Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEMBİNSKİ

  ДЕМБИНСКИ Щенрик (16.1.1791–13.6.1864) – Полша сийаси хадими, эенерал. 1830–31 илляр цсйанында иштирак етмишдир. Сайъа цстцн олан рус гошунларынын тягибиня бахмайараг, цсйанчыларын бюйцк дястясини Литвадан Варшавайа уьурла чыхармышдыр. Щярби уьурсузлуглар заманы али баш командан тяйин олунан Д. цсйанчы щюкумятин мцщафизякар сийасятиня гаршы Варшава халг кцтляляринин етиразыны репрессийаларла йатырмаьа ъящд эюстярмишдир. Цсйанын мяьлубиййятиндян сонра Саксонийайа, даща сонра ися Франсайа мцщаъирят етмишдир. 1849 илдя Маъарыстанда ингилабчы гцввялярин бир щиссясинин команданы олмуш, ингилабын мяьлубиййятиндян сонра мцщаъирятдя (яввял Тцркийядя, сонра ися Франсада) йашамышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEMBİNSKİ

  ДЕМБИНСКИ Щенрик (16.1.1791–13.6.1864) – Полша сийаси хадими, эенерал. 1830–31 илляр цсйанында иштирак етмишдир. Сайъа цстцн олан рус гошунларынын тягибиня бахмайараг, цсйанчыларын бюйцк дястясини Литвадан Варшавайа уьурла чыхармышдыр. Щярби уьурсузлуглар заманы али баш командан тяйин олунан Д. цсйанчы щюкумятин мцщафизякар сийасятиня гаршы Варшава халг кцтляляринин етиразыны репрессийаларла йатырмаьа ъящд эюстярмишдир. Цсйанын мяьлубиййятиндян сонра Саксонийайа, даща сонра ися Франсайа мцщаъирят етмишдир. 1849 илдя Маъарыстанда ингилабчы гцввялярин бир щиссясинин команданы олмуш, ингилабын мяьлубиййятиндян сонра мцщаъирятдя (яввял Тцркийядя, сонра ися Франсада) йашамышдыр.

  DEMBİNSKİ

  ДЕМБИНСКИ Щенрик (16.1.1791–13.6.1864) – Полша сийаси хадими, эенерал. 1830–31 илляр цсйанында иштирак етмишдир. Сайъа цстцн олан рус гошунларынын тягибиня бахмайараг, цсйанчыларын бюйцк дястясини Литвадан Варшавайа уьурла чыхармышдыр. Щярби уьурсузлуглар заманы али баш командан тяйин олунан Д. цсйанчы щюкумятин мцщафизякар сийасятиня гаршы Варшава халг кцтляляринин етиразыны репрессийаларла йатырмаьа ъящд эюстярмишдир. Цсйанын мяьлубиййятиндян сонра Саксонийайа, даща сонра ися Франсайа мцщаъирят етмишдир. 1849 илдя Маъарыстанда ингилабчы гцввялярин бир щиссясинин команданы олмуш, ингилабын мяьлубиййятиндян сонра мцщаъирятдя (яввял Тцркийядя, сонра ися Франсада) йашамышдыр.