Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARQUN XAN

  АРГУН ХАН (?–1291) – Елхани щюкмдары [1284–91]. Абага ханын оьлу. Ямиси Ящмяд Тякцдяри девиряряк щакимиййяти яля кечирмишди. 1284 илдя Сялъуги султаны ЫЫЫ Гийасяддин Кейхосрову тахтдан салараг юлдцрмцш, онун йериня Мясуду щакимиййятя эятирмишди. 1286 илдя тцркманларын цсйаныны йатырмаг цчцн ордуну гардашы Кейхатунун башчылыьы иля Анадолуйа эюндярмишди.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 3, Б., 1999.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARQUN XAN

  АРГУН ХАН (?–1291) – Елхани щюкмдары [1284–91]. Абага ханын оьлу. Ямиси Ящмяд Тякцдяри девиряряк щакимиййяти яля кечирмишди. 1284 илдя Сялъуги султаны ЫЫЫ Гийасяддин Кейхосрову тахтдан салараг юлдцрмцш, онун йериня Мясуду щакимиййятя эятирмишди. 1286 илдя тцркманларын цсйаныны йатырмаг цчцн ордуну гардашы Кейхатунун башчылыьы иля Анадолуйа эюндярмишди.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 3, Б., 1999.

  ARQUN XAN

  АРГУН ХАН (?–1291) – Елхани щюкмдары [1284–91]. Абага ханын оьлу. Ямиси Ящмяд Тякцдяри девиряряк щакимиййяти яля кечирмишди. 1284 илдя Сялъуги султаны ЫЫЫ Гийасяддин Кейхосрову тахтдан салараг юлдцрмцш, онун йериня Мясуду щакимиййятя эятирмишди. 1286 илдя тцркманларын цсйаныны йатырмаг цчцн ордуну гардашы Кейхатунун башчылыьы иля Анадолуйа эюндярмишди.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (йедди ъилддя). Ъ. 3, Б., 1999.