Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏCCAL

  ДЯЪЪАЛ (الدخال) – исламда гийамят яламятляриндян сайылан вя шейтаны тямсил едян варлыг. Д.-ын гаршылыьы христиан есхатолоэийасында антихрист, йящуди есхатолоэийасында ися армилусдур. Йящуди дини ядябиййатында илк дяфя е.я. 2 ясрдян “сон эцнляр”дя Аллаща гаршы чыхаъаг бир варлыгдан бящс едилмяйя башланмышдыр (Даниел, 7:8, 11:40). Библийадакы бязи рявайятлярин Д. анлайышы цчцн зямин щазырладыьы гябул едилир (мяс., Йезекел китабынын 38–39-ъу фясилляриндяки Гог вя Магог щаггында рявайят). Ящди-ъядиддя “Мясищин ялейщдары” (антихрист) дяфялярля хатырланыр (Йящйанын 1-ъи мяктубу, 2:18–22; 4:3).

  Гуранда Д.-ын ады чякилмяся дя, щядис вя рявайятлярдя ондан ятрафлы бящс олунур. О, “ял-Мясищ ял-кяззаб” вя “ял- Мясищ яд-дяъъал” (йаланчы Мясищ) да адландырылыр. Зцщуру Гийамятдян яввял эюзлянилян Д. юзцнц щягиги Мясищ (Иса, йахуд Мещди) кими тягдим едяъяк сонунъу шяр гцввя вя Иблисин нцмайяндясидир. Гырмызысифят, гыврымсач, саь эюзц кор, алнында ися ярябъя “каф” щярфи, йахуд бцтювлцкдя “кафир” сюзц йазылмыш, гейри-ади эцъя малик бу варлыг, Мяккя вя Мядиня истисна олмагла, бцтцн дцнйаны юзцня табе едяъяк, сонра ися Иса, йахуд Мещди тяряфиндян гятля йетириляъяк. Тясяввцф ядябиййатында Д.-ын Иса тяряфиндян гятли дцнйяви истякляря сювг едян няфсин рущун эцъц иля мяьлуб олунмасы кими шярщ едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏCCAL

  ДЯЪЪАЛ (الدخال) – исламда гийамят яламятляриндян сайылан вя шейтаны тямсил едян варлыг. Д.-ын гаршылыьы христиан есхатолоэийасында антихрист, йящуди есхатолоэийасында ися армилусдур. Йящуди дини ядябиййатында илк дяфя е.я. 2 ясрдян “сон эцнляр”дя Аллаща гаршы чыхаъаг бир варлыгдан бящс едилмяйя башланмышдыр (Даниел, 7:8, 11:40). Библийадакы бязи рявайятлярин Д. анлайышы цчцн зямин щазырладыьы гябул едилир (мяс., Йезекел китабынын 38–39-ъу фясилляриндяки Гог вя Магог щаггында рявайят). Ящди-ъядиддя “Мясищин ялейщдары” (антихрист) дяфялярля хатырланыр (Йящйанын 1-ъи мяктубу, 2:18–22; 4:3).

  Гуранда Д.-ын ады чякилмяся дя, щядис вя рявайятлярдя ондан ятрафлы бящс олунур. О, “ял-Мясищ ял-кяззаб” вя “ял- Мясищ яд-дяъъал” (йаланчы Мясищ) да адландырылыр. Зцщуру Гийамятдян яввял эюзлянилян Д. юзцнц щягиги Мясищ (Иса, йахуд Мещди) кими тягдим едяъяк сонунъу шяр гцввя вя Иблисин нцмайяндясидир. Гырмызысифят, гыврымсач, саь эюзц кор, алнында ися ярябъя “каф” щярфи, йахуд бцтювлцкдя “кафир” сюзц йазылмыш, гейри-ади эцъя малик бу варлыг, Мяккя вя Мядиня истисна олмагла, бцтцн дцнйаны юзцня табе едяъяк, сонра ися Иса, йахуд Мещди тяряфиндян гятля йетириляъяк. Тясяввцф ядябиййатында Д.-ын Иса тяряфиндян гятли дцнйяви истякляря сювг едян няфсин рущун эцъц иля мяьлуб олунмасы кими шярщ едилмишдир.

  DƏCCAL

  ДЯЪЪАЛ (الدخال) – исламда гийамят яламятляриндян сайылан вя шейтаны тямсил едян варлыг. Д.-ын гаршылыьы христиан есхатолоэийасында антихрист, йящуди есхатолоэийасында ися армилусдур. Йящуди дини ядябиййатында илк дяфя е.я. 2 ясрдян “сон эцнляр”дя Аллаща гаршы чыхаъаг бир варлыгдан бящс едилмяйя башланмышдыр (Даниел, 7:8, 11:40). Библийадакы бязи рявайятлярин Д. анлайышы цчцн зямин щазырладыьы гябул едилир (мяс., Йезекел китабынын 38–39-ъу фясилляриндяки Гог вя Магог щаггында рявайят). Ящди-ъядиддя “Мясищин ялейщдары” (антихрист) дяфялярля хатырланыр (Йящйанын 1-ъи мяктубу, 2:18–22; 4:3).

  Гуранда Д.-ын ады чякилмяся дя, щядис вя рявайятлярдя ондан ятрафлы бящс олунур. О, “ял-Мясищ ял-кяззаб” вя “ял- Мясищ яд-дяъъал” (йаланчы Мясищ) да адландырылыр. Зцщуру Гийамятдян яввял эюзлянилян Д. юзцнц щягиги Мясищ (Иса, йахуд Мещди) кими тягдим едяъяк сонунъу шяр гцввя вя Иблисин нцмайяндясидир. Гырмызысифят, гыврымсач, саь эюзц кор, алнында ися ярябъя “каф” щярфи, йахуд бцтювлцкдя “кафир” сюзц йазылмыш, гейри-ади эцъя малик бу варлыг, Мяккя вя Мядиня истисна олмагла, бцтцн дцнйаны юзцня табе едяъяк, сонра ися Иса, йахуд Мещди тяряфиндян гятля йетириляъяк. Тясяввцф ядябиййатында Д.-ын Иса тяряфиндян гятли дцнйяви истякляря сювг едян няфсин рущун эцъц иля мяьлуб олунмасы кими шярщ едилмишдир.