Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABASOV Tofiq Teymur oğlu

  АБАСОВ Тофиг Теймур оьлу (11.1.1924, Бакы – 21.2.2005, Бакы) – Азярб. идманчысы, Азярб. ССР ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1964), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1960), проф. (1988). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1951). Баскетбол цзря дяфялярля Азярб. чемпиону (1947–51), респ.-нын баскетбол йыьма командасынын баш мяшгчиси (1952–77), Азярб. Баскетбол Федерасийасынын президенти (1976–96) олмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштирак етмиш, Гырмызы Байраг, I дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри иля тялтиф олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABASOV Tofiq Teymur oğlu

  АБАСОВ Тофиг Теймур оьлу (11.1.1924, Бакы – 21.2.2005, Бакы) – Азярб. идманчысы, Азярб. ССР ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1964), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1960), проф. (1988). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1951). Баскетбол цзря дяфялярля Азярб. чемпиону (1947–51), респ.-нын баскетбол йыьма командасынын баш мяшгчиси (1952–77), Азярб. Баскетбол Федерасийасынын президенти (1976–96) олмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштирак етмиш, Гырмызы Байраг, I дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри иля тялтиф олунмушдур.

  ABASOV Tofiq Teymur oğlu

  АБАСОВ Тофиг Теймур оьлу (11.1.1924, Бакы – 21.2.2005, Бакы) – Азярб. идманчысы, Азярб. ССР ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1964), ССРИ ямякдар мяшгчиси (1960), проф. (1988). Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-туну битирмишдир (1951). Баскетбол цзря дяфялярля Азярб. чемпиону (1947–51), респ.-нын баскетбол йыьма командасынын баш мяшгчиси (1952–77), Азярб. Баскетбол Федерасийасынын президенти (1976–96) олмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя иштирак етмиш, Гырмызы Байраг, I дяряъяли “Вятян мцщарибяси” орденляри иля тялтиф олунмушдур.