Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏDƏ ÖMƏR RÖVŞƏNİ

  ДЯДЯ ЮМЯР РЮВШЯНИ (тягр. 1407/17, Тцркийя, Эюзялщисар – 1487, Тябриз) – суфи шаири, хялвяти шейхи. Айдын вя Бурса шящярляриндя мядряся тящсили алмышдыр. Бюйцк гардашы Ялаяддин Ялинин тювсийяси иля Бакыйа эялмиш, Сейид Йящйа Бакувинин хялифяляриндян бири олмушдур. Бярдя, Эянъя вя Ярдябил шящярляриндя хялвятиййя тяригятини тяблиь етмиш, дини-дидактик шеирляр йазмышдыр. “Тющфятцл-мцъащид”, “Лямазат” ясярляринин мцяллифидир. Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин дявяти иля Тябризя эетмиш, онун сарайында йашамышдыр. Ибращим Эцлшяни, Шейх Дямирдаш, Шащин Хялвяти, Щясян Бяйати Мащмудоьлу вя б. Д.Ю.Р.-нин давамчылары олмушлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏDƏ ÖMƏR RÖVŞƏNİ

  ДЯДЯ ЮМЯР РЮВШЯНИ (тягр. 1407/17, Тцркийя, Эюзялщисар – 1487, Тябриз) – суфи шаири, хялвяти шейхи. Айдын вя Бурса шящярляриндя мядряся тящсили алмышдыр. Бюйцк гардашы Ялаяддин Ялинин тювсийяси иля Бакыйа эялмиш, Сейид Йящйа Бакувинин хялифяляриндян бири олмушдур. Бярдя, Эянъя вя Ярдябил шящярляриндя хялвятиййя тяригятини тяблиь етмиш, дини-дидактик шеирляр йазмышдыр. “Тющфятцл-мцъащид”, “Лямазат” ясярляринин мцяллифидир. Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин дявяти иля Тябризя эетмиш, онун сарайында йашамышдыр. Ибращим Эцлшяни, Шейх Дямирдаш, Шащин Хялвяти, Щясян Бяйати Мащмудоьлу вя б. Д.Ю.Р.-нин давамчылары олмушлар.

  DƏDƏ ÖMƏR RÖVŞƏNİ

  ДЯДЯ ЮМЯР РЮВШЯНИ (тягр. 1407/17, Тцркийя, Эюзялщисар – 1487, Тябриз) – суфи шаири, хялвяти шейхи. Айдын вя Бурса шящярляриндя мядряся тящсили алмышдыр. Бюйцк гардашы Ялаяддин Ялинин тювсийяси иля Бакыйа эялмиш, Сейид Йящйа Бакувинин хялифяляриндян бири олмушдур. Бярдя, Эянъя вя Ярдябил шящярляриндя хялвятиййя тяригятини тяблиь етмиш, дини-дидактик шеирляр йазмышдыр. “Тющфятцл-мцъащид”, “Лямазат” ясярляринин мцяллифидир. Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин дявяти иля Тябризя эетмиш, онун сарайында йашамышдыр. Ибращим Эцлшяни, Шейх Дямирдаш, Шащин Хялвяти, Щясян Бяйати Мащмудоьлу вя б. Д.Ю.Р.-нин давамчылары олмушлар.