Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DELİB

  ДЕЛИБ (Делибес) Клеман Филибер Лео (21.2.1836, Сарта деп.-ти, Сен-Жермен-дйу-Вал – 16.1.1891, Парис) – франсыз бястякары, Франса Ин-тунун цзвц (1884). Илк мусиги дярслярини анасындан алмышдыр. 1848 илдян Парис консерваторийасында Ф.Л е К у п п е (ф о р т е п и а н о), Ф.Бенуа (орган), Ф.Базен (щармонийа) вя А.Аданын (композисийа) синифляриндя тящсил алмышдыр. Мцг. Марийа Магдалина килсясинин хорунда охумуш, 1849 илдя Ъ.Мейерберин “Пейьямбяр” операсынын премйерасында иштирак етмишдир. 1853 илдян “Театр Лирик”ин аккомпаниатору вя Шайодакы Мцг. Пйотр килсясинин органчаланы, 1862–71 иллярдя Мцг. Иощанн – Мцг. Франсиск килсясинин (Парис) органчаланы олмушдур. 1864–71 иллярдя Парис операсында хормейстер ишлямишдир. 1881 илдян Парис консерваторийасынын композисийа синфи цзря проф.-у олмушдур.


  Ясасян, А.Адан цслубунда 20-йя йахын комик опера вя опереттанын, о ъцмлядян “Гриффар ата” (“Маитре Эриффард”, 1857) операсынын, “Алты ярлик гыз” (1856), “А лйа Фоллембуш гайьанаьы” (1859), “Крал Петонун сарайы” (1869), “Малбрук йцрцшя щазырлашыр” (Ж.Бизе, Е.Жонас вя И.Легуи иля бирэя, 1867; щяр цчц Парисдя тамашайа гойулмушдур) оперетталарынын мцяллифидир. Сцжети ХЫВ Лцдовик дюврцндян эютцрцлмцш “Крал беля деди” (1873) комик операсы, “Жан де Нивел” бюйцк операсы (1880, Ъ.Мейербер янянясиндя) вя екзотик сцжет ясасында лирик-драматик “Лакме” операсы (1883; щамысы “Опера-Комик”ин тамашалары, Парис) бястякары Авропада мяшщурлашдырмышдыр. “Лакме” операсы (Бизенин “Инъи ахтаранлар”, К.Сен-Сансын “Самсон вя Далила” опералары иля йанашы) орийентал цслубда йазылмыш ян йахшы франсыз операларындандыр, ясяр опера театрларынын репертуарында сахланылыр. Д.-ин сонунъу ясяри 5 пярдяли “Кассийа” операсыдыр (Ж.Массне тяряфиндян тамамланмыш вя алятляшдирилмишдир, 1893; “Опера-Комик”дя тамашайа гойулмушдур). Д.Парис операсы цчцн “Кичик чай” (Л.Ф.Минкусла бирэя, балетмейстер А.Сен-Леон”; 1866) балетини, щямчинин А.Аданын “Корсар” балетинин йени тамашасы цчцн “Ъанланмыш баь” дивертисментини (орижинал ады “Валс, йахуд Чичяклярин рягси”) йазмышдыр (1867). Д.-ин икинъи балети “Коппелийа” (Е.Т.А.Щофманын “ Гум адамы” новелласы цзря, балетмейстер Сен-Леон, 1870, Парис операсы) чох бюйцк мцвяффягиййят газанмышды. Балетин муси- гиси Гярби Авропа балетинин симфоникляшдирилмяси йолунда мярщялялярдян бири олмушдур. Д.-ин “Силвийа, йахуд Диананын нимфасы” адлы сонунъу балети (Т.Тассонун “Аминта” драматик пасторалы ясасында, балетмейстер Л.Мерант, 1876, Парис операсы) дя бюйцк уьур газанмышды. Диэяр ясярляри арасында “Орфейин юлцмц” (1878) сящняси, “Ялъязаир” кантатасы (1865), драм тамашаларына йазылмыш мусиги (о ъцмлядян В.Щцгонун “Крал яйлянир” пйесиня, 1882) вя с. вар.

