Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEZİNFEKSİYA STANSİYASI

  ДЕЗИНФÉКСИЙА СТАНСИЙАСЫ – инфексион хястялийя тутулмушлары евакуасийа едян, ящалийя щяр ъцр дезинфексийа, дезинсексийа хидмяти эюстярян тибби мцяссися. Бюйцк шящярлярдя йарадылыр (мяс., Бакы шящяр Д.с.). Д.с.-нын ашаьыдакы шюбя вя лабораторийалары вар: инфексион хястялярин евакуасийа (инфексион хястялярин евакуасийасыны щяйата кечирир); оъаглы дезинфексийа (инфексион хястя кючцрцлдцкдян вя йа юлдцкдян сонра хястялик мянбяйинин дезинфексийасыны апарыр); камералы дезинфексийа (хястялик мянбяйиндян эютцрцлян йатаг вя эейим лявазиматыны дезинфексийа едир); санитар-бурахылыш [педикулйозлу (битли) хястялярин дезинфексийасыны щяйата кечирир] шюбяляри; микробиоложи лабораторийа (мцалиъя вя мяктябягядяр ушаг мцяссисяляриндян эютцрцлмцш материалын микробиоложи мцайинясини апарыр); дератизасийа лабораторийасы (дератизасийаедиъи васитяляр щазырлайыр). Д.с. олмайан йерлярдя (респ.-нын яксяр р-нларында) онун ишини эиэийена вя епидемиолоэийа мяркязляринин дезинфексийа шюбяси щяйата кечирир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEZİNFEKSİYA STANSİYASI

  ДЕЗИНФÉКСИЙА СТАНСИЙАСЫ – инфексион хястялийя тутулмушлары евакуасийа едян, ящалийя щяр ъцр дезинфексийа, дезинсексийа хидмяти эюстярян тибби мцяссися. Бюйцк шящярлярдя йарадылыр (мяс., Бакы шящяр Д.с.). Д.с.-нын ашаьыдакы шюбя вя лабораторийалары вар: инфексион хястялярин евакуасийа (инфексион хястялярин евакуасийасыны щяйата кечирир); оъаглы дезинфексийа (инфексион хястя кючцрцлдцкдян вя йа юлдцкдян сонра хястялик мянбяйинин дезинфексийасыны апарыр); камералы дезинфексийа (хястялик мянбяйиндян эютцрцлян йатаг вя эейим лявазиматыны дезинфексийа едир); санитар-бурахылыш [педикулйозлу (битли) хястялярин дезинфексийасыны щяйата кечирир] шюбяляри; микробиоложи лабораторийа (мцалиъя вя мяктябягядяр ушаг мцяссисяляриндян эютцрцлмцш материалын микробиоложи мцайинясини апарыр); дератизасийа лабораторийасы (дератизасийаедиъи васитяляр щазырлайыр). Д.с. олмайан йерлярдя (респ.-нын яксяр р-нларында) онун ишини эиэийена вя епидемиолоэийа мяркязляринин дезинфексийа шюбяси щяйата кечирир.

  DEZİNFEKSİYA STANSİYASI

  ДЕЗИНФÉКСИЙА СТАНСИЙАСЫ – инфексион хястялийя тутулмушлары евакуасийа едян, ящалийя щяр ъцр дезинфексийа, дезинсексийа хидмяти эюстярян тибби мцяссися. Бюйцк шящярлярдя йарадылыр (мяс., Бакы шящяр Д.с.). Д.с.-нын ашаьыдакы шюбя вя лабораторийалары вар: инфексион хястялярин евакуасийа (инфексион хястялярин евакуасийасыны щяйата кечирир); оъаглы дезинфексийа (инфексион хястя кючцрцлдцкдян вя йа юлдцкдян сонра хястялик мянбяйинин дезинфексийасыны апарыр); камералы дезинфексийа (хястялик мянбяйиндян эютцрцлян йатаг вя эейим лявазиматыны дезинфексийа едир); санитар-бурахылыш [педикулйозлу (битли) хястялярин дезинфексийасыны щяйата кечирир] шюбяляри; микробиоложи лабораторийа (мцалиъя вя мяктябягядяр ушаг мцяссисяляриндян эютцрцлмцш материалын микробиоложи мцайинясини апарыр); дератизасийа лабораторийасы (дератизасийаедиъи васитяляр щазырлайыр). Д.с. олмайан йерлярдя (респ.-нын яксяр р-нларында) онун ишини эиэийена вя епидемиолоэийа мяркязляринин дезинфексийа шюбяси щяйата кечирир.