Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEZİDERİ

  ДЕЗИДÉРИ (Десидериус) – лангобардларын сонунъу кралы [756–774]. Италийа яразисинин бюйцк щиссясини юз щакимиййяти алтында бирляшдирмишди. Д. она гаршы Бюйцк Карлла иттифагда чыхыш едян Рома папасы иля мцбаризя апармышдыр. 774 илдя Карл тяряфиндян мяьлуб едиляряк щакимиййятдян деврилмиш, ангобардларын краллыьы Франк дювлятинин тяркибиня гатылмышды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEZİDERİ

  ДЕЗИДÉРИ (Десидериус) – лангобардларын сонунъу кралы [756–774]. Италийа яразисинин бюйцк щиссясини юз щакимиййяти алтында бирляшдирмишди. Д. она гаршы Бюйцк Карлла иттифагда чыхыш едян Рома папасы иля мцбаризя апармышдыр. 774 илдя Карл тяряфиндян мяьлуб едиляряк щакимиййятдян деврилмиш, ангобардларын краллыьы Франк дювлятинин тяркибиня гатылмышды.

  DEZİDERİ

  ДЕЗИДÉРИ (Десидериус) – лангобардларын сонунъу кралы [756–774]. Италийа яразисинин бюйцк щиссясини юз щакимиййяти алтында бирляшдирмишди. Д. она гаршы Бюйцк Карлла иттифагда чыхыш едян Рома папасы иля мцбаризя апармышдыр. 774 илдя Карл тяряфиндян мяьлуб едиляряк щакимиййятдян деврилмиш, ангобардларын краллыьы Франк дювлятинин тяркибиня гатылмышды.