  “Лакме” операсы вя “Коппелийа” балети Азярб. Опера вя Балет Театрында тамашайа гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DELİB

  ДЕЛИБ (Делибес) Клеман Филибер Лео (21.2.1836, Сарта деп.-ти, Сен-Жермен-дйу-Вал – 16.1.1891, Парис) – франсыз бястякары, Франса Ин-тунун цзвц (1884). Илк мусиги дярслярини анасындан алмышдыр. 1848 илдян Парис консерваторийасында Ф.Л е К у п п е (ф о р т е п и а н о), Ф.Бенуа (орган), Ф.Базен (щармонийа) вя А.Аданын (композисийа) синифляриндя тящсил алмышдыр. Мцг. Марийа Магдалина килсясинин хорунда охумуш, 1849 илдя Ъ.Мейерберин “Пейьямбяр” операсынын премйерасында иштирак етмишдир. 1853 илдян “Театр Лирик”ин аккомпаниатору вя Шайодакы Мцг. Пйотр килсясинин органчаланы, 1862–71 иллярдя Мцг. Иощанн – Мцг. Франсиск килсясинин (Парис) органчаланы олмушдур. 1864–71 иллярдя Парис операсында хормейстер ишлямишдир. 1881 илдян Парис консерваторийасынын композисийа синфи цзря проф.-у олмушдур.


  Ясасян, А.Адан цслубунда 20-йя йахын комик опера вя опереттанын, о ъцмлядян “Гриффар ата” (“Маитре Эриффард”, 1857) операсынын, “Алты ярлик гыз” (1856), “А лйа Фоллембуш гайьанаьы” (1859), “Крал Петонун сарайы” (1869), “Малбрук йцрцшя щазырлашыр” (Ж.Бизе, Е.Жонас вя И.Легуи иля бирэя, 1867; щяр цчц Парисдя тамашайа гойулмушдур) оперетталарынын мцяллифидир. Сцжети ХЫВ Лцдовик дюврцндян эютцрцлмцш “Крал беля деди” (1873) комик операсы, “Жан де Нивел” бюйцк операсы (1880, Ъ.Мейербер янянясиндя) вя екзотик сцжет ясасында лирик-драматик “Лакме” операсы (1883; щамысы “Опера-Комик”ин тамашалары, Парис) бястякары Авропада мяшщурлашдырмышдыр. “Лакме” операсы (Бизенин “Инъи ахтаранлар”, К.Сен-Сансын “Самсон вя Далила” опералары иля йанашы) орийентал цслубда йазылмыш ян йахшы франсыз операларындандыр, ясяр опера театрларынын репертуарында сахланылыр. Д.-ин сонунъу ясяри 5 пярдяли “Кассийа” операсыдыр (Ж.Массне тяряфиндян тамамланмыш вя алятляшдирилмишдир, 1893; “Опера-Комик”дя тамашайа гойулмушдур). Д.Парис операсы цчцн “Кичик чай” (Л.Ф.Минкусла бирэя, балетмейстер А.Сен-Леон”; 1866) балетини, щямчинин А.Аданын “Корсар” балетинин йени тамашасы цчцн “Ъанланмыш баь” дивертисментини (орижинал ады “Валс, йахуд Чичяклярин рягси”) йазмышдыр (1867). Д.-ин икинъи балети “Коппелийа” (Е.Т.А.Щофманын “ Гум адамы” новелласы цзря, балетмейстер Сен-Леон, 1870, Парис операсы) чох бюйцк мцвяффягиййят газанмышды. Балетин муси- гиси Гярби Авропа балетинин симфоникляшдирилмяси йолунда мярщялялярдян бири олмушдур. Д.-ин “Силвийа, йахуд Диананын нимфасы” адлы сонунъу балети (Т.Тассонун “Аминта” драматик пасторалы ясасында, балетмейстер Л.Мерант, 1876, Парис операсы) дя бюйцк уьур газанмышды. Диэяр ясярляри арасында “Орфейин юлцмц” (1878) сящняси, “Ялъязаир” кантатасы (1865), драм тамашаларына йазылмыш мусиги (о ъцмлядян В.Щцгонун “Крал яйлянир” пйесиня, 1882) вя с. вар.

  “Лакме” операсы вя “Коппелийа” балети Азярб. Опера вя Балет Театрында тамашайа гойулмушдур.

