Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEMENTYEV

  ДЕМЕНТЙЕВ Эеорэи Петрович (23.6.1898, Петергоф – 14.4.1969, Москва) – рус зоологу, орнитолог. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1952). Петроград Ун- тинин щцгуг факцлтясиндя охумушдур (1915–16, 1918). Щявяскар орнитолог кими фяалиййятя башламыш, 20 ясрин орталарында Русийада орнитолоэийа елминин апарыъы нцмайяндяси олмушдур. 1931–47 иллярдя МДУ-нун зоолоэийа музейиндя орнитолоэийа шюбясинин мцдири, 1941 илдян МДУ-нун онурьалылар кафедрасынын проф.-у, 1956 илдян биолоэийа-торпаг факцлтясинин орнитолоэийа лабораторийасынын мцдири ишлямишдир. Ясярляри систематикайа, зооъоьрафийайа, гушларын еколоэийасы, морфолоэийасы вя палеонтолоэийасына, орнитолоэийанын тятбиги аспектляриня, елм тарихиня вя тябиятин мцщафизясиня щяср едилмишдир.


  Я с я р л я р и:
  Полный определитель птиц СССР. М.; Л., 1934–1941. Т. 1–5 (совм. с С.А. Бутурлиным); Руководство по зоологии. М.; Л., 1940. Т. 6: озвоночные. Птицы (соавт.); Сокола-кречеты. М., 1951.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEMENTYEV

  ДЕМЕНТЙЕВ Эеорэи Петрович (23.6.1898, Петергоф – 14.4.1969, Москва) – рус зоологу, орнитолог. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1952). Петроград Ун- тинин щцгуг факцлтясиндя охумушдур (1915–16, 1918). Щявяскар орнитолог кими фяалиййятя башламыш, 20 ясрин орталарында Русийада орнитолоэийа елминин апарыъы нцмайяндяси олмушдур. 1931–47 иллярдя МДУ-нун зоолоэийа музейиндя орнитолоэийа шюбясинин мцдири, 1941 илдян МДУ-нун онурьалылар кафедрасынын проф.-у, 1956 илдян биолоэийа-торпаг факцлтясинин орнитолоэийа лабораторийасынын мцдири ишлямишдир. Ясярляри систематикайа, зооъоьрафийайа, гушларын еколоэийасы, морфолоэийасы вя палеонтолоэийасына, орнитолоэийанын тятбиги аспектляриня, елм тарихиня вя тябиятин мцщафизясиня щяср едилмишдир.


  Я с я р л я р и:
  Полный определитель птиц СССР. М.; Л., 1934–1941. Т. 1–5 (совм. с С.А. Бутурлиным); Руководство по зоологии. М.; Л., 1940. Т. 6: озвоночные. Птицы (соавт.); Сокола-кречеты. М., 1951.

  DEMENTYEV

  ДЕМЕНТЙЕВ Эеорэи Петрович (23.6.1898, Петергоф – 14.4.1969, Москва) – рус зоологу, орнитолог. ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1952). Петроград Ун- тинин щцгуг факцлтясиндя охумушдур (1915–16, 1918). Щявяскар орнитолог кими фяалиййятя башламыш, 20 ясрин орталарында Русийада орнитолоэийа елминин апарыъы нцмайяндяси олмушдур. 1931–47 иллярдя МДУ-нун зоолоэийа музейиндя орнитолоэийа шюбясинин мцдири, 1941 илдян МДУ-нун онурьалылар кафедрасынын проф.-у, 1956 илдян биолоэийа-торпаг факцлтясинин орнитолоэийа лабораторийасынын мцдири ишлямишдир. Ясярляри систематикайа, зооъоьрафийайа, гушларын еколоэийасы, морфолоэийасы вя палеонтолоэийасына, орнитолоэийанын тятбиги аспектляриня, елм тарихиня вя тябиятин мцщафизясиня щяср едилмишдир.


  Я с я р л я р и:
  Полный определитель птиц СССР. М.; Л., 1934–1941. Т. 1–5 (совм. с С.А. Бутурлиным); Руководство по зоологии. М.; Л., 1940. Т. 6: озвоночные. Птицы (соавт.); Сокола-кречеты. М., 1951.