Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏDƏ BƏY

  ДЯДЯ БЯЙ (ясл ады А б д а л  б я й; ? –тягр. 1513 вя йа 1514, Ярдябил) – Сяфяви сяркярдяси, ямир цл-цмяра. Зцлгядяр тайфасындан иди.  Аьгойунлу щюкмдары Рцстямин [1492–97] тягибиндян Эиланда эизлянян эяляъяк Сяфяви щюкмдары Исмайылын йедди ян йахын мяслящятчи вя кюмякчиляриндян бири олмушдур. Д.б. гызылбашларын Ширвана щцъумунда (1500), Ширваншащ Фяррух Йасарын [1462–1500] мяьлуб едилмясиндя, Бакы вя Эцлцстан галаларынын мцщасирясиндя, щямчинин 1501 илдя Нахчыван йахынлыьында Аьгойунлу Ялвянд Мирзянин мяьлубиййятя уь- радылмасында фярглянмишди. Д.б. 1501 илдя Исмайылын Тябриздя шащ елан едилмясиндя мцяййян рол ойнамыш, 1502–03 иллярдя ися Аьгойунлу султаны Мурада гаршы дюйцшлярдя иэидлик эюстярмишди. Д.б. 1505–11 иллярдя Сяфявиляр дювлятиндя горчибашы олмушдур. 1510 илдя Сяфявиляр дювлятиня бирляшдирилян Мярв ш.-нин идаряси Д.б.-я тапшырылмышды. 1512/13 илдя юзбяк ханы Цбейдулланын Щерата щцъуму заманы горхаглыг эюстяряряк шящяри дюйцшсцз тярк етдийи цчцн Ы Шащ Исмайыл ону бцтцн рцтбя вя вязифяляриндян мящрум етмишди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏDƏ BƏY

  ДЯДЯ БЯЙ (ясл ады А б д а л  б я й; ? –тягр. 1513 вя йа 1514, Ярдябил) – Сяфяви сяркярдяси, ямир цл-цмяра. Зцлгядяр тайфасындан иди.  Аьгойунлу щюкмдары Рцстямин [1492–97] тягибиндян Эиланда эизлянян эяляъяк Сяфяви щюкмдары Исмайылын йедди ян йахын мяслящятчи вя кюмякчиляриндян бири олмушдур. Д.б. гызылбашларын Ширвана щцъумунда (1500), Ширваншащ Фяррух Йасарын [1462–1500] мяьлуб едилмясиндя, Бакы вя Эцлцстан галаларынын мцщасирясиндя, щямчинин 1501 илдя Нахчыван йахынлыьында Аьгойунлу Ялвянд Мирзянин мяьлубиййятя уь- радылмасында фярглянмишди. Д.б. 1501 илдя Исмайылын Тябриздя шащ елан едилмясиндя мцяййян рол ойнамыш, 1502–03 иллярдя ися Аьгойунлу султаны Мурада гаршы дюйцшлярдя иэидлик эюстярмишди. Д.б. 1505–11 иллярдя Сяфявиляр дювлятиндя горчибашы олмушдур. 1510 илдя Сяфявиляр дювлятиня бирляшдирилян Мярв ш.-нин идаряси Д.б.-я тапшырылмышды. 1512/13 илдя юзбяк ханы Цбейдулланын Щерата щцъуму заманы горхаглыг эюстяряряк шящяри дюйцшсцз тярк етдийи цчцн Ы Шащ Исмайыл ону бцтцн рцтбя вя вязифяляриндян мящрум етмишди.

  DƏDƏ BƏY

  ДЯДЯ БЯЙ (ясл ады А б д а л  б я й; ? –тягр. 1513 вя йа 1514, Ярдябил) – Сяфяви сяркярдяси, ямир цл-цмяра. Зцлгядяр тайфасындан иди.  Аьгойунлу щюкмдары Рцстямин [1492–97] тягибиндян Эиланда эизлянян эяляъяк Сяфяви щюкмдары Исмайылын йедди ян йахын мяслящятчи вя кюмякчиляриндян бири олмушдур. Д.б. гызылбашларын Ширвана щцъумунда (1500), Ширваншащ Фяррух Йасарын [1462–1500] мяьлуб едилмясиндя, Бакы вя Эцлцстан галаларынын мцщасирясиндя, щямчинин 1501 илдя Нахчыван йахынлыьында Аьгойунлу Ялвянд Мирзянин мяьлубиййятя уь- радылмасында фярглянмишди. Д.б. 1501 илдя Исмайылын Тябриздя шащ елан едилмясиндя мцяййян рол ойнамыш, 1502–03 иллярдя ися Аьгойунлу султаны Мурада гаршы дюйцшлярдя иэидлик эюстярмишди. Д.б. 1505–11 иллярдя Сяфявиляр дювлятиндя горчибашы олмушдур. 1510 илдя Сяфявиляр дювлятиня бирляшдирилян Мярв ш.-нин идаряси Д.б.-я тапшырылмышды. 1512/13 илдя юзбяк ханы Цбейдулланын Щерата щцъуму заманы горхаглыг эюстяряряк шящяри дюйцшсцз тярк етдийи цчцн Ы Шащ Исмайыл ону бцтцн рцтбя вя вязифяляриндян мящрум етмишди.