Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOLOJİ HƏRƏKƏTLİLİK

  БИОЛОЖИ ЩЯРЯКЯТЛИЛИК – ъанлы щцъейрялярин, йахуд щцъейря органеллаларынын щярякят формасы. Б.щ-йин тямин олунмасында ихтисаслашмыш зцлаллар иштирак едир; онун ясасында бир нечя мцхтялиф механизмляр дурур. Щцъейряляр ики хцсуси зцлалын – актин вя тубулинин дюнян полимерляшмяси вя деполимерляшмясинин щесабына формасыны, йахуд органеллаларын йерини дяйишя билир. Мяс., бирщцъейряли шцалыларын (Щелиозоа) щярякяти (сятщ бойунъа дийирлянмя) синхрон олараг юн шцаларын гысалмасы вя арха шцаларын узанмасы нятиъясиндя баш верир. Онлары ямяля эятирян тубулин микроборуъуглары деполимерляшдикдя шуалар гысалыр, полимерляшдикдя ися узаныр. Дяриситиканлыларын сперматозоидляринин башъыьында актинин кимйяви бирляшмялярля инисиаторланан полимерляшмяси акросомал адланан реаксийайа эятириб чыхарыр вя бунун эедишиндя сперматозоидин йумурта щцъейряси иля бирляшмясини тямин едян бярк чыхынтынын (актинин полимерляшмиш топасындан ибарят) формалашмасы баш верир. Бязи патоэен бактерийалар (Shiqella, Listeria), юзляринин сятщиндя йерляшян хцсуси зцлалдан истифадя едяряк, сащиб-щцъейря актининин полимерляшмясини щяйяъанландырыр. Бактерийаларын “гуйруьунда” ямяля эялян полимерляшмиш зцлалын гошгу гайышы реактив мцщяррикин ахыны кими бактерийанын сащиб-щцъейрянин дахилиндя ирялилямясини тямин едир. Актинин вя тубулинин идаря олунан полимерляшмя вя деполимерляшмя просесляри бирщцъейрялилярин вя щейванларын (фибриобластлар, макрофаглар) бязи ихтисаслашмыш щцъейряляринин амйюбвары щярякятинин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бактерийа гамчылары щярякятинин ямяляэялмяси заманы башга бир цсулдан истифадя едилир. Мцяййян нягл. системляринин фяалиййяти нятиъясиндя бактерийаларын мембранында протонларын, йахуд натриум ионларынын (онларын гатылыьы щцъейря дахилиндя хариъиндякиня нисбятян аздыр) градийенти йараныр. Градийент цзря щцъейря дахилиня йюнялмиш катионлар хцсуси каналдан кечир вя бир нечя ейни зцлал субващидляриндян ибарят дискин (турбинин фырланмасына охшар) фырланмасыны тямин едир. Бу диск флаэеллин зцлалындан тяшкил олунмуш, бактерийа гамчысынын бяркидилдийи, “гармагла” бирляшмишдир. Беляликля, бактерийаларын мембранында дискин фырланмасы бярк гамчынын фырланма щярякятиня чеврилир вя бу пяр (пропеллер) кими, бактерийаларын фязада йердяйишмясини тямин едир. Щярякятин тюрянмясинин даща эениш йайылмыш цсулу хцсуси зцлал ъцтляри – зцлал-мотор вя зцлал-активаторларын АТФ- дян асылы гаршылыглы тясиридир. Зцлал-моторлар (миозин, кинезин, динеин) аденозинтрифосфаты (АТФ) баьлайан мяркязляря маликдир вя онун щидролизинин енержиси щесабына зулал-активаторларын – актин вя тубулинин полимерляшмиш молекулларындан (башъыглар адланан) ямяляэялян юзцнямяхсус истигамятляндириъи “релсляр” цзря йердяйишмяйя габилдир. Кинезин вя динеин тубулиндян тяшкил олунмуш микроборуъугларла, миозин ися актиндян ибарят микрофиламентлярля щярякят едир. Кинезинлярин чохунун молекулунда тубулини вя АТФ-и ялагяляндирян мяркязляр (башъыглара) вя уъ щиссясиня органеллалар бирляшя билян узанмыш, чох спираллашмыш гуйруг йерляшян ики глобулйар щисся вар. Кинезинин “башъыг”лары нювбя иля микроборуъуглара