Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEZİNFEKSİYA VASİTƏLƏRİ

  ДЕЗИНФÉКСИЙА ВАСИТЯЛЯРИ – мяишят яшйаларынын, эейимлярин, биналарын, суйун, инфексийалы хястялярин ифразатынын, щямчинин хястяляри дашыйан няглиййатын дезинфексийасында ишлядилян физики амилляр вя кимйяви маддяляр. Дезинфексийа цчцн бухардан, гызмар щавадан, даьламагдан, гайнатмагдан, лтрабянювшяйи шцалардан, йцксяктезликли ъяряйандан вя с.-дян истифадя едилир. Кимйяви маддялярдян бу мягсядля антисептик дярманлар (феноллар, калиум-перманганат, щидроэен-пероксид, спиртляр, гялявиляр, формалин вя с.) тятбиг олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEZİNFEKSİYA VASİTƏLƏRİ

  ДЕЗИНФÉКСИЙА ВАСИТЯЛЯРИ – мяишят яшйаларынын, эейимлярин, биналарын, суйун, инфексийалы хястялярин ифразатынын, щямчинин хястяляри дашыйан няглиййатын дезинфексийасында ишлядилян физики амилляр вя кимйяви маддяляр. Дезинфексийа цчцн бухардан, гызмар щавадан, даьламагдан, гайнатмагдан, лтрабянювшяйи шцалардан, йцксяктезликли ъяряйандан вя с.-дян истифадя едилир. Кимйяви маддялярдян бу мягсядля антисептик дярманлар (феноллар, калиум-перманганат, щидроэен-пероксид, спиртляр, гялявиляр, формалин вя с.) тятбиг олунур.

  DEZİNFEKSİYA VASİTƏLƏRİ

  ДЕЗИНФÉКСИЙА ВАСИТЯЛЯРИ – мяишят яшйаларынын, эейимлярин, биналарын, суйун, инфексийалы хястялярин ифразатынын, щямчинин хястяляри дашыйан няглиййатын дезинфексийасында ишлядилян физики амилляр вя кимйяви маддяляр. Дезинфексийа цчцн бухардан, гызмар щавадан, даьламагдан, гайнатмагдан, лтрабянювшяйи шцалардан, йцксяктезликли ъяряйандан вя с.-дян истифадя едилир. Кимйяви маддялярдян бу мягсядля антисептик дярманлар (феноллар, калиум-перманганат, щидроэен-пероксид, спиртляр, гялявиляр, формалин вя с.) тятбиг олунур.