Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DEZODORANT

  DEZODОRANT (de ...+ lat. odor – iy) –pis iylяrin zяiflяdilmяsi vя ya арадан галдырылмасы цчцn iшlяdilяn kimyяvi preparat. Bir qayda olaraq цzvi birlяшmяlяrin (spirtlяr, aldehidlяr, ali yaь turшularы, tяbii vя sintetik яtirli maдdяlяr vя s.-nin mцxtяlif яlavяlяrlя) kompozisiyasыndan, elяcя dя adsorbentlяrdяn (mяs., aktivlяшdirilmiш kюmцr, silikagel) ibarяtdir. D.-лар tяtbiq sahяsinя gюrя hava vя gigiyena D.-ына ayырд едилиr. Hava D.-ы otaqlarda, evlяrdя, paltarda olan davamlы pis iylяri yox etmяk цчцndцr. Gigiyena D.-ы tяr iyini арадан галдырмаг, bяdяn vя aьыz boшluьunu tяravяtlяndirmяk, ayaqlarыn tяrlямясиnin vя gюbяlяk xяstяliklяrinin qarшыsыnы almaq цчцn (hяmчinin ayaqqabыlarыn iчцzцnцn) istifadя olunur. Bu vasitяlяrя tяr vяzilяrinin чыxыш kanallarыnы daraltmaq qabiliyyяtinя malik, yяni tяrlяmяni azaldan antipersperantlar aiddir. Dezodorasiya vasitяlяri maye, pasta, hяb, jele шяклиндя вя pomadаya oxшar preparatlar, aerozol vя с. qablaшдырмаda buraxыlыr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DEZODORANT

  DEZODОRANT (de ...+ lat. odor – iy) –pis iylяrin zяiflяdilmяsi vя ya арадан галдырылмасы цчцn iшlяdilяn kimyяvi preparat. Bir qayda olaraq цzvi birlяшmяlяrin (spirtlяr, aldehidlяr, ali yaь turшularы, tяbii vя sintetik яtirli maдdяlяr vя s.-nin mцxtяlif яlavяlяrlя) kompozisiyasыndan, elяcя dя adsorbentlяrdяn (mяs., aktivlяшdirilmiш kюmцr, silikagel) ibarяtdir. D.-лар tяtbiq sahяsinя gюrя hava vя gigiyena D.-ына ayырд едилиr. Hava D.-ы otaqlarda, evlяrdя, paltarda olan davamlы pis iylяri yox etmяk цчцndцr. Gigiyena D.-ы tяr iyini арадан галдырмаг, bяdяn vя aьыz boшluьunu tяravяtlяndirmяk, ayaqlarыn tяrlямясиnin vя gюbяlяk xяstяliklяrinin qarшыsыnы almaq цчцn (hяmчinin ayaqqabыlarыn iчцzцnцn) istifadя olunur. Bu vasitяlяrя tяr vяzilяrinin чыxыш kanallarыnы daraltmaq qabiliyyяtinя malik, yяni tяrlяmяni azaldan antipersperantlar aiddir. Dezodorasiya vasitяlяri maye, pasta, hяb, jele шяклиндя вя pomadаya oxшar preparatlar, aerozol vя с. qablaшдырмаda buraxыlыr.

  DEZODORANT

  DEZODОRANT (de ...+ lat. odor – iy) –pis iylяrin zяiflяdilmяsi vя ya арадан галдырылмасы цчцn iшlяdilяn kimyяvi preparat. Bir qayda olaraq цzvi birlяшmяlяrin (spirtlяr, aldehidlяr, ali yaь turшularы, tяbii vя sintetik яtirli maдdяlяr vя s.-nin mцxtяlif яlavяlяrlя) kompozisiyasыndan, elяcя dя adsorbentlяrdяn (mяs., aktivlяшdirilmiш kюmцr, silikagel) ibarяtdir. D.-лар tяtbiq sahяsinя gюrя hava vя gigiyena D.-ына ayырд едилиr. Hava D.-ы otaqlarda, evlяrdя, paltarda olan davamlы pis iylяri yox etmяk цчцndцr. Gigiyena D.-ы tяr iyini арадан галдырмаг, bяdяn vя aьыz boшluьunu tяravяtlяndirmяk, ayaqlarыn tяrlямясиnin vя gюbяlяk xяstяliklяrinin qarшыsыnы almaq цчцn (hяmчinin ayaqqabыlarыn iчцzцnцn) istifadя olunur. Bu vasitяlяrя tяr vяzilяrinin чыxыш kanallarыnы daraltmaq qabiliyyяtinя malik, yяni tяrlяmяni azaldan antipersperantlar aiddir. Dezodorasiya vasitяlяri maye, pasta, hяb, jele шяклиндя вя pomadаya oxшar preparatlar, aerozol vя с. qablaшдырмаda buraxыlыr.