Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOLOJİ EHTİYYATLAR

  БИОЛОЖИ ЕЩТИЙАТЛАР, б и о е щ т и й а т л а р – ъанлы организимлярин популйасийа вя груплашмалары (микроорганизм, эюбяляк, битки вя щейванлар); hямчинин онларын инсан тяряфиндян истифадя олунан, йахуд истифадя едиля билян щяйат фяалиййяти мящсуллары. Илк яввял Б.е.-а минерал (файдалы газынтылар), торпаг вя су ещтийатлары иля йанашы, цмуми “тябии ещтийатлар” анлайышына дахил олунмуш яса сян тясяррцфат ящямиййятли битки вя щейван нювляри аид едилирди. Даща сонра Б.е. сырасына ещтийат груплашмалары (мяс., мешя, батаглыг вя отлаг-чямян екосистемляри, тябии вя сцни йарадылмыш ландшафтлар) да дахил едилди. Ъансыз тябиятин ещтийатларындан фяргли олараг (йералты сярвятляр, торпаг, су), Б.е. надир хассяйя – расионал истифадя едилмяк шяраитиндя юз-юзцнячохалма (юзцнцтякраристещсал) габилиййятиня маликдир. Бу щям айры-айры организмлярин популйасийаларына, щям дя чохясрлик груплашмалара аиддир. Бунларын техноэен стрес шяраитиндя даьылмасы бцтцн планет мигйасында еколожи мцщитин дюнмяз негатив дяйишилмясиня сябяб ола биляр. Б.е. кянд, мешя, балыг вя овчулуг тясяррцфатларынын, мцхтялиф сянайе сащяляринин ясас базасы (о ъцмлядян аьаъ емалы, гида, яъзачылыг, ятриййат) вя сосиал-игтисади инкишафын мцщцм амилидир. Сосиал-игтисади ящямиййятиня вя истифадя хцсусиййятляриня эюря Б.е. цч група бюлцнцр: мадди (билаваситя тясяррцфат вя сянайе мягсядляри цчцн истифадя олунан); мцщитямяляэятириъи (глобал просесляри мяс., атмосферин газ тяркиби балансыны, торпаьын мцнбитлийини, тябии суларын кейфиййятини сахлайан организмлярин груплашмалары); рекреасийа-естетик (рекреасийа комплексляри, тябият абидяляри, мядянитарихи ландшафтлар вя. с.). Б.е.-ын тцкядилмядян истифадяси, тябии популйасийа вя груплашмаларын юз-юзцня чохалма габилиййятини тямин едян шяраитлярин йарадылмасы кими мясялялярин щялли цчцн тябии популйасийа вя груплашма потенсиалларынын сахланмасы, даьылмыш тябии обйектлярин бярпасына йюнялмиш хцсуси йанашма вя идаряетмя цсуллары, биол. ещтийатлардан истифадянин хцсуси стратеэийасынын ишлянилмяси тяляб олунур. Мадди ещтийатлар цчцн, мяс., тябии популйасийалардан (балыгчылыг, овчулуг) мящсул эютцрцлмясинин, йахуд юз-юзцнячохалма (юз-юзцнцистещсал) габилиййятинин сахланмасыны тямин едян ещтийат груплашмаларына (мешя, отлаг, бичяняк) эюстярилян тясирин, йяни онлардан истифадянин нормаллашдырылмасы, мцщитямяляэятирмя вя рекреасийа-естетика ещтийатлары цчцн ися щямчинин онларын структур вя функсионал потенсиалынын сахланылмасы биринъидяряъяли ящямиййят кясб едир. Тябии популйасийа вя екосистемлярин файдалы мящсулларын гисмян чыхарылмасы иля истифадясиндян йцксякмящсулдар мядяни битки сортларынын, ев щейваны ъинсляринин, чохнювлц сцни груплашмаларын йарадылмасы вя йетишдирилмясиня кечилмяси Б.е. базасынын эенишляндирилмяси шяртляриндян биридир. Б.е. цчцн мцщитямяляэятирмя функсийалары щюкумятлярарасы сазишляр чярчивясиндя щялл олунур. (мяс., БМТ-нин иглим дяйишмяси цзря 1997 илдя гябул етдийи вя 100-дян чох юлкянин имзаладыьы Чяrчивя конвенсийасынын Киото протоколу).
