Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEMARKASİYA XƏTTİ

  ДЕМАРКАСИЙА ХЯТТИ (фр. демаръатион – айырма) – 1) щ я р б и д я: дюйцшян дювлятлярин гошунларыны мцвяггяти барышыг заманында сцлщ мцгавиляси, йахуд щяр щансы сазишля даими сярщядляр мцяййянляшяня гядяр айыран хятт (золаг); 2) мяьлуб олмуш дювлятин яразисини ишьал зоналарына айыран хятт; 3) гоншу дювлятляр арасында мцбащися обйекти олан яразидя мцвяггяти мцяййянляшдирилян хятт (золаг). Д.х. дюйцшян тяряфляр арасында, ишьал едян, йахуд мцнагишя апаран дювлятляр арасында хцсуси сазишля мцяййянляшир; 4) тибдя: саьлам тохумада юлэцн сащя (гангрен, секвестер), йахуд йад ъисимля сярщяддя ямяля эялян реактив илтищаб зонасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEMARKASİYA XƏTTİ

  ДЕМАРКАСИЙА ХЯТТИ (фр. демаръатион – айырма) – 1) щ я р б и д я: дюйцшян дювлятлярин гошунларыны мцвяггяти барышыг заманында сцлщ мцгавиляси, йахуд щяр щансы сазишля даими сярщядляр мцяййянляшяня гядяр айыран хятт (золаг); 2) мяьлуб олмуш дювлятин яразисини ишьал зоналарына айыран хятт; 3) гоншу дювлятляр арасында мцбащися обйекти олан яразидя мцвяггяти мцяййянляшдирилян хятт (золаг). Д.х. дюйцшян тяряфляр арасында, ишьал едян, йахуд мцнагишя апаран дювлятляр арасында хцсуси сазишля мцяййянляшир; 4) тибдя: саьлам тохумада юлэцн сащя (гангрен, секвестер), йахуд йад ъисимля сярщяддя ямяля эялян реактив илтищаб зонасы.

  DEMARKASİYA XƏTTİ

  ДЕМАРКАСИЙА ХЯТТИ (фр. демаръатион – айырма) – 1) щ я р б и д я: дюйцшян дювлятлярин гошунларыны мцвяггяти барышыг заманында сцлщ мцгавиляси, йахуд щяр щансы сазишля даими сярщядляр мцяййянляшяня гядяр айыран хятт (золаг); 2) мяьлуб олмуш дювлятин яразисини ишьал зоналарына айыран хятт; 3) гоншу дювлятляр арасында мцбащися обйекти олан яразидя мцвяггяти мцяййянляшдирилян хятт (золаг). Д.х. дюйцшян тяряфляр арасында, ишьал едян, йахуд мцнагишя апаран дювлятляр арасында хцсуси сазишля мцяййянляшир; 4) тибдя: саьлам тохумада юлэцн сащя (гангрен, секвестер), йахуд йад ъисимля сярщяддя ямяля эялян реактив илтищаб зонасы.