йапышыр вя гопур; еля бунун сайясиндя о, микроборуъугларла “аддымлайа” вя гуйруьа бяркидилмиш йцкц дашыйа билир. Кинезинлярин чох щиссяси щцъейрянин мяркязиндян ятраф (периферик) щиссясляриня доьру йерини дяйишир. Бир нечя субващиддян ибарят динеин микроборуъугларын бир-бириня нязярян йердяйишмясиндя иштирак едир (бу, еукариот кирпикъикляри вя гамчыларынын щярякятинин ясас шяртидир), щямчинин органеллаларын щцъейрянин ятраф (периферик) щиссясиндян мяркязя доьру щярякятини тямин едир. Миозинляр актини вя АТФ-ни ялагяляндирмя мяркязляри олан бир вя йахуд ики “башчыг”дан вя мцхтялиф узунлугда чубуьаохшар гуйругдан ибарятдир. Бу гуйруг миозинин мцряккябтяшкилли филаментлярдя йыьылмасында, онун биол. мембранлара бирляшмясиндя, йахуд мцхтялиф йцклярин бяркидилмясиндя иштирак едя билир. Миозинлярин бир гисми (кинезинляр кими) органеллалары нягл едир, диэярляри актинин телляри бойу сцрцшя билян филаментляр ямяля эятирир. Актин вя миозин телляринин бир-бириня нязярян сцрцшмяси язяля йыьылмасынын ясасыны йарадыр.
  Яд.: Каппуччинелли П. Подвижность живых клеток. М., 1982.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOLOJİ HƏRƏKƏTLİLİK

  БИОЛОЖИ ЩЯРЯКЯТЛИЛИК – ъанлы щцъейрялярин, йахуд щцъейря органеллаларынын щярякят формасы. Б.щ-йин тямин олунмасында ихтисаслашмыш зцлаллар иштирак едир; онун ясасында бир нечя мцхтялиф механизмляр дурур. Щцъейряляр ики хцсуси зцлалын – актин вя тубулинин дюнян полимерляшмяси вя деполимерляшмясинин щесабына формасыны, йахуд органеллаларын йерини дяйишя билир. Мяс., бирщцъейряли шцалыларын (Щелиозоа) щярякяти (сятщ бойунъа дийирлянмя) синхрон олараг юн шцаларын гысалмасы вя арха шцаларын узанмасы нятиъясиндя баш верир. Онлары ямяля эятирян тубулин микроборуъуглары деполимерляшдикдя шуалар гысалыр, полимерляшдикдя ися узаныр. Дяриситиканлыларын сперматозоидляринин башъыьында актинин кимйяви бирляшмялярля инисиаторланан полимерляшмяси акросомал адланан реаксийайа эятириб чыхарыр вя бунун эедишиндя сперматозоидин йумурта щцъейряси иля бирляшмясини тямин едян бярк чыхынтынын (актинин полимерляшмиш топасындан ибарят) формалашмасы баш верир. Бязи патоэен бактерийалар (Shiqella, Listeria), юзляринин сятщиндя йерляшян хцсуси зцлалдан истифадя едяряк, сащиб-щцъейря актининин полимерляшмясини щяйяъанландырыр. Бактерийаларын “гуйруьунда” ямяля эялян полимерляшмиш зцлалын гошгу гайышы реактив мцщяррикин ахыны кими бактерийанын сащиб-щцъейрянин дахилиндя ирялилямясини тямин едир. Актинин вя тубулинин идаря олунан полимерляшмя вя деполимерляшмя просесляри бирщцъейрялилярин вя щейванларын (фибриобластлар, макрофаглар) бязи ихтисаслашмыш щцъейряляринин амйюбвары щярякятинин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бактерийа гамчылары щярякятинин ямяляэялмяси заманы башга бир цсулдан истифадя едилир. Мцяййян нягл. системляринин фяалиййяти нятиъясиндя бактерийаларын мембранында протонларын, йахуд натриум ионларынын (онларын гатылыьы щцъейря дахилиндя хариъиндякиня нисбятян аздыр) градийенти йараныр. Градийент цзря щцъейря дахилиня йюнялмиш катионлар хцсуси каналдан кечир вя бир нечя ейни зцлал субващидляриндян ибарят дискин (турбинин фырланмасына охшар) фырланмасыны тямин едир. Бу диск флаэеллин зцлалындан