Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEMENSİYA

  ДЕМÉНСИЙА (де … + лат. менс – аьыл, дцшцнъя), а ь ы л  з я и ф л и й и – ашкар тязащцр едян вя мцалиъяси аз сямяря верян психи гцсур; яввялляр газанылмыш мялуматларын (биликлярин) вя сяриштянин итмяси, йахуд йени биликлярин мянимсянмясинин чятинляшмяси (баъарыгсызлыьа гядяр) иля сяъиййялянир. Д.-да фикрин, ятрафы дяркетмянин, фярди гярар гябулетмянин вя сямяряли фяалиййятин мягсядйюнлцлцйцнцн позулмасы цстцнлцк тяшкил едир. Бу позулмалар йаддаш, емосийа, давраныш позулмасы иля мцшайият олунур.


  Анаданэялмя аьыл зяифлийи, йахуд ягли эерилик (бах Олигофренийа) вя хястялик няти- ъясиндя, йахуд мцхтялиф патоэен амиллярин (кялля-бейин травмасы, интоксикасийа вя с.) тясириндян баш верян газанылмыш аьыл зяифлийи – Д. фяргляндирилир. Д.-нын цмуми гябул едилмиш тяснифаты йохдур; тязащцр дяряъясиндян асылы олараг – цмуми, гисмян (лакунар) вя йа инкишафына сябяб олан хястялийин нозоложи тябиятиндян асылы олараг – гоъалыг, ифлиъ, епилептик, дамар, травматик Д. вя с.-йя бюлцнцр.


  Ц м у м и Д. илк нювбядя фикир сюйлямяк, нятиъя чыхармаг, щабеля юз вязиййятиня вя ятрафдакылара тянгиди йанашмаг габилиййятинин итмяси шяклиндя дцшцнмя щалларынын позулмасы иля мейдана чыхыр. Етинасызлыг вя лагейдлик йараныр. Характерин ясас хцсусиййятляри йох олур, мараг (гида, ъинси) лянэлийи мцшащидя олунур, емосионал реаксийа фяргляри йох олур.


  Г и с м я н Д. щяр шейдян яввял емосионал лабилликля (гярарсызлыгла) бирликдя йаддашын позулмасы, ясяби зяифлик, психи потенсиалын кяскин азалмасы иля мейдана чыхыр. Клиник мянзярядя хцсуси файдасызлыг, аьлаьанлыг щисси иля зяифлямиш ящвали-рущиййя цстцнлцк тяшкил едир. Д.-нын айдын эюрцнян формалары иля бярабяр, шяхсиййят сявиййясинин ашаьы дцшмяси кими аз эюрцнян гцсурлу щаллар да мцшащидя едилир. Бурада Д.-дан фяргли олараг мцщакимя, йаддаш вя шяхсиййятин кобуд позулмасы олмур; беля хястяляр щяйата уйьунлаша билир, лакин онларда, бир гайда олараг, щяйат кейфиййяти аьырлашыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEMENSİYA

  ДЕМÉНСИЙА (де … + лат. менс – аьыл, дцшцнъя), а ь ы л  з я и ф л и й и – ашкар тязащцр едян вя мцалиъяси аз сямяря верян психи гцсур; яввялляр газанылмыш мялуматларын (биликлярин) вя сяриштянин итмяси, йахуд йени биликлярин мянимсянмясинин чятинляшмяси (баъарыгсызлыьа гядяр) иля сяъиййялянир. Д.-да фикрин, ятрафы дяркетмянин, фярди гярар гябулетмянин вя сямяряли фяалиййятин мягсядйюнлцлцйцнцн позулмасы цстцнлцк тяшкил едир. Бу позулмалар йаддаш, емосийа, давраныш позулмасы иля мцшайият олунур.


  Анаданэялмя аьыл зяифлийи, йахуд ягли эерилик (бах Олигофренийа) вя хястялик няти- ъясиндя, йахуд мцхтялиф патоэен амиллярин (кялля-бейин травмасы, интоксикасийа вя с.) тясириндян баш верян газанылмыш аьыл зяифлийи – Д. фяргляндирилир. Д.-нын цмуми гябул едилмиш тяснифаты йохдур; тязащцр дяряъясиндян асылы олараг – цмуми, гисмян (лакунар) вя йа инкишафына сябяб олан хястялийин нозоложи тябиятиндян асылы олараг – гоъалыг, ифлиъ, епилептик, дамар, травматик Д. вя с.-йя бюлцнцр.


