Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARQO

  АРГÓ – мцяййян тябягянин  шярти  дили. Бу дилдян щамы тяряфиндян гябул едилмиш яхлаг вя мянявиййаты, йахуд ганунлары тез-тез инкар едян мцяййян сосиал  груплар арасында истифадя олунур. А. бязян ъямиййятдя, мцщитдя раст эялинян нищилизмля мцбаризядя ясл щяйатын тямсилчиси кими нцфузлу мювгейиндян истифадя едир. Жаргонла гаршылыглы тясирдя олараг онун лексик ещтийатындан даим бящрялянир. Бу дил васитясиля мцяййян пешя, алят, вярдишлярин адландырылмасы иля баьлы чохлу сайда сюзляр йаранмышдыр. Юзцняхас данышыг тярзи А.-да башлыъа мягсядя чеврилир. Хцсуси лексикасы иля цмумхалг дилиндян фяргли олур. Мцхтялиф А.-лардан ядяби диля кечмиш сюз вя ифадяляр (арготизм) цмуми нитгдя ишлянир. А. лексикасы 4 йеря айрылыр:

      1) кинайяли нитг; 2) сюзцн защири эюрцнцшцнц тящрифетмя йолу иля; 3) цмуми дилдяки сюзлярин мянасыны дяйишмяк йолу иля; 4) башга дилдян алынан сюзляри дяйишмяк, тящрифетмя йолу иля.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARQO

  АРГÓ – мцяййян тябягянин  шярти  дили. Бу дилдян щамы тяряфиндян гябул едилмиш яхлаг вя мянявиййаты, йахуд ганунлары тез-тез инкар едян мцяййян сосиал  груплар арасында истифадя олунур. А. бязян ъямиййятдя, мцщитдя раст эялинян нищилизмля мцбаризядя ясл щяйатын тямсилчиси кими нцфузлу мювгейиндян истифадя едир. Жаргонла гаршылыглы тясирдя олараг онун лексик ещтийатындан даим бящрялянир. Бу дил васитясиля мцяййян пешя, алят, вярдишлярин адландырылмасы иля баьлы чохлу сайда сюзляр йаранмышдыр. Юзцняхас данышыг тярзи А.-да башлыъа мягсядя чеврилир. Хцсуси лексикасы иля цмумхалг дилиндян фяргли олур. Мцхтялиф А.-лардан ядяби диля кечмиш сюз вя ифадяляр (арготизм) цмуми нитгдя ишлянир. А. лексикасы 4 йеря айрылыр:

      1) кинайяли нитг; 2) сюзцн защири эюрцнцшцнц тящрифетмя йолу иля; 3) цмуми дилдяки сюзлярин мянасыны дяйишмяк йолу иля; 4) башга дилдян алынан сюзляри дяйишмяк, тящрифетмя йолу иля.

  ARQO

  АРГÓ – мцяййян тябягянин  шярти  дили. Бу дилдян щамы тяряфиндян гябул едилмиш яхлаг вя мянявиййаты, йахуд ганунлары тез-тез инкар едян мцяййян сосиал  груплар арасында истифадя олунур. А. бязян ъямиййятдя, мцщитдя раст эялинян нищилизмля мцбаризядя ясл щяйатын тямсилчиси кими нцфузлу мювгейиндян истифадя едир. Жаргонла гаршылыглы тясирдя олараг онун лексик ещтийатындан даим бящрялянир. Бу дил васитясиля мцяййян пешя, алят, вярдишлярин адландырылмасы иля баьлы чохлу сайда сюзляр йаранмышдыр. Юзцняхас данышыг тярзи А.-да башлыъа мягсядя чеврилир. Хцсуси лексикасы иля цмумхалг дилиндян фяргли олур. Мцхтялиф А.-лардан ядяби диля кечмиш сюз вя ифадяляр (арготизм) цмуми нитгдя ишлянир. А. лексикасы 4 йеря айрылыр:

      1) кинайяли нитг; 2) сюзцн защири эюрцнцшцнц тящрифетмя йолу иля; 3) цмуми дилдяки сюзлярин мянасыны дяйишмяк йолу иля; 4) башга дилдян алынан сюзляри дяйишмяк, тящрифетмя йолу иля.