Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARQA-YURYAX

  АРГÁ-ЙУРЙÁХ RФ-dя, Saxa (Йакутийа) Resp. яразисиндя чay. Rossoxа (Alazeйа hюvzяsi) чayыnын sol голу. Uz. 312 km, hюvzяsinin sah. 5600 km2. Улахан-Сис силсиляси йамаъларындан ахан Зейа вя Таба-Бастаах чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Kolыma ovalыьыndan axыr. A.-Й. hюvzяsindя цmumi sah. 853 km2 olan 1000 gюl var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARQA-YURYAX

  АРГÁ-ЙУРЙÁХ RФ-dя, Saxa (Йакутийа) Resp. яразисиндя чay. Rossoxа (Alazeйа hюvzяsi) чayыnын sol голу. Uz. 312 km, hюvzяsinin sah. 5600 km2. Улахан-Сис силсиляси йамаъларындан ахан Зейа вя Таба-Бастаах чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Kolыma ovalыьыndan axыr. A.-Й. hюvzяsindя цmumi sah. 853 km2 olan 1000 gюl var.

  ARQA-YURYAX

  АРГÁ-ЙУРЙÁХ RФ-dя, Saxa (Йакутийа) Resp. яразисиндя чay. Rossoxа (Alazeйа hюvzяsi) чayыnын sol голу. Uz. 312 km, hюvzяsinin sah. 5600 km2. Улахан-Сис силсиляси йамаъларындан ахан Зейа вя Таба-Бастаах чайларынын бирляшмясиндян ямяля эялир. Kolыma ovalыьыndan axыr. A.-Й. hюvzяsindя цmumi sah. 853 km2 olan 1000 gюl var.