тяшкил олунмуш, бактерийа гамчысынын бяркидилдийи, “гармагла” бирляшмишдир. Беляликля, бактерийаларын мембранында дискин фырланмасы бярк гамчынын фырланма щярякятиня чеврилир вя бу пяр (пропеллер) кими, бактерийаларын фязада йердяйишмясини тямин едир. Щярякятин тюрянмясинин даща эениш йайылмыш цсулу хцсуси зцлал ъцтляри – зцлал-мотор вя зцлал-активаторларын АТФ- дян асылы гаршылыглы тясиридир. Зцлал-моторлар (миозин, кинезин, динеин) аденозинтрифосфаты (АТФ) баьлайан мяркязляря маликдир вя онун щидролизинин енержиси щесабына зулал-активаторларын – актин вя тубулинин полимерляшмиш молекулларындан (башъыглар адланан) ямяляэялян юзцнямяхсус истигамятляндириъи “релсляр” цзря йердяйишмяйя габилдир. Кинезин вя динеин тубулиндян тяшкил олунмуш микроборуъугларла, миозин ися актиндян ибарят микрофиламентлярля щярякят едир. Кинезинлярин чохунун молекулунда тубулини вя АТФ-и ялагяляндирян мяркязляр (башъыглара) вя уъ щиссясиня органеллалар бирляшя билян узанмыш, чох спираллашмыш гуйруг йерляшян ики глобулйар щисся вар. Кинезинин “башъыг”лары нювбя иля микроборуъуглара йапышыр вя гопур; еля бунун сайясиндя о, микроборуъугларла “аддымлайа” вя гуйруьа бяркидилмиш йцкц дашыйа билир. Кинезинлярин чох щиссяси щцъейрянин мяркязиндян ятраф (периферик) щиссясляриня доьру йерини дяйишир. Бир нечя субващиддян ибарят динеин микроборуъугларын бир-бириня нязярян йердяйишмясиндя иштирак едир (бу, еукариот кирпикъикляри вя гамчыларынын щярякятинин ясас шяртидир), щямчинин органеллаларын щцъейрянин ятраф (периферик) щиссясиндян мяркязя доьру щярякятини тямин едир. Миозинляр актини вя АТФ-ни ялагяляндирмя мяркязляри олан бир вя йахуд ики “башчыг”дан вя мцхтялиф узунлугда чубуьаохшар гуйругдан ибарятдир. Бу гуйруг миозинин мцряккябтяшкилли филаментлярдя йыьылмасында, онун биол. мембранлара бирляшмясиндя, йахуд мцхтялиф йцклярин бяркидилмясиндя иштирак едя билир. Миозинлярин бир гисми (кинезинляр кими) органеллалары нягл едир, диэярляри актинин телляри бойу сцрцшя билян филаментляр ямяля эятирир. Актин вя миозин телляринин бир-бириня нязярян сцрцшмяси язяля йыьылмасынын ясасыны йарадыр.
  Яд.: Каппуччинелли П. Подвижность живых клеток. М., 1982.

  BİOLOJİ HƏRƏKƏTLİLİK

  БИОЛОЖИ ЩЯРЯКЯТЛИЛИК – ъанлы щцъейрялярин, йахуд щцъейря органеллаларынын щярякят формасы. Б.щ-йин тямин олунмасында ихтисаслашмыш зцлаллар иштирак едир; онун ясасында бир нечя мцхтялиф механизмляр дурур. Щцъейряляр ики хцсуси зцлалын – актин вя тубулинин дюнян полимерляшмяси вя деполимерляшмясинин щесабына формасыны, йахуд органеллаларын йерини дяйишя билир. Мяс., бирщцъейряли шцалыларын (Щелиозоа) щярякяти (сятщ бойунъа дийирлянмя) синхрон олараг юн шцаларын гысалмасы вя арха шцаларын узанмасы нятиъясиндя баш верир. Онлары ямяля эятирян тубулин микроборуъуглары деполимерляшдикдя шуалар гысалыр, полимерляшдикдя ися узаныр. Дяриситиканлыларын сперматозоидляринин башъыьында актинин кимйяви бирляшмялярля инисиаторланан полимерляшмяси акросомал адланан реаксийайа эятириб чыхарыр вя бунун эедишиндя сперматозоидин йумурта щцъейряси иля бирляшмясини тямин едян бярк чыхынтынын (актинин полимерляшмиш топасындан ибарят) формалашмасы баш верир. Бязи патоэен бактерийалар (Shiqella, Listeria), юзляринин