Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏDƏGÜNƏŞ

  ДЯДЯЭЦНЯШ – Азярб. Респ. Шамахы р-нунда кянд. Дядяэцняш я.д.-нин (Дядяэцняш, Биринъи Чаьан, Икинъи Чаьан к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 12 км шм.-г.-дя, Аьсу чайынын сол сащилиндян 3 км аралы, даь ятяйиндядир. Ящ. 199 (2011); щейвандарлыг, баьчылыг вя тахылчылыгла мяшьулдур. Цмуми орта мяктяб, клуб, китабхана вар.


  Йерли ящалинин “Пири-Султан Дядяэцняш” адландырдыьы Д.-дя еркян орта ясрляря аид мягбярянин харабалыьы галмышдыр. Мягбяря ики отагдан ибарятдир; вахтиля эцнбязи дя олмушдур. Китабясиня эюря мягбяря Дядяэцняш (шаир Яфзяляддин Хаганинин ямисинин лягяби) няслиндян Шейх Дядягулунун оьлу Шейх Мящяммядя мяхсус олмушдур. Зянэин тябияти вя мцалиъяви сулары олан Д.-дя, рявайятляря эюря, орта ясрлярдя мяшщур елм мяркязляриндян бири йерляширди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏDƏGÜNƏŞ

  ДЯДЯЭЦНЯШ – Азярб. Респ. Шамахы р-нунда кянд. Дядяэцняш я.д.-нин (Дядяэцняш, Биринъи Чаьан, Икинъи Чаьан к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 12 км шм.-г.-дя, Аьсу чайынын сол сащилиндян 3 км аралы, даь ятяйиндядир. Ящ. 199 (2011); щейвандарлыг, баьчылыг вя тахылчылыгла мяшьулдур. Цмуми орта мяктяб, клуб, китабхана вар.


  Йерли ящалинин “Пири-Султан Дядяэцняш” адландырдыьы Д.-дя еркян орта ясрляря аид мягбярянин харабалыьы галмышдыр. Мягбяря ики отагдан ибарятдир; вахтиля эцнбязи дя олмушдур. Китабясиня эюря мягбяря Дядяэцняш (шаир Яфзяляддин Хаганинин ямисинин лягяби) няслиндян Шейх Дядягулунун оьлу Шейх Мящяммядя мяхсус олмушдур. Зянэин тябияти вя мцалиъяви сулары олан Д.-дя, рявайятляря эюря, орта ясрлярдя мяшщур елм мяркязляриндян бири йерляширди.

  DƏDƏGÜNƏŞ

  ДЯДЯЭЦНЯШ – Азярб. Респ. Шамахы р-нунда кянд. Дядяэцняш я.д.-нин (Дядяэцняш, Биринъи Чаьан, Икинъи Чаьан к.-ляри дахилдир) мяркязи. Р-н мяркязиндян 12 км шм.-г.-дя, Аьсу чайынын сол сащилиндян 3 км аралы, даь ятяйиндядир. Ящ. 199 (2011); щейвандарлыг, баьчылыг вя тахылчылыгла мяшьулдур. Цмуми орта мяктяб, клуб, китабхана вар.


  Йерли ящалинин “Пири-Султан Дядяэцняш” адландырдыьы Д.-дя еркян орта ясрляря аид мягбярянин харабалыьы галмышдыр. Мягбяря ики отагдан ибарятдир; вахтиля эцнбязи дя олмушдур. Китабясиня эюря мягбяря Дядяэцняш (шаир Яфзяляддин Хаганинин ямисинин лягяби) няслиндян Шейх Дядягулунун оьлу Шейх Мящяммядя мяхсус олмушдур. Зянэин тябияти вя мцалиъяви сулары олан Д.-дя, рявайятляря эюря, орта ясрлярдя мяшщур елм мяркязляриндян бири йерляширди.