   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOLOJİ EHTİYYATLAR

  БИОЛОЖИ ЕЩТИЙАТЛАР, б и о е щ т и й а т л а р – ъанлы организимлярин популйасийа вя груплашмалары (микроорганизм, эюбяляк, битки вя щейванлар); hямчинин онларын инсан тяряфиндян истифадя олунан, йахуд истифадя едиля билян щяйат фяалиййяти мящсуллары. Илк яввял Б.е.-а минерал (файдалы газынтылар), торпаг вя су ещтийатлары иля йанашы, цмуми “тябии ещтийатлар” анлайышына дахил олунмуш яса сян тясяррцфат ящямиййятли битки вя щейван нювляри аид едилирди. Даща сонра Б.е. сырасына ещтийат груплашмалары (мяс., мешя, батаглыг вя отлаг-чямян екосистемляри, тябии вя сцни йарадылмыш ландшафтлар) да дахил едилди. Ъансыз тябиятин ещтийатларындан фяргли олараг (йералты сярвятляр, торпаг, су), Б.е. надир хассяйя – расионал истифадя едилмяк шяраитиндя юз-юзцнячохалма (юзцнцтякраристещсал) габилиййятиня маликдир. Бу щям айры-айры организмлярин популйасийаларына, щям дя чохясрлик груплашмалара аиддир. Бунларын техноэен стрес шяраитиндя даьылмасы бцтцн планет мигйасында еколожи мцщитин дюнмяз негатив дяйишилмясиня сябяб ола биляр. Б.е. кянд, мешя, балыг вя овчулуг тясяррцфатларынын, мцхтялиф сянайе сащяляринин ясас базасы (о ъцмлядян аьаъ емалы, гида, яъзачылыг, ятриййат) вя сосиал-игтисади инкишафын мцщцм амилидир. Сосиал-игтисади ящямиййятиня вя истифадя хцсусиййятляриня эюря Б.е. цч група бюлцнцр: мадди (билаваситя тясяррцфат вя сянайе мягсядляри цчцн истифадя олунан); мцщитямяляэятириъи (глобал просесляри мяс., атмосферин газ тяркиби балансыны, торпаьын мцнбитлийини, тябии суларын кейфиййятини сахлайан организмлярин груплашмалары); рекреасийа-естетик (рекреасийа комплексляри, тябият абидяляри, мядянитарихи ландшафтлар вя. с.). Б.е.-ын тцкядилмядян истифадяси, тябии популйасийа вя груплашмаларын юз-юзцня чохалма габилиййятини тямин едян шяраитлярин йарадылмасы кими мясялялярин щялли цчцн тябии популйасийа вя груплашма потенсиалларынын сахланмасы, даьылмыш тябии обйектлярин бярпасына йюнялмиш хцсуси йанашма вя идаряетмя цсуллары, биол. ещтийатлардан истифадянин хцсуси стратеэийасынын ишлянилмяси тяляб олунур. Мадди ещтийатлар цчцн, мяс., тябии популйасийалардан (балыгчылыг, овчулуг) мящсул эютцрцлмясинин, йахуд юз-юзцнячохалма (юз-юзцнцистещсал) габилиййятинин сахланмасыны тямин едян ещтийат груплашмаларына (мешя, отлаг, бичяняк) эюстярилян тясирин, йяни онлардан истифадянин нормаллашдырылмасы, мцщитямяляэятирмя вя рекреасийа-естетика ещтийатлары цчцн ися щямчинин онларын структур вя функсионал потенсиалынын сахланылмасы биринъидяряъяли ящямиййят кясб едир. Тябии популйасийа вя екосистемлярин файдалы мящсулларын гисмян чыхарылмасы иля истифадясиндян йцксякмящсулдар мядяни битки сортларынын, ев щейваны ъинсляринин, чохнювлц сцни груплашмаларын йарадылмасы вя йетишдирилмясиня кечилмяси Б.е. базасынын эенишляндирилмяси шяртляриндян биридир. Б.е. цчцн мцщитямяляэятирмя функсийалары щюкумятлярарасы сазишляр чярчивясиндя щялл олунур. (мяс., БМТ-нин иглим дяйишмяси цзря 1997 илдя гябул етдийи вя 100-дян чох юлкянин имзаладыьы Чяrчивя конвенсийасынын Киото протоколу).