  DELİB

  ДЕЛИБ (Делибес) Клеман Филибер Лео (21.2.1836, Сарта деп.-ти, Сен-Жермен-дйу-Вал – 16.1.1891, Парис) – франсыз бястякары, Франса Ин-тунун цзвц (1884). Илк мусиги дярслярини анасындан алмышдыр. 1848 илдян Парис консерваторийасында Ф.Л е К у п п е (ф о р т е п и а н о), Ф.Бенуа (орган), Ф.Базен (щармонийа) вя А.Аданын (композисийа) синифляриндя тящсил алмышдыр. Мцг. Марийа Магдалина килсясинин хорунда охумуш, 1849 илдя Ъ.Мейерберин “Пейьямбяр” операсынын премйерасында иштирак етмишдир. 1853 илдян “Театр Лирик”ин аккомпаниатору вя Шайодакы Мцг. Пйотр килсясинин органчаланы, 1862–71 иллярдя Мцг. Иощанн – Мцг. Франсиск килсясинин (Парис) органчаланы олмушдур. 1864–71 иллярдя Парис операсында хормейстер ишлямишдир. 1881 илдян Парис консерваторийасынын композисийа синфи цзря проф.-у олмушдур.


  Ясасян, А.Адан цслубунда 20-йя йахын комик опера вя опереттанын, о ъцмлядян “Гриффар ата” (“Маитре Эриффард”, 1857) операсынын, “Алты ярлик гыз” (1856), “А лйа Фоллембуш гайьанаьы” (1859), “Крал Петонун сарайы” (1869), “Малбрук йцрцшя щазырлашыр” (Ж.Бизе, Е.Жонас вя И.Легуи иля бирэя, 1867; щяр цчц Парисдя тамашайа гойулмушдур) оперетталарынын мцяллифидир. Сцжети ХЫВ Лцдовик дюврцндян эютцрцлмцш “Крал беля деди” (1873) комик операсы, “Жан де Нивел” бюйцк операсы (1880, Ъ.Мейербер янянясиндя) вя екзотик сцжет ясасында лирик-драматик “Лакме” операсы (1883; щамысы “Опера-Комик”ин тамашалары, Парис) бястякары Авропада мяшщурлашдырмышдыр. “Лакме” операсы (Бизенин “Инъи ахтаранлар”, К.Сен-Сансын “Самсон вя Далила” опералары иля йанашы) орийентал цслубда йазылмыш ян йахшы франсыз операларындандыр, ясяр опера театрларынын репертуарында сахланылыр. Д.-ин сонунъу ясяри 5 пярдяли “Кассийа” операсыдыр (Ж.Массне тяряфиндян тамамланмыш вя алятляшдирилмишдир, 1893; “Опера-Комик”дя тамашайа гойулмушдур). Д.Парис операсы цчцн “Кичик чай” (Л.Ф.Минкусла бирэя, балетмейстер А.Сен-Леон”; 1866) балетини, щямчинин А.Аданын “Корсар” балетинин йени тамашасы цчцн “Ъанланмыш баь” дивертисментини (орижинал ады “Валс, йахуд Чичяклярин рягси”) йазмышдыр (1867). Д.-ин икинъи балети “Коппелийа” (Е.Т.А.Щофманын “ Гум адамы” новелласы цзря, балетмейстер Сен-Леон, 1870, Парис операсы) чох бюйцк мцвяффягиййят газанмышды. Балетин муси- гиси Гярби Авропа балетинин симфоникляшдирилмяси йолунда мярщялялярдян бири олмушдур. Д.-ин “Силвийа, йахуд Диананын нимфасы” адлы сонунъу балети (Т.Тассонун “Аминта” драматик пасторалы ясасында, балетмейстер Л.Мерант, 1876, Парис операсы) дя бюйцк уьур газанмышды. Диэяр ясярляри арасында “Орфейин юлцмц” (1878) сящняси, “Ялъязаир” кантатасы (1865), драм тамашаларына йазылмыш мусиги (о ъцмлядян В.Щцгонун “Крал яйлянир” пйесиня, 1882) вя с. вар.

  “Лакме” операсы вя “Коппелийа” балети Азярб. Опера вя Балет Театрында тамашайа гойулмушдур.