Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARQUMENT

   АРГУМÉНТ,  рийазиййатда –  1)  функсионал асылылыгда сярбяст дяйишян кямиййят.  Функсийанын  гиймятляри  бу  кямиййятин  гиймятляриндян  асылыдыр.  Мяс.,  х кямиййяти  ъосх  функсийасынын А.-идир. 2) Мцстяви цзяриндя М (х, й) нюгтяси иля эюстярилян з=х+ий=р(ъосφсинφ) комплекс ядядинин А.-и абсис оху иля щямин нюгтянин р радиус-вектору арасындакы φ буъаьыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARQUMENT

   АРГУМÉНТ,  рийазиййатда –  1)  функсионал асылылыгда сярбяст дяйишян кямиййят.  Функсийанын  гиймятляри  бу  кямиййятин  гиймятляриндян  асылыдыр.  Мяс.,  х кямиййяти  ъосх  функсийасынын А.-идир. 2) Мцстяви цзяриндя М (х, й) нюгтяси иля эюстярилян з=х+ий=р(ъосφсинφ) комплекс ядядинин А.-и абсис оху иля щямин нюгтянин р радиус-вектору арасындакы φ буъаьыдыр.

  ARQUMENT

   АРГУМÉНТ,  рийазиййатда –  1)  функсионал асылылыгда сярбяст дяйишян кямиййят.  Функсийанын  гиймятляри  бу  кямиййятин  гиймятляриндян  асылыдыр.  Мяс.,  х кямиййяти  ъосх  функсийасынын А.-идир. 2) Мцстяви цзяриндя М (х, й) нюгтяси иля эюстярилян з=х+ий=р(ъосφсинφ) комплекс ядядинин А.-и абсис оху иля щямин нюгтянин р радиус-вектору арасындакы φ буъаьыдыр.