Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏBİLQƏ

  ДЯБИЛГЯ – 1) горуйуъу баш эейими. Тунъ дюврцндян мялумдур. Аьаъ, щюрцлмцш чубуг, эюн вя с.-дян щазырланырды. Ян гядим метал Д.-ляр (мис вя гызыл) Ме- сопотамийада (е.я. 3-ъц минилликдя) тапылмышдыр. Мцхтялиф формалы тунъ вя дямир Д.-ляр Гядим Йунаныстан вя Ромада щазырланмышды. Орта ясрлярдя Гярби Авропада цзц вя пейсяри юртян Д.-ляр йайылмышды. Д.-ляр рясм, нахыш, лялякля бязядилирди. Д. Азярб.-да да гядимдян мялумдур. Азярб. Респ. яразисиндян (Аьсу р-нунун Нцйди к.) е.я. 2–1 ясрляря аид тунъ Д. тапылмышдыр. Орта ясрлярдя Азярб.-да щазырланмыш Д.-лярдян бязиляри Силащ палатасында (Москва), Топгапы сарайында (Истанбул) вя с. музейлярдя сахланылыр.

     
  Дябилгя: 1 – гядим йунан дябилгяси. Е.я 4 яср. Тунъ. Ермитаж (Санкт- Петербург,); 2 – албан дябилгяси. Е.я. 2–1 ясрляр. Нцйди кянди (Аьсу району);
  3 – тцрк дябилгяси. 16 яср. Метрополитен-Музей. Нйу-Йорк.


  2) Ордуда, йаньынсюндцрян дястялярдя, бязи истещсалат вя нягл. (мотосиклет) сащяляриндя башы горумаг цчцн ишлядилян, йухарысы щамар, шиш вя йа дарагшякилли, дяри, йахуд металдан дцзялдилян баш эейими. Полад Д. Биринъи дцнйа мцщарибясиндян (1914–18) башлайараг бцтцн ордуларда эцлля, мярми (мина, гумбара вя с.) гялпяляри вя с.-дян горунмаг цчцн истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏBİLQƏ

  ДЯБИЛГЯ – 1) горуйуъу баш эейими. Тунъ дюврцндян мялумдур. Аьаъ, щюрцлмцш чубуг, эюн вя с.-дян щазырланырды. Ян гядим метал Д.-ляр (мис вя гызыл) Ме- сопотамийада (е.я. 3-ъц минилликдя) тапылмышдыр. Мцхтялиф формалы тунъ вя дямир Д.-ляр Гядим Йунаныстан вя Ромада щазырланмышды. Орта ясрлярдя Гярби Авропада цзц вя пейсяри юртян Д.-ляр йайылмышды. Д.-ляр рясм, нахыш, лялякля бязядилирди. Д. Азярб.-да да гядимдян мялумдур. Азярб. Респ. яразисиндян (Аьсу р-нунун Нцйди к.) е.я. 2–1 ясрляря аид тунъ Д. тапылмышдыр. Орта ясрлярдя Азярб.-да щазырланмыш Д.-лярдян бязиляри Силащ палатасында (Москва), Топгапы сарайында (Истанбул) вя с. музейлярдя сахланылыр.

     
  Дябилгя: 1 – гядим йунан дябилгяси. Е.я 4 яср. Тунъ. Ермитаж (Санкт- Петербург,); 2 – албан дябилгяси. Е.я. 2–1 ясрляр. Нцйди кянди (Аьсу району);
  3 – тцрк дябилгяси. 16 яср. Метрополитен-Музей. Нйу-Йорк.


  2) Ордуда, йаньынсюндцрян дястялярдя, бязи истещсалат вя нягл. (мотосиклет) сащяляриндя башы горумаг цчцн ишлядилян, йухарысы щамар, шиш вя йа дарагшякилли, дяри, йахуд металдан дцзялдилян баш эейими. Полад Д. Биринъи дцнйа мцщарибясиндян (1914–18) башлайараг бцтцн ордуларда эцлля, мярми (мина, гумбара вя с.) гялпяляри вя с.-дян горунмаг цчцн истифадя олунур.

  DƏBİLQƏ

  ДЯБИЛГЯ – 1) горуйуъу баш эейими. Тунъ дюврцндян мялумдур. Аьаъ, щюрцлмцш чубуг, эюн вя с.-дян щазырланырды. Ян гядим метал Д.-ляр (мис вя гызыл) Ме- сопотамийада (е.я. 3-ъц минилликдя) тапылмышдыр. Мцхтялиф формалы тунъ вя дямир Д.-ляр Гядим Йунаныстан вя Ромада щазырланмышды. Орта ясрлярдя Гярби Авропада цзц вя пейсяри юртян Д.-ляр йайылмышды. Д.-ляр рясм, нахыш, лялякля бязядилирди. Д. Азярб.-да да гядимдян мялумдур. Азярб. Респ. яразисиндян (Аьсу р-нунун Нцйди к.) е.я. 2–1 ясрляря аид тунъ Д. тапылмышдыр. Орта ясрлярдя Азярб.-да щазырланмыш Д.-лярдян бязиляри Силащ палатасында (Москва), Топгапы сарайында (Истанбул) вя с. музейлярдя сахланылыр.

     
  Дябилгя: 1 – гядим йунан дябилгяси. Е.я 4 яср. Тунъ. Ермитаж (Санкт- Петербург,); 2 – албан дябилгяси. Е.я. 2–1 ясрляр. Нцйди кянди (Аьсу району);
  3 – тцрк дябилгяси. 16 яср. Метрополитен-Музей. Нйу-Йорк.


  2) Ордуда, йаньынсюндцрян дястялярдя, бязи истещсалат вя нягл. (мотосиклет) сащяляриндя башы горумаг цчцн ишлядилян, йухарысы щамар, шиш вя йа дарагшякилли, дяри, йахуд металдан дцзялдилян баш эейими. Полад Д. Биринъи дцнйа мцщарибясиндян (1914–18) башлайараг бцтцн ордуларда эцлля, мярми (мина, гумбара вя с.) гялпяляри вя с.-дян горунмаг цчцн истифадя олунур.