   

  BİOLOJİ EHTİYYATLAR

  БИОЛОЖИ ЕЩТИЙАТЛАР, б и о е щ т и й а т л а р – ъанлы организимлярин популйасийа вя груплашмалары (микроорганизм, эюбяляк, битки вя щейванлар); hямчинин онларын инсан тяряфиндян истифадя олунан, йахуд истифадя едиля билян щяйат фяалиййяти мящсуллары. Илк яввял Б.е.-а минерал (файдалы газынтылар), торпаг вя су ещтийатлары иля йанашы, цмуми “тябии ещтийатлар” анлайышына дахил олунмуш яса сян тясяррцфат ящямиййятли битки вя щейван нювляри аид едилирди. Даща сонра Б.е. сырасына ещтийат груплашмалары (мяс., мешя, батаглыг вя отлаг-чямян екосистемляри, тябии вя сцни йарадылмыш ландшафтлар) да дахил едилди. Ъансыз тябиятин ещтийатларындан фяргли олараг (йералты сярвятляр, торпаг, су), Б.е. надир хассяйя – расионал истифадя едилмяк шяраитиндя юз-юзцнячохалма (юзцнцтякраристещсал) габилиййятиня маликдир. Бу щям айры-айры организмлярин популйасийаларына, щям дя чохясрлик груплашмалара аиддир. Бунларын техноэен стрес шяраитиндя даьылмасы бцтцн планет мигйасында еколожи мцщитин дюнмяз негатив дяйишилмясиня сябяб ола биляр. Б.е. кянд, мешя, балыг вя овчулуг тясяррцфатларынын, мцхтялиф сянайе сащяляринин ясас базасы (о ъцмлядян аьаъ емалы, гида, яъзачылыг, ятриййат) вя сосиал-игтисади инкишафын мцщцм амилидир. Сосиал-игтисади ящямиййятиня вя истифадя хцсусиййятляриня эюря Б.е. цч група бюлцнцр: мадди (билаваситя тясяррцфат вя сянайе мягсядляри цчцн истифадя олунан); мцщитямяляэятириъи (глобал просесляри мяс., атмосферин газ тяркиби балансыны, торпаьын мцнбитлийини, тябии суларын кейфиййятини сахлайан организмлярин груплашмалары); рекреасийа-естетик (рекреасийа комплексляри, тябият абидяляри, мядянитарихи ландшафтлар вя. с.). Б.е.-ын тцкядилмядян истифадяси, тябии популйасийа вя груплашмаларын юз-юзцня чохалма габилиййятини тямин едян шяраитлярин йарадылмасы кими мясялялярин щялли цчцн тябии популйасийа вя груплашма потенсиалларынын сахланмасы, даьылмыш тябии обйектлярин бярпасына йюнялмиш хцсуси йанашма вя идаряетмя цсуллары, биол. ещтийатлардан истифадянин хцсуси стратеэийасынын ишлянилмяси тяляб олунур. Мадди ещтийатлар цчцн, мяс., тябии популйасийалардан (балыгчылыг, овчулуг) мящсул эютцрцлмясинин, йахуд юз-юзцнячохалма (юз-юзцнцистещсал) габилиййятинин сахланмасыны тямин едян ещтийат груплашмаларына (мешя, отлаг, бичяняк) эюстярилян тясирин, йяни онлардан истифадянин нормаллашдырылмасы, мцщитямяляэятирмя вя рекреасийа-естетика ещтийатлары цчцн ися щямчинин онларын структур вя функсионал потенсиалынын сахланылмасы биринъидяряъяли ящямиййят кясб едир. Тябии популйасийа вя екосистемлярин файдалы мящсулларын гисмян чыхарылмасы иля истифадясиндян йцксякмящсулдар мядяни битки сортларынын, ев щейваны ъинсляринин, чохнювлц сцни груплашмаларын йарадылмасы вя йетишдирилмясиня кечилмяси Б.е. базасынын эенишляндирилмяси шяртляриндян биридир. Б.е. цчцн мцщитямяляэятирмя функсийалары щюкумятлярарасы сазишляр чярчивясиндя щялл олунур. (мяс., БМТ-нин иглим дяйишмяси цзря 1997 илдя гябул етдийи вя 100-дян чох юлкянин имзаладыьы Чяrчивя конвенсийасынын Киото протоколу).