Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARQOBBALAR

  АРГОББАЛАР   –  Шярги Ефиопийада халг. Сайлары 15   мин   няфярдир (1995). Амщара  дилинин  диалектиндя  данышырлар. Диндарларынын яксяриййяти христиандыр, мцсялманлар да  вар. Ясас  мяшьулиййятляри  сцни  суварылан  шум  якинчилийидир. Бостанчылыг да инкишаф етмишдир. Мадди мядяниййятляри амщаралара йахындыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARQOBBALAR

  АРГОББАЛАР   –  Шярги Ефиопийада халг. Сайлары 15   мин   няфярдир (1995). Амщара  дилинин  диалектиндя  данышырлар. Диндарларынын яксяриййяти христиандыр, мцсялманлар да  вар. Ясас  мяшьулиййятляри  сцни  суварылан  шум  якинчилийидир. Бостанчылыг да инкишаф етмишдир. Мадди мядяниййятляри амщаралара йахындыр.

  ARQOBBALAR

  АРГОББАЛАР   –  Шярги Ефиопийада халг. Сайлары 15   мин   няфярдир (1995). Амщара  дилинин  диалектиндя  данышырлар. Диндарларынын яксяриййяти христиандыр, мцсялманлар да  вар. Ясас  мяшьулиййятляри  сцни  суварылан  шум  якинчилийидир. Бостанчылыг да инкишаф етмишдир. Мадди мядяниййятляри амщаралара йахындыр.