Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  DƏHYEK

  ДЯЩЙЕК (фар.̮ده يك– онда бир) – орта ясрлярдя бир сыра Йахын Шярг юлкясиндя, щямчинин Азярб.-да кяндлилярдян алынан натурал верэи. 13 ясрдян мялумдур. Д. бцтцн мящсулун (тахыл, дцйц, мейвя вя с.) тягр. 1/10-ндян ибарят иди. Ханлыглар дюврцндя феодалларын хейриня кяндлилярдян топланылан сайсыз мцкялляфиййятлярдян олан Д. термин кими йалныз Губа ханлыьында ишлядилирди. Диэяр ханлыгларда мцхтялиф адлардан (малъящят, гялля вя с.) истифадя олунурду. 19 ясрин ахырларынадяк давам етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  DƏHYEK

  ДЯЩЙЕК (фар.̮ده يك– онда бир) – орта ясрлярдя бир сыра Йахын Шярг юлкясиндя, щямчинин Азярб.-да кяндлилярдян алынан натурал верэи. 13 ясрдян мялумдур. Д. бцтцн мящсулун (тахыл, дцйц, мейвя вя с.) тягр. 1/10-ндян ибарят иди. Ханлыглар дюврцндя феодалларын хейриня кяндлилярдян топланылан сайсыз мцкялляфиййятлярдян олан Д. термин кими йалныз Губа ханлыьында ишлядилирди. Диэяр ханлыгларда мцхтялиф адлардан (малъящят, гялля вя с.) истифадя олунурду. 19 ясрин ахырларынадяк давам етмишдир.

  DƏHYEK

  ДЯЩЙЕК (фар.̮ده يك– онда бир) – орта ясрлярдя бир сыра Йахын Шярг юлкясиндя, щямчинин Азярб.-да кяндлилярдян алынан натурал верэи. 13 ясрдян мялумдур. Д. бцтцн мящсулун (тахыл, дцйц, мейвя вя с.) тягр. 1/10-ндян ибарят иди. Ханлыглар дюврцндя феодалларын хейриня кяндлилярдян топланылан сайсыз мцкялляфиййятлярдян олан Д. термин кими йалныз Губа ханлыьында ишлядилирди. Диэяр ханлыгларда мцхтялиф адлардан (малъящят, гялля вя с.) истифадя олунурду. 19 ясрин ахырларынадяк давам етмишдир.