сятщиндя йерляшян хцсуси зцлалдан истифадя едяряк, сащиб-щцъейря актининин полимерляшмясини щяйяъанландырыр. Бактерийаларын “гуйруьунда” ямяля эялян полимерляшмиш зцлалын гошгу гайышы реактив мцщяррикин ахыны кими бактерийанын сащиб-щцъейрянин дахилиндя ирялилямясини тямин едир. Актинин вя тубулинин идаря олунан полимерляшмя вя деполимерляшмя просесляри бирщцъейрялилярин вя щейванларын (фибриобластлар, макрофаглар) бязи ихтисаслашмыш щцъейряляринин амйюбвары щярякятинин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бактерийа гамчылары щярякятинин ямяляэялмяси заманы башга бир цсулдан истифадя едилир. Мцяййян нягл. системляринин фяалиййяти нятиъясиндя бактерийаларын мембранында протонларын, йахуд натриум ионларынын (онларын гатылыьы щцъейря дахилиндя хариъиндякиня нисбятян аздыр) градийенти йараныр. Градийент цзря щцъейря дахилиня йюнялмиш катионлар хцсуси каналдан кечир вя бир нечя ейни зцлал субващидляриндян ибарят дискин (турбинин фырланмасына охшар) фырланмасыны тямин едир. Бу диск флаэеллин зцлалындан тяшкил олунмуш, бактерийа гамчысынын бяркидилдийи, “гармагла” бирляшмишдир. Беляликля, бактерийаларын мембранында дискин фырланмасы бярк гамчынын фырланма щярякятиня чеврилир вя бу пяр (пропеллер) кими, бактерийаларын фязада йердяйишмясини тямин едир. Щярякятин тюрянмясинин даща эениш йайылмыш цсулу хцсуси зцлал ъцтляри – зцлал-мотор вя зцлал-активаторларын АТФ- дян асылы гаршылыглы тясиридир. Зцлал-моторлар (миозин, кинезин, динеин) аденозинтрифосфаты (АТФ) баьлайан мяркязляря маликдир вя онун щидролизинин енержиси щесабына зулал-активаторларын – актин вя тубулинин полимерляшмиш молекулларындан (башъыглар адланан) ямяляэялян юзцнямяхсус истигамятляндириъи “релсляр” цзря йердяйишмяйя габилдир. Кинезин вя динеин тубулиндян тяшкил олунмуш микроборуъугларла, миозин ися актиндян ибарят микрофиламентлярля щярякят едир. Кинезинлярин чохунун молекулунда тубулини вя АТФ-и ялагяляндирян мяркязляр (башъыглара) вя уъ щиссясиня органеллалар бирляшя билян узанмыш, чох спираллашмыш гуйруг йерляшян ики глобулйар щисся вар. Кинезинин “башъыг”лары нювбя иля микроборуъуглара йапышыр вя гопур; еля бунун сайясиндя о, микроборуъугларла “аддымлайа” вя гуйруьа бяркидилмиш йцкц дашыйа билир. Кинезинлярин чох щиссяси щцъейрянин мяркязиндян ятраф (периферик) щиссясляриня доьру йерини дяйишир. Бир нечя субващиддян ибарят динеин микроборуъугларын бир-бириня нязярян йердяйишмясиндя иштирак едир (бу, еукариот кирпикъикляри вя гамчыларынын щярякятинин ясас шяртидир), щямчинин органеллаларын щцъейрянин ятраф (периферик) щиссясиндян мяркязя доьру щярякятини тямин едир. Миозинляр актини вя АТФ-ни ялагяляндирмя мяркязляри олан бир вя йахуд ики “башчыг”дан вя мцхтялиф узунлугда чубуьаохшар гуйругдан ибарятдир. Бу гуйруг миозинин мцряккябтяшкилли филаментлярдя йыьылмасында, онун биол. мембранлара бирляшмясиндя, йахуд мцхтялиф йцклярин бяркидилмясиндя иштирак едя билир. Миозинлярин бир гисми (кинезинляр кими) органеллалары нягл едир, диэярляри актинин телляри бойу сцрцшя билян филаментляр ямяля эятирир. Актин вя миозин телляринин бир-бириня нязярян сцрцшмяси язяля йыьылмасынын ясасыны йарадыр.
  Яд.: Каппуччинелли П. Подвижность живых клеток. М., 1982.