Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  "DEYLİ TELEQRAF"

  “ДÉЙЛИ ТÉЛЕГРАФ” (“Даилй Телеэрапщ”) – мцщафизякар йюнцмлц эцндялик цмуммилли Британийа гязети. Лондонда няшр олунур. Сащиби Британийа иш адамлары Д. вя Ф. Берклийя мяхсус олан “Телеэрапщ Эроуп” медиащолдингидир. 1855 илдя “Даилй Телеэрапщ анд Ъоуриер” кими тясис едилмиш, 1937 илдя “Морнинэ Пост” гязети иля бирляшмишдир. Тиражы 1,01 млн. нцсхядир (2000). Сийасят, малиййя вя бейнялхалг мцнасибятляря даир мясялялярин ъидди тящлили иля сечилян кейфиййятли (ириформатлы) няшрляря аиддир. Б. Британийа гязетляри арасында електрон версийасыны бурахан (1994) илк гязетдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  "DEYLİ TELEQRAF"

  “ДÉЙЛИ ТÉЛЕГРАФ” (“Даилй Телеэрапщ”) – мцщафизякар йюнцмлц эцндялик цмуммилли Британийа гязети. Лондонда няшр олунур. Сащиби Британийа иш адамлары Д. вя Ф. Берклийя мяхсус олан “Телеэрапщ Эроуп” медиащолдингидир. 1855 илдя “Даилй Телеэрапщ анд Ъоуриер” кими тясис едилмиш, 1937 илдя “Морнинэ Пост” гязети иля бирляшмишдир. Тиражы 1,01 млн. нцсхядир (2000). Сийасят, малиййя вя бейнялхалг мцнасибятляря даир мясялялярин ъидди тящлили иля сечилян кейфиййятли (ириформатлы) няшрляря аиддир. Б. Британийа гязетляри арасында електрон версийасыны бурахан (1994) илк гязетдир.

  "DEYLİ TELEQRAF"

  “ДÉЙЛИ ТÉЛЕГРАФ” (“Даилй Телеэрапщ”) – мцщафизякар йюнцмлц эцндялик цмуммилли Британийа гязети. Лондонда няшр олунур. Сащиби Британийа иш адамлары Д. вя Ф. Берклийя мяхсус олан “Телеэрапщ Эроуп” медиащолдингидир. 1855 илдя “Даилй Телеэрапщ анд Ъоуриер” кими тясис едилмиш, 1937 илдя “Морнинэ Пост” гязети иля бирляшмишдир. Тиражы 1,01 млн. нцсхядир (2000). Сийасят, малиййя вя бейнялхалг мцнасибятляря даир мясялялярин ъидди тящлили иля сечилян кейфиййятли (ириформатлы) няшрляря аиддир. Б. Британийа гязетляри арасында електрон версийасыны бурахан (1994) илк гязетдир.