Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİOLOJİ MÜHAFİZƏ

  БИОЛОЖИ МЦЩАФИЗЯ – 1) организмин ионлашдырыъы шцаларын тясириня давамлылыьынын йцксялдилмяси; бунун цчцн организмя шцаларын тясириндян яввял вя тясири заманы мцхтялиф кимйяви бирляшмяляр дахил едилир. 2) инсанларын олдуьу зона иля радиоактив шцаланма мянбяйи арасында гурулан екран, йахуд екранлар системи. Екран цчцн су, бетон, гурьушун, полад вя с. горуйуъу материаллардан истифадя едилир. Б.м., шцаланма интенсивлийини инсан цчцн тящлцкясиз сявиййяйя гядяр азалтмаг мягсяди дашыйыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİOLOJİ MÜHAFİZƏ

  БИОЛОЖИ МЦЩАФИЗЯ – 1) организмин ионлашдырыъы шцаларын тясириня давамлылыьынын йцксялдилмяси; бунун цчцн организмя шцаларын тясириндян яввял вя тясири заманы мцхтялиф кимйяви бирляшмяляр дахил едилир. 2) инсанларын олдуьу зона иля радиоактив шцаланма мянбяйи арасында гурулан екран, йахуд екранлар системи. Екран цчцн су, бетон, гурьушун, полад вя с. горуйуъу материаллардан истифадя едилир. Б.м., шцаланма интенсивлийини инсан цчцн тящлцкясиз сявиййяйя гядяр азалтмаг мягсяди дашыйыр.

  BİOLOJİ MÜHAFİZƏ

  БИОЛОЖИ МЦЩАФИЗЯ – 1) организмин ионлашдырыъы шцаларын тясириня давамлылыьынын йцксялдилмяси; бунун цчцн организмя шцаларын тясириндян яввял вя тясири заманы мцхтялиф кимйяви бирляшмяляр дахил едилир. 2) инсанларын олдуьу зона иля радиоактив шцаланма мянбяйи арасында гурулан екран, йахуд екранлар системи. Екран цчцн су, бетон, гурьушун, полад вя с. горуйуъу материаллардан истифадя едилир. Б.м., шцаланма интенсивлийини инсан цчцн тящлцкясиз сявиййяйя гядяр азалтмаг мягсяди дашыйыр.