бухарест – 29.4.1918, Йассы) – румын йазычысы, драматург. Румын ядябиййатында тянгиди реализмин эюркямли нцмайяндясидир. “Султенике” (1885), “Тцфейлиляр” (1893) щекайя toplularыnыn,”Гцруб” (1909), “Боран” (1910), “Улдуз” (1911) драматик трилоэийасыныn mцяllifidir.

  Я с я р л я р и: Щекайяляр. Б., 1962; Избр. М., 1981.

  Яд.: Литературный энциклопедическийсловарь. М., 1987. С. 591.