Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏHXƏRRƏQAN

  ДЯЩХЯРРЯГАН, Д и щ х я р р я г а н, Х я р р я г а н – Азярб.-да тарихи шящяр. Тябриз иля Мараьа арасында, Урмийа эюлцнцн ш.-индя йерляшян Д. щаггында Ибн Хордадбещ, Идриси, Истяхри, Ибн Щавгял, Йагут Щямяви, Щямдуллащ Гязвини вя б. мялумат вермишляр. Йагут Щямяви Д.-ын Кясраниляр хязинясинин (бейт цлмал) хязинядары Няхиръанын шяряфиня Дищняхиръан (Няхиръанын кянди) адландырылдыьыны эюстярир. Щямдуллащ Гязвининин мялуматына эюря, Д.-ын мейвяси, суйу, тахылы, памбыьы вя цзцмц болдур. Елханиляр дюврцндя сяккиз кянддян ибарят олан Д. вил. илдя 23500 динар верэи верирди. Сонралар яввялки ящямиййятини итирян Д. кичик гясябяйя чеврилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏHXƏRRƏQAN

  ДЯЩХЯРРЯГАН, Д и щ х я р р я г а н, Х я р р я г а н – Азярб.-да тарихи шящяр. Тябриз иля Мараьа арасында, Урмийа эюлцнцн ш.-индя йерляшян Д. щаггында Ибн Хордадбещ, Идриси, Истяхри, Ибн Щавгял, Йагут Щямяви, Щямдуллащ Гязвини вя б. мялумат вермишляр. Йагут Щямяви Д.-ын Кясраниляр хязинясинин (бейт цлмал) хязинядары Няхиръанын шяряфиня Дищняхиръан (Няхиръанын кянди) адландырылдыьыны эюстярир. Щямдуллащ Гязвининин мялуматына эюря, Д.-ын мейвяси, суйу, тахылы, памбыьы вя цзцмц болдур. Елханиляр дюврцндя сяккиз кянддян ибарят олан Д. вил. илдя 23500 динар верэи верирди. Сонралар яввялки ящямиййятини итирян Д. кичик гясябяйя чеврилмишдир.

  DƏHXƏRRƏQAN

  ДЯЩХЯРРЯГАН, Д и щ х я р р я г а н, Х я р р я г а н – Азярб.-да тарихи шящяр. Тябриз иля Мараьа арасында, Урмийа эюлцнцн ш.-индя йерляшян Д. щаггында Ибн Хордадбещ, Идриси, Истяхри, Ибн Щавгял, Йагут Щямяви, Щямдуллащ Гязвини вя б. мялумат вермишляр. Йагут Щямяви Д.-ын Кясраниляр хязинясинин (бейт цлмал) хязинядары Няхиръанын шяряфиня Дищняхиръан (Няхиръанын кянди) адландырылдыьыны эюстярир. Щямдуллащ Гязвининин мялуматына эюря, Д.-ын мейвяси, суйу, тахылы, памбыьы вя цзцмц болдур. Елханиляр дюврцндя сяккиз кянддян ибарят олан Д. вил. илдя 23500 динар верэи верирди. Сонралар яввялки ящямиййятини итирян Д. кичик гясябяйя чеврилмишдир.