  Ц м у м и Д. илк нювбядя фикир сюйлямяк, нятиъя чыхармаг, щабеля юз вязиййятиня вя ятрафдакылара тянгиди йанашмаг габилиййятинин итмяси шяклиндя дцшцнмя щалларынын позулмасы иля мейдана чыхыр. Етинасызлыг вя лагейдлик йараныр. Характерин ясас хцсусиййятляри йох олур, мараг (гида, ъинси) лянэлийи мцшащидя олунур, емосионал реаксийа фяргляри йох олур.


  Г и с м я н Д. щяр шейдян яввял емосионал лабилликля (гярарсызлыгла) бирликдя йаддашын позулмасы, ясяби зяифлик, психи потенсиалын кяскин азалмасы иля мейдана чыхыр. Клиник мянзярядя хцсуси файдасызлыг, аьлаьанлыг щисси иля зяифлямиш ящвали-рущиййя цстцнлцк тяшкил едир. Д.-нын айдын эюрцнян формалары иля бярабяр, шяхсиййят сявиййясинин ашаьы дцшмяси кими аз эюрцнян гцсурлу щаллар да мцшащидя едилир. Бурада Д.-дан фяргли олараг мцщакимя, йаддаш вя шяхсиййятин кобуд позулмасы олмур; беля хястяляр щяйата уйьунлаша билир, лакин онларда, бир гайда олараг, щяйат кейфиййяти аьырлашыр.

  DEMENSİYA

  ДЕМÉНСИЙА (де … + лат. менс – аьыл, дцшцнъя), а ь ы л  з я и ф л и й и – ашкар тязащцр едян вя мцалиъяси аз сямяря верян психи гцсур; яввялляр газанылмыш мялуматларын (биликлярин) вя сяриштянин итмяси, йахуд йени биликлярин мянимсянмясинин чятинляшмяси (баъарыгсызлыьа гядяр) иля сяъиййялянир. Д.-да фикрин, ятрафы дяркетмянин, фярди гярар гябулетмянин вя сямяряли фяалиййятин мягсядйюнлцлцйцнцн позулмасы цстцнлцк тяшкил едир. Бу позулмалар йаддаш, емосийа, давраныш позулмасы иля мцшайият олунур.


  Анаданэялмя аьыл зяифлийи, йахуд ягли эерилик (бах Олигофренийа) вя хястялик няти- ъясиндя, йахуд мцхтялиф патоэен амиллярин (кялля-бейин травмасы, интоксикасийа вя с.) тясириндян баш верян газанылмыш аьыл зяифлийи – Д. фяргляндирилир. Д.-нын цмуми гябул едилмиш тяснифаты йохдур; тязащцр дяряъясиндян асылы олараг – цмуми, гисмян (лакунар) вя йа инкишафына сябяб олан хястялийин нозоложи тябиятиндян асылы олараг – гоъалыг, ифлиъ, епилептик, дамар, травматик Д. вя с.-йя бюлцнцр.


  Ц м у м и Д. илк нювбядя фикир сюйлямяк, нятиъя чыхармаг, щабеля юз вязиййятиня вя ятрафдакылара тянгиди йанашмаг габилиййятинин итмяси шяклиндя дцшцнмя щалларынын позулмасы иля мейдана чыхыр. Етинасызлыг вя лагейдлик йараныр. Характерин ясас хцсусиййятляри йох олур, мараг (гида, ъинси) лянэлийи мцшащидя олунур, емосионал реаксийа фяргляри йох олур.


  Г и с м я н Д. щяр шейдян яввял емосионал лабилликля (гярарсызлыгла) бирликдя йаддашын позулмасы, ясяби зяифлик, психи потенсиалын кяскин азалмасы иля мейдана чыхыр. Клиник мянзярядя хцсуси файдасызлыг, аьлаьанлыг щисси иля зяифлямиш ящвали-рущиййя цстцнлцк тяшкил едир. Д.-нын айдын эюрцнян формалары иля бярабяр, шяхсиййят сявиййясинин ашаьы дцшмяси кими аз эюрцнян гцсурлу щаллар да мцшащидя едилир. Бурада Д.-дан фяргли олараг мцщакимя, йаддаш вя шяхсиййятин кобуд позулмасы олмур; беля хястяляр щяйата уйьунлаша билир, лакин онларда, бир гайда олараг, щяйат кейфиййяти аьырлашыр.