Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARQONAVTLAR

  AРГОНАВТЛАР  (йун.  Άργώ  –  эяминин ады; ναύτης – дяниз сяййащы) – qяdim yunan  mifologiyasыnda  qыzыlyunlu  qoч dяrisini gяtirmяk цчцn Yasonun baшчыlыьы ilя   “Arqo”   gяmisindя   Kolxidaya   gedяn qяhrяmanlar.   Cadugяr   qadыn   Medeyanыn  kюmяyi  ilя  A.  яjdahanыn  qoruduьu qыzыlyunlu qoч dяrisini яlя keчirmiш vя Yunanыstana   gяtirmiшdilяr.   A.   яfsanяsi qяdim  yunanlarыn  gяmilяrdя  Qara  dяniz sahillяrinя vя Aralыq dяnizinin q. hissяsinя sяfяrlяrini яks etdirir. A. haqqыnda яfsanяnin e.я. 8 яsrdя yarandыьы ещтимал олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARQONAVTLAR

  AРГОНАВТЛАР  (йун.  Άργώ  –  эяминин ады; ναύτης – дяниз сяййащы) – qяdim yunan  mifologiyasыnda  qыzыlyunlu  qoч dяrisini gяtirmяk цчцn Yasonun baшчыlыьы ilя   “Arqo”   gяmisindя   Kolxidaya   gedяn qяhrяmanlar.   Cadugяr   qadыn   Medeyanыn  kюmяyi  ilя  A.  яjdahanыn  qoruduьu qыzыlyunlu qoч dяrisini яlя keчirmiш vя Yunanыstana   gяtirmiшdilяr.   A.   яfsanяsi qяdim  yunanlarыn  gяmilяrdя  Qara  dяniz sahillяrinя vя Aralыq dяnizinin q. hissяsinя sяfяrlяrini яks etdirir. A. haqqыnda яfsanяnin e.я. 8 яsrdя yarandыьы ещтимал олунур.

  ARQONAVTLAR

  AРГОНАВТЛАР  (йун.  Άργώ  –  эяминин ады; ναύτης – дяниз сяййащы) – qяdim yunan  mifologiyasыnda  qыzыlyunlu  qoч dяrisini gяtirmяk цчцn Yasonun baшчыlыьы ilя   “Arqo”   gяmisindя   Kolxidaya   gedяn qяhrяmanlar.   Cadugяr   qadыn   Medeyanыn  kюmяyi  ilя  A.  яjdahanыn  qoruduьu qыzыlyunlu qoч dяrisini яlя keчirmiш vя Yunanыstana   gяtirmiшdilяr.   A.   яfsanяsi qяdim  yunanlarыn  gяmilяrdя  Qara  dяniz sahillяrinя vя Aralыq dяnizinin q. hissяsinя sяfяrlяrini яks etdirir. A. haqqыnda яfsanяnin e.я. 8 яsrdя yarandыьы ещтимал олунур.