Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - ATÇILIQ İDMANI)
  ARQAYAŞ MİLLİ MAHALI

  АРГАЙÁШ  МИЛЛИ МАЩАЛЫ  – РСФСР-дя мювъуд олмуш инз.я.в. Мяркязи Аргайаш к. иди. Сащяси 6772 км2, ящалиси 88 мин няфярдян артыг олмушдур. Цмумиттифаг МИК Ряйасят Щейятинин 17 йанвар 1934 ил тарихли гярары иля Челйабинск вил.-нин тяркибиндя йарадылмышдыр. Мащала башгырдларын компакт йашадыглары яразиляр – Башг. МССР-дян алыныб Челйабинск вил.-ня верилян Аргайаш вя Кунашак р-нлары дахил иди. Цмумиттифаг МИК Ряйасят Щейятинин 17 нойабр 1934 ил тарихли гярарына ясасян ляьв едилмишдир.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – ATÇILIQ İDMANI
  ARQAYAŞ MİLLİ MAHALI

  АРГАЙÁШ  МИЛЛИ МАЩАЛЫ  – РСФСР-дя мювъуд олмуш инз.я.в. Мяркязи Аргайаш к. иди. Сащяси 6772 км2, ящалиси 88 мин няфярдян артыг олмушдур. Цмумиттифаг МИК Ряйасят Щейятинин 17 йанвар 1934 ил тарихли гярары иля Челйабинск вил.-нин тяркибиндя йарадылмышдыр. Мащала башгырдларын компакт йашадыглары яразиляр – Башг. МССР-дян алыныб Челйабинск вил.-ня верилян Аргайаш вя Кунашак р-нлары дахил иди. Цмумиттифаг МИК Ряйасят Щейятинин 17 нойабр 1934 ил тарихли гярарына ясасян ляьв едилмишдир.

   

  ARQAYAŞ MİLLİ MAHALI

  АРГАЙÁШ  МИЛЛИ МАЩАЛЫ  – РСФСР-дя мювъуд олмуш инз.я.в. Мяркязи Аргайаш к. иди. Сащяси 6772 км2, ящалиси 88 мин няфярдян артыг олмушдур. Цмумиттифаг МИК Ряйасят Щейятинин 17 йанвар 1934 ил тарихли гярары иля Челйабинск вил.-нин тяркибиндя йарадылмышдыр. Мащала башгырдларын компакт йашадыглары яразиляр – Башг. МССР-дян алыныб Челйабинск вил.-ня верилян Аргайаш вя Кунашак р-нлары дахил иди. Цмумиттифаг МИК Ряйасят Щейятинин 17 нойабр 1934 ил тарихли гярарына ясасян ляьв едилмишдир.